www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM17 - NĚKTERÉ ÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝZKUMY DUCHOVNÍ LÉČBY

Souhrn <<< Příloha č. 17 >>> Seznam

NĚKTERÉ ÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝZKUMY DUCHOVNÍ LÉČBY


1) Účinnost „léčení na dálku“: přehled randomizovaných studií (2000)

Zdroj: John A. Astin, PhD; Elaine Harkness, BSc; and Edzard Ernst, MD, PhD. The Efficacy of “Distant Healing” : A Systematic Review of Randomized Trials | Annals of Internal Medicine 6 June 2000, Vol 132, No. 11.
http://annals.org/article.aspx?articleid=713514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10836918

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Annals of Internal Medicine – http://annals.org .

Detail: Provedení systematického přehledu dostupných údajů o účinnosti jakékoli formy "léčby na dálku" (modlitba, mentální léčba, léčebný dotek nebo duchovní léčba) jako léčby libovolného zdravotního stavu. Bylo hodnoceno 23 studií zahrnujících 2774 pacientů.

Závěr: Metodologická omezení několika studií ztěžují stanovení konečného závěru o účinnosti léčení na dálku. Nicméně vzhledem k tomu, že přibližně 57% studií prokázalo pozitivní účinek léčby, dosavadní výsledky zasluhují další studie.


2) Randomizovaná dvojitě slepá studie o vlivu léčení na dálku v populaci s pokročilým AIDS (1998)

Zdroj: Sicher F, Targ E, Moore D 2nd, Smith HS. A randomized double-blind study of the effect of distant healing in a population with advanced AIDS. Report of a small scale study. West J. Med. 1998 prosinec; 169 (6): 356363. PMCID: PMC1305403, Geraldine Brush Cancer Research Institute, Kalifornie Pacific Medical Center, San Francisco, USA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1305403/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9866433

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise The Western Journal of Medicine – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/183.

Detail: Různé formy léčení na dálku (DH – Distant Healing), včetně modlitby a "duchovní léčby" jsou široce užívané, existuje ale nedostatek výzkumů, které by mohly potvrdit, zda tyto snahy mají skutečně vliv na zdraví. Předkládáme zprávu o dvojitě slepé randomizované studii DH u 40 pacientů s pokročilým AIDS. Pacienti byly spárováni podle věku, CD4+ počtu a počtu AIDS nemocí a náhodně zvoleni tak, aby absolvovali buď 10 týdnů léčby DH, nebo bez léčby v kontrolní skupině. Léčba DH byla provedena léčiteli zastupujícími mnoho různých léčebných a duchovních tradicí. Během výzkumu měli léčitelé svá stanoviště po celých Spojených státech; pacienti a léčitelé se nikdy nesetkali. Pacienti byli hodnoceni dle psychometrických testů a krevního obrazu při náboru a sledováni po dobu 6 měsíců. Po 6 měsících, přezkoumáním slepého lékařského grafu, bylo zjištěno, že se po léčbě u pacientů vyskytlo podstatně méně nových příznaků nemoci AIDS (0,1 oproti 0,6 na pacienta, P = 0,04), závažnost nemoci byla nižší (skóre závažnosti 0,8 oproti 2,65, P = 0,03), potřebovali podstatně méně návštěv u lékaře (9,2 proti 13,0, P = 0,01), méně hospitalizací (0,15 oproti 0,6, P = 0,04) a méně dnů hospitalizace (0,5 oproti 3,4, P = 0,04). Ukázalo se, že ošetření pacienti měli výrazně zlepšenou náladu ve srovnání s kontrolní skupinou (Profile of Mood States skóre 26 oproti 14, p = 0,02). Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v počtu CD4+.

Závěr: Tato data podporují možnost účinku Distant Healing (léčení na dálku) na AIDS a poukazují na význam dalšího výzkumu.


3) Vliv „Terapeutického doteku“ na bolesti a únavy u onkologických pacientů léčených chemoterapií (2008)

Zdroj: Aghabati N, Mohammadi E, Pour Esmaiel Z. The Effect of Therapeutic Touch on Pain and Fatigue of Cancer Patients Undergoing Chemotherapy, Evid Based Complement Alternat Med. 2010 Sep; 7(3): 375–381. Published online 2008 Feb 2. doi: 10.1093/ecam/nen006, PMCID: PMC2887328.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887328/

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine – http://www.hindawi.com/journals/ecam/.

Detail: Navzdory významným pokrokům v léčbě bolesti je bolest při rakovině špatně zvládána u 80% pacientů s rakovinou. Vzhledem ke škodlivým vedlejším účinkům farmakologické terapie, jimž jsou tito lidé vystaveni, vyvstává naléhavá potřeba klinických studiích nefarmakologických intervencí. Aby se otestoval účinek terapeutického doteku (TT) na bolesti a únavu pacientů s rakovinou podstupujících chemoterapii, byla provedena experimentální studie, při které se formou náhodného výběru utvořily tři výzkumné skupiny: experimentální (TT), placebo skupina (placebo TT) a kontrolní skupina (běžná péče). Devadesát pacientů léčených chemoterapií, s prokazatelnou bolestí a únavou, bylo náhodně vybráno do jedné ze tří skupin v Centru pro rakovinu v nemocnici Imama Khomeiniho v Teheránu, Írán. Bolest a únava byly u účastníků měřeny a zaznamenány před a po výkonu po dobu 5 dnů (jednou denně). Zásah se skládal z 30 minut TT působení jednou denně po dobu 5 dnů mezi 10:00 a 10:30 hod. Vizuální analogové stupnice (VAS) bolesti a únavy Rhoten Scale (RFS) byly doplněny o dobu 5 dní před a po zásahu u pacientů.

Závěr: Terapeutický dotek (TT) měl větší účinnost při snižování bolesti a únavy pacientů s nádorovým onemocněním léčených chemoterapií, než ve skupině s běžnou péčí, přičemž ve skupině placebo byl pozorován klesající trend bolesti a únavy ve srovnání se skupinou s běžnou péčí.


