www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM07 - PŘEHLED DŮVODŮ PRO VYUŽITÍ CAM (VČETNĚ POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI CAM A MEDICÍNY OBECNĚ)

Souhrn <<< Příloha č. 7 >>> Seznam

PŘEHLED DŮVODŮ PRO VYUŽITÍ CAM (VČETNĚ POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI CAM A MEDICÍNY OBECNĚ)


CAM 2020 – PŘÍNOS CAM PRO UDRŽITELNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI V EVROPĚ

III Zavádění zdravotních politik pro CAM

CAM 2020 – The contribution of Complementary and
Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe (EUROCAM)

http://ehtpa.eu/pdf/CAM2020-FINAL.pdf, http://www.cam-europe.eu

citace ze stránek 21-30


"CAM představuje důležitou složku v oblastech poskytování a zajišťování zdravotní péče v Evropě. Jedná se o rychle rostoucí složku ekonomiky, kterou využívá významné množství občanů EU. CAM by měla být zahrnuta ve strategických přístupech EU k podpoře a prevenci zdraví, je ovšem do značné míry ignorována těmi, kteří vytváří zdravotní politiku EU. Výrazný přínos CAM může spočívat v tom, že reaguje na požadavky, pokud se týká priorit EU, jako je zlepšování veřejného zdraví, podpora zdravého stárnutí, poskytování cenově dostupných zdravotnických systémů, snižování antimikrobiální rezistence a náprava nerovností v oblasti zdraví."

1. CAM A POSÍLENÍ POSTAVENÍ PACIENTA

"Osobní zodpovědnost za vlastní zdraví je klíčovým aspektem při prevenci nemocí. CAM vždy kladla velký důraz na:
  • významnější úlohu pacienta v systému zdravotní péče
  • právo pacienta převzít zodpovědnost za svou vlastní zdravotní péči
  • to, aby se občanům dostávalo více znalostí ohledně témat souvisejících se zdravím."

2. CAM A PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA

"Personalizovaná medicína je lékařský přístup, který je uzpůsoben pacientovi či skupině pacientů – ať už jde o prevenci, prognózu nebo léčbu. Jinými slovy opouští běžný „univerzální“ lékařský model. Tento přístup je nyní finančně podporován Evropskou komisí."

3. CAM A BEZPEČNOST

"CAM je obecně považována za bezpečnou, a to je hlavním důvodem její popularity. Jednotlivé úrovně rizika se přesto mohou mezi jednotlivými léčebnými metodami CAM lišit, nicméně nežádoucí účinky zaznamenané ve výzkumné literatuře jsou jen zřídkakdy závažné povahy."

"Ze statistik EU vyplývá, že 8-12 % pacientů přijatých do nemocnic je způsobena újma v důsledku nežádoucích příhod v průběhu poskytování zdravotní péče a minimálně 198.000 pacientů každý rok umírá z důvodu lékařského pochybení, ať už v důsledku nežádoucích účinků léčivých přípravků, odolnosti mikroorganismů vůči antibiotikům, špatné diagnózy nebo pochybení při poskytování chirurgické péče. (5,6) Náklady související s řešením důsledků těchto událostí šplhají do miliard eur ročně. Dobrý bezpečnostní profil CAM (7) je dalším pádným důvodem, aby CAM byla začleněna do zdravotnických systémů, čímž se sníží některé vysoce rizikové intervence, které nevyhnutelně představují větší riziko pro bezpečnost pacientů."