4) Šetření účinků terapeutického doteku při akutní chemoterapií vyvolané nevolnosti u žen s karcinomem prsu v Isfahánu, Írán, 2012-2013 (2015)

Zdroj: Matourypour P, Zare Z, Mehrzad V, Musarezaie A, Dehghan M, Vanaki Z. An investigation of the effects of therapeutic touch plan on acute chemotherapy-induced nausea in women with breast cancer in Isfahan, Iran, 20122013. J Educ Health Promot. 2015; 4: 61. Published online 2015 Aug 6. doi: 10.4103/22779531.162380, PMCID: PMC4579769, Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430688

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Education and Health Promotion – http://www.jehp.net.

Detail: V letech 2012-2013 byla provedena kvazi-experimentální, jednoduchá slepá, randomizovaná kontrolovaná studie se třemi skupinami (kontrolní, placebo a intervence) ve Fakultní nemocnici v Isfahán Seyedolshohada. Působeno bylo terapeutickým dotekem na ženy s rakovinou prsu, ve třech skupinách absolvovaly stejný režim. Informace byla zaznamenána na kontrolní seznam po infuzi chemoterapeutických léků. Analýza dat byla provedena pomocí testů SPSS, ANOVA a Kruskal-Wallis.
Test ANOVA ukázal, že terapeutický dotek byl významně účinnější při snižování délky nevolnosti v porovnání s kontrolní skupinou a skupinou s placebem (P <0,001). Test Kruskal-Wallis ukázal, že četnost výskytu nevolností byla také snížena v intervenční a placebo skupině ve srovnání se skupinou kontrolní (P <0,001). Terapeutický dotek byl významně účinnější v oddálení nástupu nevolnosti v porovnání s kontrolní skupinou a skupinou s placebem (P <0,001).

Závěr: Tento výzkum ukázal, že léčba terapeutickým dotekem je účinná při snižování akutní nevolnosti přivozené chemoterapií; zdravotním sestrám a bratrům je tedy doporučeno studium a provádění léčby terapeutickým dotekem.


5) Vyhodnocení léčby jemným dotekem u 35 pacientů s rakovinou (2004)

Zdroj: Weze C, Leathard HL, Grange J, Tiplady P, Stevens G. Evaluation of healing by gentle touch in 35 clients with cancer. Eur J Oncol Nurs. 2004 Mar;8(1):40-9, School of Health, Medical Sciences and Social Work, Faculty of Health & Social Care, St. Martin's College, Lancaster LA1 3JD, UK.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003743

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise European Journal of Oncology Nursing – http://www.ejoncologynursing.com.

Detail: Nekontrolované, předběžné vyhodnocení léčby jemným dotekem u pacientů s rakovinou bylo provedeno v Centru pro komplementární péči v Eskdale v Cumbrii. K účasti byli přizváni všichni klienti, kteří středisko navštěvovali mezi roky 1995 a 2001. Svá data poskytlo 35 pacientů s rakovinou. Výsledky měření zahrnují stav před a po ošetření u fyzických i psychických funkcí. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí dotazníku s vizuálními analogovými stupnicemi pro subjektivní hodnocení příznaků a dotazníků EuroQoL (EQ5D) pro obecný zdravotní stav.

Závěr: Wilcoxon Signed Ranks testy ukázaly statisticky významné zlepšení psychické a fyzické kondice, s pozitivními dopady na kvalitu života. Nejvýraznější zlepšení bylo pozorováno v hodnocení v následných oblastech: stres a uvolnění, těžké bolesti/nepohodlí, deprese/úzkosti, a to zejména u jedinců s nejtěžšími příznaky na počátku. Studie nezjistila žádné nežádoucí účinky vyplývající z léčby. Tato zjištění ukazují, že léčba je bezpečným a účinným doplňkem konvenční lékařské péče, který může zmírnit některé stresující aspekty rakoviny, včetně těch, které vznikají v důsledku současných postupů léčby rakoviny. Budoucí důsledné vyhodnocování této metody prospektivními, randomizovanými a kontrolovanými pokusy je velmi opodstatněné, stejně jako další výzkum jejího potenciálu pro užití v paliativní péči.


6) Duchovní léčba zlepšuje kvalitu života u chronicky nemocných pacientů: výsledky randomizované kontrolované studie (2001)

Zdroj: Wiesendanger H, Werthmüller L, Reuter K, Walach H. Chronically ill patients treated by spiritual healing improve in quality of life: results of a randomized waiting-list controlled study, University Hospital Freiburg, Institute of Environmental Medicine and Hospital Epidemiology, Germany, J Altern Complement Med. 2001 Feb;7(1):4551.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11246935

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine – http://www.liebertpub.com/acm.

Detail: Šedesát pacientů bylo léčeno různými metodami léčby na dálku po dobu více než 5 měsíců a 59 pacientů bylo umístěno na čekací listině (kontrolní skupina).

Závěr: Kvalita života se výrazně zlepšila (p <0,0005) ve skupině, kde se aplikovala léčba na dálku (10 bodů), přičemž kvalita života zůstala stejná v kontrolní skupině. Pozitivní očekávání významně koreluje s výsledkem. U chronicky nemocných pacientů, kteří chtějí podstoupit léčbu na dálku a zároveň si jsou vědomi toho, že léčba probíhá, se kvalita života zlepšuje.


7) Účinek léčebného doteku na behaviorální symptomy osob s demencí (2005)

Zdroj: Woods DL, Craven RF, Whitney J. The effect of therapeutic touch on behavioral symptoms of persons with dementia, Altern Ther Health Med. 2005 JanFeb;11(1):6674, College of Nursing, University of Arkansas for Medical Sciences, USA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15712768

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Alternative Therapies in Health and Medicine – http://www.alternative-therapies.com.

Detail: U přibližně 80% klientů pečovatelských domů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a související demencí, se rozvíjí behaviorální symptomy demence. Vzhledem ke škodlivým vedlejším účinkům farmakoterapie v této populaci vyvstává naléhavá potřeba klinických studií nefarmakologických zásahů. Cílem je zkontrolovat efekt terapeutického doteku na četnost a intenzitu příznaků demence.
Randomizovaná, dvojitě slepá, tří-skupinová experimentální studie: experimentální (terapeutický dotek), placebo (placebo terapeutického doteku) a kontrolní (obvyklá péče). Padesát sedm obyvatel, ve věku 67 až 93 let, vykazující příznaky demence, bylo randomizováno do jedné ze tří skupin v rámci tří jednotek pro speciální péči, do tří zařízení dlouhodobé péče v západní kanadské provincii. Behaviorální pozorování byla prováděna každých 20 minut od 8:00 do 18:00 hodin tři dny před zásahem a tři dny po zásahu vyškolenými pozorovateli, kteří byli slepě přiřazeni ke skupině. Zásah se skládal z terapeutického doteku aplikovaného dvakrát denně po dobu 5-7 minut po tři dny mezi 10:00 a 11:30 hod a mezi 15:00 a 16:30 hod (N = 57). Hlavní výslednou proměnnou byly celkové behaviorální příznaky demence, které se skládaly z šesti kategorií chování: motorický neklid rukou, snaha vymanit se z omezení, hledání/bloumání, klepání/bouchání, pochodování/přecházení, vokalizace.

Závěr: Analýza rozptylu (ANOVA) (F = 3,331, p = 0,033) a test Kruskal-Wallis (chi2 = 6,661, p = 0,036) demonstrovaly významný rozdíl v celkových behaviorálních příznacích demence, motorického neklidu rukou a vokalizaci, v experimentální skupině ve srovnání s placebem a kontrolními skupinami. V experimentální skupině bylo zaznamenáno významně efektivnější snižování příznaků demence, než je tomu u obvyklé péče, zatímco ve skupině s placebem se ukázal klesající trend v příznacích demence podobný jako u běžné péče.
Terapeutický dotek nabízí nefarmakologický, klinicky relevantní způsob, který by mohl být použit ke snížení příznaků demence u konkrétně dvou převládajících druhů projevů, tj. motorického neklidu rukou a vokalizace.8) Doplňková spiritistická terapie: systematický přehled vědeckých důkazů (2011)

Zdroj: Lucchetti G, Lucchetti AL, Bassi RM, Nobre MR. Complementary spiritist therapy: systematic review of scientific evidence. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:835945. doi: 10.1155/2011/835945. Epub 2011 May 11, Research Department, São Paulo Medical Spiritist Association, Avenida Juriti 367 SP Apto 131, 04520000 São Paulo, SP, Brazil.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21687790

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine – http://www.hindawi.com/journals/ecam/.

Detail: Spiritismus je třetím nejrozšířenějším náboženstvím v Brazílii a terapie s ním spojené již použily miliony lidí po celém světě. Tyto terapie jsou založeny na léčebných aktivitách, jako jsou modlitby, přikládání rukou, fluidoterapie (zmagnetizovaná voda), charitativní/dobrovolnická činnost, duchovní vzdělávání/morální hodnoty a léčba obsese (duchovní uvolňovací terapie). Tento dokument představuje systematický přehled současné literatury o vztahu mezi výsledky v oblasti zdraví a 6 prediktory: modlitba, přikládání rukou, magnetizovaná/fluidní voda, charita/dobrovolnictví, duchovní vzdělávání (ctnostný život a pozitivní vliv) a duchovní uvolňovací terapie. Všechny články byly analyzovány podle zařazovacích/vylučovacích kritérií Newcastle-Ottawa a Jadad.

Závěr: V současné době existuje střední až silný důkaz toho, že dobrovolnictví a pozitivní ovlivňování jsou spojeny s lepšími výsledky v oblasti zdraví. Kromě toho se také zdá, že přikládání rukou, ctnostný život a modlitby také s pozitivními výsledky souvisí. Je zde nicméně nedostatek studií zabývajících se magnetizovanou vodou a duchovní uvolňovací terapií. Stručně řečeno, věda nepřímo dokazuje, že některé z těchto terapií mohou souviset s lepšími výsledky v oblasti zdraví a že jiné terapie byly přehlíženy nebo špatně prozkoumány. Budoucí studie v této oblasti by zkoumáním vztahu mezi tělem, myslí a duší/duchem mohly prospět metodám komplementární a alternativní medicíny.


9) Energetické terapie v onkologickém ošetřovatelství (2012)

Zdroj: Coakley AB, Barron AM. Energy therapies in oncology nursing. Semin Oncol Nurs. 2012 Feb;28(1):5563. doi: 10.1016 /j.soncn.2011.11.006.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281310

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Seminars in Oncology Nursing – http://www.seminarsoncologynursing.com.

Detail: Posouzení zveřejněného výzkumu týkajícího se intervencí Reiki, Terapeutického doteku a Léčebného doteku jako energetických terapií ve vztahu k onkologickému ošetřovatelství.

Závěr: Je stále více pozorováno, že energetické terapie mají pozitivní vliv na příznaky spojené s rakovinou. Ačkoliv je třeba provést další výzkumy, je zřejmé, že uznání hodnoty výzkumných nad rámec randomizovaných studií hraje důležitou roli. Energetické terapie nabízí onkologickým sestrám a bratrům poskytujícím integrovanou ošetřovatelskou péči další postupy, které by zmírnily symptomy u pacientů s rakovinou.


10) Energetické terapie v pokročilé onkologické praxi: Informovaný a důkazně podložený přístup k praxi (2013)

Zdroj: Potter PJ. Energy Therapies in Advanced Practice Oncology: An Evidence Informed Practice Approach, J Adv Pract Oncol. 2.013 MayJun; 4 (3): 139-151. Publikováno online do roku 2013 1, PMCID: PMC4093427.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093427/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25031994

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of the Advanced Practitioner in Oncology (JADPRO) – http://www.advancedpractitioner.com/about-jadpro.

Detail: Tento článek nabízí EIP přístup (EIP = informovaný a důkazně podložený přístup k praxi – zdravotní praxe je vedena na základě nejlepších výzkumů a dostupných informací) k energetickým terapiím, jmenovitě Terapeutický dotek (TT), Léčebný dotek (HT) a Reiki, jako podpůrnému zásahu v léčbě rakoviny; popis odborných zkušeností autora s TT, HT a Reiki v praxi a při výzkumu; přehled tří energetických léčebných způsobů; přezkum devíti klinických studií týkajících se onkologie; a doporučení pro EIP.