4. CAM JAKO INOVATIVNÍ A EFEKTIVNÍ LÉČBA

"Během několika posledních desetiletí bylo publikováno rostoucí množství výzkumů týkajících se účinnosti různých forem CAM. Cochrane Collaboration (8), mezinárodní organizace usilující o rozvoj faktografické základny pro širokou škálu léčebných terapií, jak konvenčních tak CAM, uvádí ve své elektronické knihovně více než 4.000 randomizovaných studií různých léčebných metod CAM. Kromě toho Cochrane Collaboration v řadě systematických přezkumů této výzkumné literatury odhalila potenciální přínos CAM a souvisejících přístupů a produktů pro řadu chronických stavů. Na webových stránkách Cochrane Summaries lze nalézt přes 600 přezkumů (9) týkajících se CAM. Kterákoli jednotlivá vědecká práce související s CAM je přístupná na „CAM on PubMed“ (10), což je podskupina databáze PubMed v Národní lékařské knihovně Spojených států amerických (U.S. National Library of Medicine).
Analýza 145 přezkumů Cochrane Collaboration, týkající se randomizovaných kontrolovaných studií v oblasti CAM a užívající databázi z roku 2004, ukázala, že 24,8% studií odhalilo pozitivní účinky nebo možné pozitivní účinky (12,4%), u 4,8% nebyl vysledován žádný účinek, u 0,69% byl odhalen negativní účinek a 56,6% studií nemělo dostatečnou průkaznost. (11) Tyto údaje mají podobnost s údaji získanými z analýzy zahrnující 1.016 systematických přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií při použití databáze z roku 2004 v medicíně obecně: 44,4% studií shledalo pravděpodobný prospěšný účinek u zkoumaných intervencí (pozitivní), 7% ukázalo, že intervence byly pravděpodobně škodlivé (negativní) a 47,8% zaznamenalo, že nebyl prokázán prospěch ani škodlivost (neprůkazné). (12)


(Možný) pozitivní účinekPravděpodobně bez účinkuPravděpodobně škodlivéNedostatečná průkaznost
CAM37,2 % !4,8 %0,69 % !56,6 %
Medicína obecně44,4 %0,98 %7 %47,8 %


Výsledky několika dlouhodobých studií dokládají, že léčby CAM mohou být přinejmenším stejně účinné jako konvenční péče, s menším počtem vedlejších účinků a vyšší spokojeností pacienta. Další výzkumné studie ukazují, že tři čtvrtiny chronicky nemocných pacientů, kteří podstoupili léčbu CAM, svůj vlastní stav popisují jako „mírně lepší“ nebo „mnohem lepší“. (13) Různé formy (modality) CAM mohou být užitečné zejména, pokud jde o motivaci a podporu týkající se změny ke zdravému životnímu stylu, a tudíž pomáhají lidem v udržování zdraví a v prevenci onemocnění. (14)"

5. CAM A NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

"Podle Komise EU (15) a Výboru pro hospodářskou politiku (16) je nákladově efektivní poskytování a využívání zdravotnických služeb jednou z oblastí, ve které by strukturální reformy a vyšší efektivita mohly zlepšit udržitelnost systémů zdravotní péče.
Dnes je již přijímán fakt, že v podpoře dobrého zdraví a prevenci nemocí se nalézá největší potenciál co do nákladové efektivity a výsledků týkajících se zdraví, a to jak pro občany, tak zdravotnické systémy."


"Modality CAM obvykle nejsou závislé na složitých a nákladných technologických intervencích a naopak poskytují ošetření při nízkých nákladech. Na rozdíl od konvenčních léků vydávaných na předpis jsou homeopatické, rostlinné a antroposofické léčivé přípravky generické, nepatentované léčivé látky, které se vyrábí při relativně nízkých nákladech. Zkrátka a dobře zde nevznikají žádné další náklady související s nežádoucími účinky."

"Využití modalit CAM tedy může nabídnout významné úspory nákladů veřejným zdravotnickým systémům a ekonomice v širším měřítku. Některé výzkumné studie dokládají, že pacienti, kteří byli léčeni různými formami CAM, užívali méně léků, těšili se lepšímu zdraví, strávili méně dnů na nemocenské a absolvovali méně návštěv u zdravotnických specialistů než pacienti v péči konvenčních lékařů (18). Toto vše může přispět k dlouhodobým úsporám ve více oblastech zdravotnické ekonomiky.
V posledních třech letech byla nákladová efektivita akupunktury uznána v souladu s mezinárodními měřítky jako prostředek pro léčbu bolestí hlavy, bederní a krční páteře (19), které jsou příčinou velkého množství absencí mezi evropskými pracujícími. Nedávný komplexní systematický přezkum ekonomických hodnocení komplementární a integrativní medicíny (CIM) od autora Herman a kol. posoudil, jaký přínos tyto léčby přináší reformnímu úsilí ve zdravotnictví a identifikoval nově se objevující důkazy o nákladové efektivitě a možných úsporách nákladů v alespoň několika klinických populacích. (20) Ekonomická hodnocení ukázala, že pacienti, jejichž praktický lékař absolvoval další odbornou přípravu pro určitou léčbu CAM, vynakládali podstatně méně na zdravotní péči a měli nižší úmrtnost než ti pacienti, jejichž praktický lékař takovouto průpravu neměl. (21)"