Závěr: Tyto studie poskytují odpověď na předchozí kritiku metodiky výzkumu. Nálezy naznačují pozitivní přínos pro onkologické pacienty v oblasti bolesti, kvality života, únavy, funkce zdraví a nálady. Zacílení léčby ve studiích imunitních reakcí a buněčných linií potvrzuje častý výklad, že tyto terapie přináší harmonii a rovnováhu systému směrem ke zdraví. V prvé řadě výzkumná literatura demonstruje bezpečnost těchto terapií. Aby se různé druhy důkazů pro TT, HT a Reiki mohly posoudit, EIP vyžaduje kvalitativní posouzení zkušeností pacientů s těmito postupy; průzkum, kde tyto postupy byly začleněny do onkologické péče a jak tyto postupy fungují v rámci podmínek nastavených v onkologické praxi a dále průzkum vlivu realizace na poskytovatele zdravotní péče a na sebeobslužnou zdravotní péči. Další kroky směrem k EIP vyžadují rozvinout zkušenosti těchto postupů u pacientů a poskytovatelů zdravotní péče v podmínkách onkologické péče.


11) Randomizovaná, zaslepená studie vlivu přímluvné modlitby na duševní pohodu u pacientů s rakovinou (2012)

Zdroj: Olver IN, Dutney A. A randomized, blinded study of the impact of intercessory prayer on spiritual wellbeing in patients with cancer. Altern Ther Health Med. 2012 SepOct;18(5):1827. Royal Adelaide Hospital Cancer Centre, South Australia, Australia. ian.olver@cancer.org.au.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894887

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Alternative Therapies in Health and Medicine – http://www.alternative-therapies.com.

Detail: Účastníky byli pacienti centra Hospital Cancer Centre mezi červnem 2003 a květnem 2008. Z 999 účastníků s různými diagnózami, kteří vyplnili základní dotazníky, 66,6% poskytlo zpětnou vazbu. Průměrný věk byl 61 let a většina účastníků žila v manželském svazku / de facto (žijící s partnery), národností Australané či Novozélanďané žijící v Austrálii a vyznáním křesťané. Výzkumný tým požádal externí skupinu nabízející křesťanské přímluvné modlitby, aby zařadili účastníky dané studie na své seznamy obvyklých modliteb. O účastnících obdrželi jen takové informace, aby tyto nešly použít k jejich identifikaci.

Závěr: Výsledky ovlivňované skupiny vykazovaly významně větší zlepšení v průběhu času v primárním parametru duševní pohody ve srovnání s kontrolní skupinou (p = 0,03, částečná η2 = 0,01). Studie zjistila podobný výsledek u emoční pohody (p = .04, částečný η2 = 0,01) a funkční pohody (p = .06, částečný η2 = 0,01). U účastníků s rakovinou, které výzkumný tým náhodně přidělil do experimentální skupiny dostávající přímluvné modlitby na dálku, se projevila drobná, ale podstatná zlepšení v duševní pohodě.


12) Integrační Reiki pro onkologické pacienty: vyhodnocení programu (2014)

Zdroj: Fleisher KA, Mackenzie ER, Frankel ES, Seluzicki C, Casarett D, Mao JJ. Integrative Reiki for cancer patients: a program evaluation. Integr Cancer Ther. 2014 Jan;13(1):627. doi: 10.1177/1534735413503547. Epub 2013 Oct 7. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24105356

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Integrative Cancer Therapies – http://ict.sagepub.com.

Detail: Z 213 průzkumů stavu „před“ a „po“ provedení první seance jsme v hodnoceném období pozorovali pokles zármutku o více než 50% (z 3,80 na 1,55), úzkosti (z 4,05 na 1,44), deprese (od 2,54 do 1.10), bolesti (od 2,58 do 1,21) a únavy (od 4.80 do 2.30) s P <.001 u všech. Zjistili jsme, že 176 (82,6%) účastníkům se léčba Reiki líbila, 176 (82,6%) tvrdí, že léčba Reiki byla užitečná, 157 (73,7%) má v plánu používat Reiki i nadále a 175 (82.2%) by Reiki doporučilo ostatním.

Závěr: Kvalitativní analýza zjistila, že jednotlivci podali zprávu o tom, že v nich Reiki vyvolalo uvolnění a zvýšenou duševní pohodu. Dobrovolnický program Integrační Reiki se jeví jako slibná součást podpůrné péče pro onkologické pacienty. Je zapotřebí provést další výzkum, aby se mohl vyhodnotit a rozpoznat užitek, který Reiki může přinést těm, do jejichž životů zasáhla rakovina - pacientům, pečovatelům a personálu.


13) Terapie Biopolem: jsou užitečné nebo je to pouze humbuk? Shrnutí nejlepších důkazů (2010)

Zdroj: Jain S, Mills PJ. Biofield therapies: helpful or full of hype? A best evidence synthesis. Int J Behav Med. 2010 Mar;17(1):116. doi: 10.1007/s1252900990624. UCLA Division of Cancer Prevention and Control Research, Los Angeles, CA, USA. sjain@ucsd.edu.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19856109

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise International Journal of Behavioral Medicine – http://www.sbm.org/publications/international-journal-of-behavioral-medicine.

Detail: Terapie biopolem (jako je Reiki, terapeutický dotek a léčebný dotek) jsou způsoby alternativní medicíny, které jsou stále kontroverzní, jsou využívány významným počtem pacientů a existuje málo informací o jejich účinnosti. Tento systematický přehled se zabývá 66 klinickými studiemi různých terapií biopolem v různých skupinách pacientů. Výzkumy jsou celkově střední kvality a obecně splňují minimální normy platnosti závěrů.

Závěr: Terapie biopolem přináší silné důkazy o snížení intenzity bolesti v populaci s bolestí a střední důkazy o snížení intenzity bolesti u hospitalizovaných pacientů a pacientů s rakovinou. Je zde střední důkaz o snížení negativních behaviorálních příznaků demence a další střední důkazy o snížení úzkosti u hospitalizovaných pacientů. Nejednoznačné jsou důkazy o vlivu terapií biopolem na únavu a kvalitu života pacientů s rakovinou, stejně tak důkazy o komplexních výsledcích při bolesti a vlivu na pacienty s bolestí a o snížení úzkosti u kardiovaskulárních pacientů. Je třeba dalších vysoce kvalitních studií v této oblasti. Důsledky a budoucí směry výzkumu jsou diskutovány.


14) Úvahy o biopoli v léčbě rakoviny (2005)

Zdroj: Hibdon SS. Biofield considerations in cancer treatment. Semin Oncol Nurs. 2005 Aug;21(3):196200. Student Health and Wellness Center, University of North Texas, Denton, TX, USA. Hibdon@dsa.admin.unt.edu.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16092808

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Seminars in Oncology Nursing – http://www.seminarsoncologynursing.com.

Detail: Zhodnocení současných výzkumů a národních zpráv o doplňkové terapii biopole.

Závěr: Je důležité, aby se využilo působnosti biopole tam, kde pomáhá pacientům s rakovinou - při zvýšení vitality, snížení bolesti, únavy a jiných nežádoucích účinků v důsledku léčby rakoviny. Při léčbě rakoviny musí být maximálně použity všechny možnosti pro pacienty. Biopole by mohlo být důležitým aspektem této péče.


15) Účinky duchovního léčení u žen, které podstupují dlouhodobou hormonální terapii rakoviny prsu: kvalitativní šetření (2013)

Zdroj: Barlow F, Walker J, Lewith G. Effects of spiritual healing for women undergoing longterm hormone therapy for breast cancer: a qualitative investigation. J Altern Complement Med. 2013 Mar;19(3):2116. doi: 10.1089/acm.2012.0091. Epub 2012 Sep 28. Health Experiences Research Group, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23020610

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine – http://www.liebertpub.com/acm.

Detail: Kvalitativní pozorovací studie se konala v odborném výzkumném zařízení ve všeobecné nemocnici. Duchovní léčení poskytli 4 léčitelé registrovaní u Národní federace duchovních léčitelů. Dvanáct (12) pacientek s karcinomem prsu podstupujících dlouhodobou hormonální léčbu, u kterých se vyskytly nežádoucí účinky hormonální léčby, absolvovalo deset působení za týden, každé po přibližně 40 minutách.

Závěr: Pozitivní účinky duchovního léčení se projevily ve zmírnění fyzických vedlejších účinků léčby, ve zvýšení energetické hladiny a posílení pohody, emocionálního uvolnění a opětovného zapojení do aktivit provozovaných před nástupem rakoviny. Ačkoli 1 z účastněných přiznala, že před vstupem do studie zvažovala vysazení léků, žádná ze zúčastněných nepociťovala během duchovní léčby pokušení přerušit svou hormonální léčbu.
Tato kvalitativní zjištění svědčí o tom, že duchovní léčba má potenciál pro podporu pacientů s rakovinou prsu při zachování jejich dlouhodobé ortodoxní léčby. Dalším výzkumem je třeba otestovat, zda může duchovní léčba reprezentovat ekonomicky efektivní doplňkovou léčbu u těch, kteří podstupují dlouhodobou léčbu rakoviny.16) Léčení na dálku a diabetes mellitus. Pilotní studie. (2002)

Zdroj: Ebneter M, Binder M, Kristof O, Walach H, Saller R. Distant healing and diabetes mellitus. A pilot study. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2002 Feb;9(1):2230. Abteilung Naturheilkunde, Departement Innere Medizin, Universitätsspital Zürich, Schweiz, Germany. mebneter@gmx.net.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893844

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Forschende Komplementärmedizin und Klassische Naturheilkunde / Research in Complementary and Classical Natural Medicine – http://www.karger.com/Journal/Details/224242.

Detail: 14 diabetických pacientů bylo pozorováno po dobu 16 týdnů. Během tohoto období byl každý po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů (týdny 9-12) léčen pěti zkušenými a důvěryhodnými léčiteli. Pacienti byli informováni o trvání léčby, nikoliv však o časovém okamžiku jejího zahájení. Pacienti a léčitelé se nikdy nesetkali a ani neproběhl žádný kontakt mezi výzkumnými pracovníky a pacienty v průběhu sledovaného období.

Závěr: Pokud jde o zdravotní parametry, bylo pozorováno snížení hladiny fruktosaminu během období léčby a zvýšení úrovně fruktosaminu po skončení období léčby. Citlivost, měřená pouze na začátku a na konci období studie, se výrazně snížila. Ostatní parametry ukázaly některé významné změny, tyto však nesouvisely s aplikací léčby na dálku. Pokud jde o psychologická data, byla pozorována pouze zlepšení. Výsledky naznačují možnost, že léčba na dálku by mohla mít jisté účinky u pacientů s diabetes mellitus.


17) Účinky léčení oscilujícím biopolem při bolesti a funkčním omezení v souvislosti se syndromem karpálního tunelu: randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie (2016)

Zdroj: Reza Nourbakhsh (Univerzita Severní Georgia, Dahlonega, Spojené státy), Thomas J. Bell,
Jason Benson Martin, Amir Massoud Arab. The Effects of Oscillatory Biofield Therapy on Pain and Functional Limitations Associated with Carpal Tunnel Syndrome: Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study. Článek publikován v The Journal of Alternative and Complementary Medicine · Srpen 2016, DOI: 10.1089/acm.2016.0083.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27487406
https://www.researchgate.net/publication/305826142_The_Effects_of_Oscillatory_Biofield_Therapy_on_Pain_and
_Functional_Limitations_Associated_with_Carpal_Tunnel_Syndrome_Randomized_Placebo-Controlled_Double-Blind_Study


Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise The Journal of Alternative and Complementary Medicine · Srpen 2016, DOI: 10.1089/acm.2016.0083.