6. CAM A ANTIMIKROBIÁLNÍ REZISTENCE

"WHO i EU zjistily, že antimikrobiální rezistence představuje závažnou krizi, které čelí zdravotnické systémy ve všech zemích po celém světě."

"Ve světle této krize lze konstatovat, že existují dostatečné důkazy a praktická zkušenost v tom, že některé metody CAM mohou přispět k většímu úsilí, které je třeba vynaložit k podněcování zdravého životního stylu, který redukuje nutnost užívání antibiotik. Kromě toho, narůstající množství důkazů nasvědčuje tomu, že rostlinné, antroposofické a homeopatické léčivé přípravky mohou nabídnout účinné alternativy k antibiotikům. Musí tedy být seriózně zváženy a prozkoumány Evropskou unií, a to v případě lidského zdraví i zdraví zvířat."

7. CAM A ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

"Bez zásadní změny, která by zavedla pozitivní opatření k podpoře zdravého stárnutí, se zátěž pro oblast pečovatelských služeb může stát neúnosnou.
Důraz, jenž CAM klade na salutogenezi, je ve své podstatě zaměřením se na podporu zdravé a aktivní dlouhověkosti."

8. CAM A PREVENCE

"Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci (OECD) shledává, že pouze 3% rozpočtů na zdravotnictví se vynakládají na prevenci a podporu, což vyzývá ke změně paradigmatu od léčení nemocí směrem k pomoci jednotlivcům při volbě zdravějšího způsobu života a přijetí větší zodpovědnosti za své vlastní zdraví. (23) Toto je oblast, kde mohou kvalifikovaní pracovníci CAM poskytnout přidanou hodnotu tím, že podpoří pacienty v osvojení si zdravého způsobu života, což představuje klíčovou výzvu při řešení chronických stavů souvisejících s životním stylem."

9. CAM – PŘÍSTUP A NEROVNOSTI V OBLASTI ZDRAVÍ

"Skutečnost, že přístup k výhodám CAM je v současné době k dispozici pouze pro ty, kteří si za ně mohou dovolit zaplatit a vědí o nich, jasně poukazuje na nerovnosti přístupu k CAM ze strany chudších občanů EU. Rozdílný regulační rámec pro oblast CAM napříč Evropskou unií dále k takovýmto nerovnostem přispívá, poněvadž pacienti mohou v některých členských státech volit mezi více léčebnými metodami, než populace jiných členských států."

10. CAM A UDRŽITELNÉ ZDRAVOTNICKÉ SYSTÉMY

"Přestože se organizační struktury a mechanismy financování zdravotnických systémů napříč Evropou liší, obecná závislost na biomedicínském modelu zdravotní péče s veškerými přidruženými náklady, neefektivností, nerovnostmi v přístupu a nespokojeností pacientů volá po radikálně novém přístupu. Se zvyšujícími se náklady na léčbu chronických onemocnění, neúprosně rostoucími náklady souvisejícími se stárnutím populace a nároky na stále dražší lékařské technologie, je zde jen malá vyhlídka na to, aby zdroje uspokojily potřeby. Systémová změna je nutná.
CAM nabízí řešení těchto zdánlivě neřešitelných problémů, a sice poskytováním zdravotní péče zakládající se na podporování vlastní zodpovědnosti a zdravotní gramotnosti, což může velkou měrou pomoci v udržování zdraví a prevenci nemocí. Model CAM taktéž nabízí finanční udržitelnost tím, že podporuje prevenci nemocí prostřednictvím méně nákladných intervencí, které potenciálně vedou k dlouhodobým léčebným výsledkům. Je zde malé, avšak rostoucí množství důkazů prokazujících, že zavedení CAM do primární péče může zlepšit míru nemocnosti a úmrtnosti a zároveň snižovat náklady na zdravotní péči. (25)"