Shrnutí
Cíle: Léčebného působení biopolem se užívá ke zmírnění bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním a chronickou bolestí. Chybí však výzkum zaměřený na účinek léčby u specifických somatických onemocnění. Záměrem této studie je prozkoumat účinek léčby pomocí oscilujícího biopole (OBFT) v případě symptomů karpálního tunelu.

Metoda: Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie.

Účastníci: Studie se zúčastnilo třicet pacientů s chronickým syndromem karpálního tunelu.

Intervence: Pacienti byli náhodně rozděleni do skupiny s aktivní léčbou a do skupiny placebo. Pacienti ve skupině s aktivní léčbou absolvovali šest sezení OBFT během dvou týdnů. Pacienti ve skupině placebo absolvovali stejný počet sezení s fiktivní léčbou OBFT.

Měření výsledků: Pro vyhodnocení výsledku byl užit dotazník zaměřený na postižení paže, ramene a ruky (DASH); dále skóre závažnosti příznaků (SSS); a škála pro klasifikaci funkčního stavu (FSS).

Výsledky: Mezi skupinou s aktivní léčbou a skupinou placebo byly nalezeny klinicky i statisticky významné změny: v intenzitě bolesti při aktivitě (95% interval spolehlivosti [CI], 2,5 – 4,2; p = 0,000), noční bolesti (p = 0,000, 95% CI, 3,2 - 5,7), dotazník DASH (95% CI, 12,0 - 21,9; p = 0,000), SSS (95% CI, 0,64 – 1,15; p = 0,003) a FSS (95% CI, 0,41 – 0,97; p = 0,029). Ve skupině s aktivní léčbou bylo zaznamenáno statisticky významné snížení v počtu pacientů s pozitivním výsledkem při Phalenově testu (87%; p = 0,000), Tinelově testu (73%; p = 0,000), a parestezii rukou (80%; p = 0,000). Během 6 měsíčního sledování zůstalo 86% pacientů ze skupiny s aktivní léčbou bez bolesti a nemělo žádná funkční omezení.

Závěr: OBFT se může stát realizovatelnou a účinnou léčbou pro zlepšení symptomů a funkčních omezení spojených s chronickým syndromem karpálního tunelu.


18) Hodnocení léčebného působení biopolem u nádorových biomarkerů spjatých s buněčnými liniemi karcinomu endometria a prostaty in vitro (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar Trivedi, Shrikant Patil, Harish Shettigar, Mayank Gangwar and Snehasis Jana. In Vitro Evaluation of Biofield Treatment on Cancer Biomarkers Involved in Endometrial and Prostate Cancer Cell Lines. Trivedi a kol., J Cancer Sci Ther 2015, 7:8.
http://dx.doi.org/10.4172/1948-5956.1000358
https://www.researchgate.net/publication/281587211_In_Vitro_Evaluation_of_Biofield_Treatment_on
_Cancer_Biomarkers_Involved_in_Endometrial_and_Prostate_Cancer_Cell_Lines

http://www.omicsonline.org/open-access/in-vitro-evaluation-of-biofield-treatment-on-cancer-biomarkers
-involved-in-endometrial-and-prostate-cancer-cell-lines-1948-5956-1000358.php?aid=58658


Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Cancer Science & Therapy.

Souhrn
Zvyšující se výskyt rakoviny v rozvinutých částech světa je spojen se souvisejícím životním stylem a expozicemi životního prostředí. Kombinovaná imunoterapie a zacílená léčba představují hlavní léčebné přístupy při pokročilém stadiu rakoviny a při její rekurenci.

Energetická medicína jakožto alternativní přístup se stále více užívá u případů ohrožujících život ke zlepšení kvality života (wellness). Cílem této studie bylo zkoumat účinek léčebného působení biopolem u nádorových biomarkerů spjatých s buněčnými liniemi karcinomu endometria a prostaty.

Všechny buněčné linie karcinomu byly umístěny do dvou uzavřených zkumavek, z čehož jedna zkumavka byla kontrolní a další byla pod léčebným působením pana Trivediho, označena jako léčená.

Kontrolní a léčené vzorky byly zkoumány pro stanovení nádorových biomarkerů, jako jsou koncentrace multifunkčních cytokinů s použitím testu ELISA v 10. den, konkrétně interleukin-6 (IL-6) a tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), interleukin 2 receptor (IL-2R), prostatický specifický antigen (PSA) a prostatický specifický antigen volný (FPSA). Výsledky experimentu ukázaly významný pokles hladiny IL-6 u buněčných linií karcinomu endometria (12%) a prostaty (98,9%) a zároveň bylo pozorováno významné zvýšení hladiny TNF-α u buněčných linií karcinomu endometria (385%) a prostaty (89,8%) ve srovnání s kontrolními vzorky. Po léčebném působení nebyla zaznamenána žádná změna hladiny PSA u buněčných linií endometria a prostaty. Podobně nebyly patrné žádné změny hladiny IL-2R a FPSA u buněčných linií endometria a prostaty po léčebném působení ve srovnání s kontrolními vzorky. Závěrem, z výsledků lze usoudit, že léčebné působení biopolem ukázalo významné změny u hladiny cytokinů (IL-6 a TNF-α) v buněčných liniích karcinomu endometria i prostaty.


19) Potenciální účinky léčebného působení biopolem na lidské buňky mozkového nádoru: časosběrné video pořízené pomocí mikroskopu (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar Trivedi, Shrikant Patil, Harish Shettigar, Sambhu Charan Mondal and Snehasis Jana. The Potential Impact of Biofield Treatment on Human Brain Tumor Cells: A Time-Lapse Video Microscopy. 2015, J Integr Oncol 4: 141. doi:10.4172/2329-6771.1000141.
https://www.researchgate.net/publication/283036746_The_Potential_Impact_of_Biofield_Treatment
_on_Human_Brain_Tumor_Cells_A_Time-Lapse_Video_Microscopy


Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Integrative Oncology.

Souhrn
Souhrn studie a kontext: Glioblastom (GBM) je nejběžnějším podtypem primárního nádoru mozku u dospělých. Cílem bylo zhodnotit vliv potenciálu léčebného působení biopolem na lidské buňky mozkového nádoru GBM a na normální lidské mozkové buňky, a sice pomocí časosběrného videa pořízeného pomocí mikroskopu.

Metody: Kultivované lidské buňky mozkového nádoru GBM byly rozděleny do dvou skupin – kontrolní a léčené. Obdobně byly rozděleny normální kultivované lidské mozkové buňky – na kontrolní a léčené. Pro posouzení léčebného potenciálu bylo panem Trivedim provedeno léčebné působení biopolem na léčenou skupinu buněk GBM a léčenou skupinu buněk normálních. Byla pořízena dvě časosběrná experimentální videa (10 hodin před a 10 hodin po) pomocí mikroskopu u mozkových nádorových a nenádorových buněk v šesti opakováních (n=6). Pro každý mikroskopický snímek se spočítal celkový počet buněk, přičemž se každá buňka sledovala po dobu 20 hodin. Potenciální účinek léčebného působení byl zhodnocen porovnáním míry úmrtnosti nádorových a nenádorových buněk před a po léčebném působení.

Výsledky: Kontrolní vzorky buněk GBM vykazovaly bazální hladinu úmrtnosti buněk 10 hodin před a 10 hodin po léčebném působení. Během tohoto 20hodinového úseku míra úmrtnosti zůstala nezměněná. V léčené skupině s buňkami GBM míra úmrtnosti po léčebném působení exponenciálně vzrostla (41%) ve srovnání s kontrolní skupinou. Léčená skupina nenádorových kultivovaných buněk vykázala významné snížení (64%) míry úmrtnosti buněk, tj. protektivní účinky ve srovnání s kontrolní skupinou se vzorky nenádorových buněk.

Závěr: Celkově lze z údajů usoudit, že léčebné působení biopolem významně zvýšilo míru úmrtnosti buněk GBM a současně posílilo životaschopnost normálních mozkových buněk. Z tohoto důvodu by mohlo léčebné působení biopolem být v blízké budoucnosti vhodnou alternativní léčebnou strategií pro onkologické pacienty.


20) Vyhodnocení léčebného působení biopolem při virové zátěži související s virem lidské imunitní nedostatečnosti HIV-1 a cytomegalovirů HCMV in vitro (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Sambhu Charan Mondal, Snehasis Jana. In vitro Evaluation of Biofield Treatment on Viral Load Against Human Immunodeficiency-1 and Cytomegalo Viruses. American Journal of Health Research. Vol. 3, No. 6, 2015, pp. 338-343. doi: 10.11648/j.ajhr.20150306.14. Zveřejněno online 9. listopadu 2015.
https://www.researchgate.net/publication/284513487_In_vitro_Evaluation_of_Biofield_Treatment
_on_Viral_Load_Against_Human_Immunodeficiency-1_and_Cytomegalo_Viruses


Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise American Journal of Health Research.

Souhrn
Kvantifikace virové zátěže je množství určité virové DNA nebo RNA v krevních vzorcích. Je to jeden ze zástupných biomarkerů AIDS. Vysoká virová zátěž znamená, že imunitnímu systému se nedaří bojovat s viry. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv léčebného působení biopolem u HCMV, pokud se týká virové zátěže jako zástupného markeru. S použitím analyzátoru Roche COBAS® AMPLICOR byla provedena analýza virové zátěže u uskladněných vzorků virových kultur lidské plazmy infikované HIV před a po 7 dnech léčebného působení.

Virová zátěž (HIV-1 RNA a HCMV DNAemie) byla vzata jako zástupný marker pro posouzení vlivu léčebného působení bipolem pana Trivediho na uskladněné vzorky plazmy infikované HIV. Kvantifikace virové zátěže HIV-1 RNA u uskladněných vzorků infikované plazmy byla výrazně snížena o 65% ve skupině, která byla léčena oproti skupině kontrolní. Navíc virová zátěž HCMV DNAemie v infikované plazmě byla rovněž snížena o 80% v léčené skupině oproti skupině kontrolní.

Vzhledem k tomu, že děti jsou náchylnější k infekci HCMV a dospělí jsou obecně náchylní k infekci HIV-1 a jelikož léčebné působení biopolem snížilo HCMV DNAemii, mohlo by být přínosné pro populace dětí infikovaných HIV. Celkově lze z údajů usoudit, že léčebné působení biopolem výrazně snížilo kvantifikaci virových zátěží u uskladněných vzorků plazmy infikované HIV-1 a HCMV a v blízké budoucnosti by mohlo být vhodnou alternativní léčebnou strategií pro pacienty s AIDS.


21) Vyhodnocení parametrů vegetativního růstu po působení biopolem u tykve lahvovité (Lagenaria siceraria) a ibiškovce jedlého (Abelmoschus esculentus) (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Mayank Gangwar, Snehasis Jana. Evaluation of Vegetative Growth. Parameters in Biofield Treated Bottle Gourd (Lagenaria siceraria) and Okra (Abelmoschus esculentus). International Journal of Nutrition and Food Sciences. Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 688-694. doi: 10.11648/j.ijnfs.20150406.24.
https://www.researchgate.net/publication/288629552

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise International Journal of Nutrition and Food Sciences.

Souhrn: Cílem studie bylo zhodnotit faktory podílející se na růstu po léčebném působení biopolem na semena tykve lahvovité (Lagenaria siceraria) a ibiškovce jedlého (Abelmoschus esculentus). Semena obou plodin byla rozdělena do dvou skupin, z nichž jedna skupina byla dána stranou a označena jako neošetřená a druhá byla podrobena energetickému působení. Variability v parametrech, které se podílí na růstu, byly analyzovány a porovnány s kontrolní skupinou. Dále byla zkoumána hladina glutathionu (GSH) v listech ibiškovce a analyzována DNA u tykve lahvovité pomocí metody RAPD.