11. CAM A ZDRAVOTNICKÉ POLITIKY EU – INVESTICE DO ZDRAVÍ

"Zdravotní útvar Evropské komise, GŘ SANCO, proto navrhl soustředit evropské politiky týkající se veřejného zdraví na program „Investice do zdraví“ s cílem investovat do udržitelných zdravotnických systémů, zaměřit se na zdraví jako investici do lidského kapitálu a snížit nerovnosti v oblasti zdraví."

"CAM je v souladu s prioritami této zdravotní strategie EU zejména tím, že podporuje zdravé stárnutí a inovativní systémy zdravotní péče. Postupy CAM ze své podstaty podporují zdravotní gramotnost a návyky zdravého životního stylu a jsou často užívány při řešení chronických onemocnění, která představují hlavní příčinu promeškaných pracovních dní, jako jsou bolesti zad, stres a deprese. CAM tedy hraje roli při vytváření hospodářské prosperity tím, že posiluje zdraví pracující populace a snižuje míru absencí souvisejících s nemocemi.

5 - http://www.ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/index_en.htm. Čerpáno dne 20/04/14.

6 - http://www.encepp.eu/publications/documents/NewlegislationonPharmacovigilance.pdf. Čerpáno dne 29/5/14.

7 - Australasian Integrative Medicine Association (2014). Best practice for Integrative Medicine in Australian medical practice. Advances in Integrative Medicine, www.aimedjournal.com/article/S2212-9626(13)00046-1/abstract
Australoasijská asociace integrativní medicíny (2014). Osvědčené postupy pro integrativní medicínu v lékařské praxi v Austrálii. Pokroky v integrativní medicíně. http://www.aimedjournal.com/article/S2212-9626(13)00046-1/abstract

8 - http://www.cochrane.org. Čerpáno dne 29/5/14

9 - http://summaries.cochrane.org/search/site?f%5B0%5D=im_field_terms
_archie_topics%3A948&f%5B1%5D=im_field_stage%3A3
. Čerpáno dne 08/05/14

10 - http://nccam.nih.gov/research/camonpubmed. Čerpáno dne 19/8/14

11 - Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public (2005). (5) State of Emerging Evidence on CAM: Cochrane Review Evidence for CAM. Complementary and Alternative Medicine in the United States. Washington DC: The National Academies Press. pp. 135–136. ISBN 978-0-309-09270-8.
Výbor pro užívání komplementární a alternativní medicíny americkou veřejností (2005). (5) Situace ohledně nově se objevujících důkazů o CAM: Cochrane přezkum důkazů pro CAM. Komplementární a alternativní medicína ve Spojených státech. Washington DC: The National Academies Press. s. 135–136. ISBN 978-0-309-09270-8.

12 - El Dib RP, Atallah AN, Andriolo RB /2007/. Mapping the Cochrane evidence for decision making in health care. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13:689–692.
El Dib, R.P.; Atallah, A.N.; Andriolo, R.B. /2007/. Zmapování Cochrane důkazů pro rozhodování v oblasti zdravotní péče. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13:689–692.

13 - Weidenhammer W et al (2007) Acupuncture for chronic pain within the research program of 10 German Health Insurance Funds-basic results from an observational study. Complementary Therapies in Medicine, 15:238-246. Spence D et al (2005) Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University- Hospital Outpatient Observational Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11:793-798.
Weidenhammer, W. a kol. (2007) Akupunktura při chronické bolesti ve výzkumném programu 10 německých zdravotních pojišťoven – základní výsledky pozorovací studie. Complementary Therapies in Medicine, 15:238-246. Spence, D. a kol. (2005). Homeopatická léčba chronických onemocnění: 6letá pozorovací studie univerzitní nemocnice provedená u ambulantních pacientů. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 11:793-798.