Bylo zaznamenáno, že po vyklíčení byly rostliny silné a vzrostlé s lepším porostem oproti kontrolní skupině. Vegetativní růst rostlin ibiškovce byl po energetickém působení silný, s malým porostem, silným stonkem a více plody na jeden nodus, což přispělo k vysokému výnosu ve srovnání s kontrolní skupinou. Endogenní hladina GSH v listech ibiškovce se zvýšila o 47,65% ve srovnání s neošetřenou skupinou, což naznačuje zvýšenou odolnost plodin ibiškovce. Navíc údaje z analýzy DNA ukázaly polymorfizmus (42%) mezi ošetřenými a neošetřenými vzorky tykve. Z celkových výsledků lze usoudit, že energetické působení biopolem na semena tykve lahvovité a ibiškovce jedlého má za následek zlepšení celkového růstu rostlin a výnosu, což může zvýšit kvetení a plození u rostliny. Dle výsledků studie se dospělo k závěru, že energetické působení biopolem může být alternativní metodou ke zvýšení výnosu plodin v oblasti zemědělství.


22) Vliv energetického působení biopolem na úrodnost půdy (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Sambhu Charan Mondal, Snehasis Jana. Impact of Biofield Energy Treatment on Soil Fertility. Earth Sciences. Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 275-279. doi: 10.11648/j.earth.20150406.19.
https://www.researchgate.net/publication/288828716

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Earth Sciences.

Souhrn: Měření půdních komponent, jako jsou mikrobiální populace, minerální látky a samozřejmě obsah organického uhlíku, hraje důležitou roli v produktivitě plodin a rostlin. Tato studie se snaží vyhodnotit vliv energetického působení biopolem, provedeného panem Trivedim, na půdu s ohledem na parametry fyzické (elektrická vodivost), chemické (minerální látky) a mikrobiální (bakterie a houby). Pro účely této studie byl vyčleněn pozemek, na kterém se pěstují rostliny. Tento pozemek byl rozdělen na dvě části. Jedna byla označena jako kontrolní a druhá, ošetřena panem Trivedim pomocí energetického působení biopolem bez fyzického kontaktu, byla označena jako ošetřená.

V půdě, která byla ošetřena se, ve srovnání s neošetřenou půdou, celkové množství bakterií navýšilo o 546% a celkové množství hub o 617%. Navíc vodivost ošetřené půdy vzrostla o 79% ve srovnání s půdou neošetřenou. Kromě mikroorganismů se v ošetřené půdě také změnil obsah různých minerálních látek. V kontrolní půdě vykazoval obsah uhličitanu vápenatého 2909 ppm, zatímco v ošetřené půdě se obsah zvýšil až na 3943 ppm, tj. o 36%. U dalších minerálů, jako je dusík a draslík se obsah navýšil o 12% a 7% v porovnání s kontrolní půdou.

Mimoto se podíl minerálních látek, jako je fosfor, železo a chlorid, snížil o 9%, 23% a 41% v porovnání s kontrolní půdou. Kromě chemických složek se obsah organického uhlíku ošetřené půdy také snížil o 8% ve srovnání s kontrolní půdou. Z celkových výsledků lze předpokládat, že energetické působení biopolem na půdu má za následek významné zlepšení fyzických, chemických a mikrobiálních funkcí půdních komponent. Zlepšila se vodivost, zvýšilo se množství podpůrných mikroorganismů, minerálů a celková produktivita plodin. Závěrem lze říci, že energetického působení biopolem by se, díky zvýšení úrodnosti půdy, mohlo využívat jako alternativního způsobu ke zvýšení výnosů kvalitních plodin.


23) Léčebný dotek ovlivňuje syntézu DNA a mineralizaci v kulturách lidských osteoblastů (2008)

Zdroj: Ankur Jhaveri, Stephen J. Walsh, Yatzen Wang, MaryBeth McCarthy, Gloria Gronowicz. Therapeutic Touch Affects DNA Synthesis and Mineralization of Human Osteoblasts in Culture. Přijato dne 1. srpna 2006; schváleno dne 27. března 2008; Zveřejněno online 3. června 2008 ve Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 10.1002/jor.20688.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18524012

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Orthopaedic Research.

Shrnutí: Techniky komplementární a alternativní medicíny (CAM) se běžně užívají v nemocnicích a soukromých zdravotnických zařízeních. Účinnost mnohých z těchto postupů však nebyla důkladně prozkoumána vědeckým způsobem. Tak tomu je i u terapeutického doteku (TT), který byl vyvinut Dr. Dolores Krieger and Dorou Kunz. Tato technika spočívá ve vysoce disciplinovaném postupu, který má 5 kroků a na základě kterého může praktik vytvářet energii prostřednictvím svých rukou, aby tak podpořil léčebný proces.

Existují četné klinické studie o účincích TT, ale málo studií in vitro. Naším cílem bylo zjistit, zda má terapeutický dotek nějaký vliv na proliferaci, diferenciaci a mineralizaci osteoblastů in vitro. TT byl prováděn dvakrát týdně po dobu 10 minut vždy u lidských osteoblastů (HOBs) a u buněčné linie SaOs-2 odvozené z osteosarkomu. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v syntéze DNA, testované inkorporací [3H]-thymidinu po 1 a 2 týdnech u SaOs-2 a po 1 týdnu u HOBs. Po čtyřech terapiích TT ve 2 týdnech se nicméně, v porovnání s kontrolním vzorkem, výrazně zvýšila (p = 0,03) syntéza DNA u HOBs.

Tyto údaje byly potvrzeny pomocí imunocytochemické metody k detekci proliferačního buněčného jaderného antigenu (PCNA). Po dvou týdnech v diferenciačním médiu se díky TT výrazně zvýšila mineralizace HOBs (p = 0,016) a zároveň snížila mineralizace SaOs-2 (p = 0,0007) ve srovnání s kontrolním vzorkem. Navíc analýza Northern blot ukázala, že TT přivodil nárůst exprese mRNA pro kolagen typu I, kostní sialoprotein a alkalickou fosfatázu u HOBs a zároveň se snížila míra těchto kostních markerů u buněk SaOs-2. Závěrem lze říci, že terapeutický dotek dle všeho zvyšuje syntézu DNA, diferenciaci a mineralizaci lidských osteoblastů a zároveň snižuje diferenciaci a mineralizaci buněčné linie odvozené z osteosarkomu.