14 - Long AF (2009). The potential of complementary and alternative medicine in promoting well-being and critical health literacy: a prospective, observational study of shiatsu. BMC Complementary and Alternative Medicine, 9:19. Hill FJ (2003) Complementary and alternative medicine: the next generation of health promotion? Health Promotion International, 18:265-272.
Long, A.F. (2009). Potenciál komplementární a alternativní medicíny při podpoře životní pohody a kritické zdravotní gramotnosti: výhledová pozorovací studie shiatsu. BMC Complementary and Alternative Medicine, 9:19. Hill, F.J. (2003). Komplementární a alternativní medicína: další generace podpory zdraví? Health Promotion International, 18:265-272.

15 - Commission staff working document “Investing in Health” SWD(2013) 43 final
Pracovní dokument útvarů Komise „Investice do zdraví“ SWD(2013) 43 v konečném znění

16 - http://europa.eu/epc/

18 - Busato A et al (2005). Health status and health care utilisation of patients in complementary and conventional primary care in Switzerland - an observational study. Family Practice, doi:10.1093/fampra/cmi078
Busato, A. a kol. (2005). Zdravotní stav pacientů a využívání zdravotní péče pacienty v rámci komplementární a konvenční primární péče ve Švýcarsku – pozorovací studie. Family Practice, doi:10.1093/fampra/cmi078

19 - Witt CM et al (2008) Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. Cephalalgia, 28:334-345 Witt CM et al (2006). Pragmatic randomized trial evaluating the clinical and economic effectiveness of acupuncture for chronic low back pain. American Journal of Epidemiology, 164:487-496. Willich SN et al (2006). Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with chronic neck pain. Pain, 125:107-113.
Witt, C.M. a kol. (2008). Nákladová efektivita léčby akupunkturou u pacientů s bolestmi hlavy. Cephalalgia, 28:334-345. Witt, C.M. a kol. (2006). Pragmatická randomizovaná studie zhodnocující klinickou a ekonomickou efektivitu akupunktury při chronických bolestech bederní páteře. American Journal of Epidemiology, 164:487-496. Willich, S.N. a kol. (2006). Nákladová efektivita léčby akupunkturou u pacientů s chronickou bolestí v oblasti krční páteře. Pain, 125:107-113.

20 - Herman PM et al (2012). Are complementary therapies and integrative care cost-effective? A systematic review of economic evaluations. BMJ Open;2:e001046
Herman, P.M. a kol (2012). Jsou komplementární léčebné metody a integrativní péče nákladově efektivní? Systematický přezkum ekonomických hodnocení. BMJ Open;2:e001046

21 - Kooreman P & Baars EW (2012). Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. European Journal of Health Economics, 13: 769-776 Studer HP & Busato A (2011). Comparison of Swiss Basic Health Insurance Costs of Complementary and Conventional Medicine. Forschende Komplementärmedizin, 18:315–320
Kooreman, P. & Baars ,E.W. (2012). Pacienti, jejichž praktický lékař ovládá komplementární medicínu, mívají nižší výdaje a žijí déle. European Journal of Health Economics, 13: 769-776. Studer, H.P. & Busato, A. (2011). Porovnání nákladů základního zdravotního pojištění ve Švýcarsku u komplementární a konvenční medicíny. Forschende Komplementärmedizin, 18:315–320

23 - http://www.oecd.org/health/ministerial/healthychoices.htm

25 - Herman PM, Poindexter BL, Witt CM, et al. (2012) Are complementary therapies and integrative care cost-effective? A systematic review of economic evaluations. BMJ Open, 2:e001046.
Herman, P.M.; Poindexter, B.L.; Witt, C.M. a kol. (2012). Jsou komplementární léčebné metody a integrativní péče nákladově efektivní? Systematický přezkum ekonomických hodnocení. BMJ Open, 2:e001046.


Zdroj: EUROCAM. CAM 2020 - The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe [online]. 2014 [cit. 2015-10-17].
http://ehtpa.eu/pdf/CAM2020-FINAL.pdf