www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM28 - EKONOMICKÉ VÝHODY CAM

Souhrn <<< Příloha č. 28 >>> Seznam

EKONOMICKÉ VÝHODY CAM


1) PACIENTI, JEJICHŽ PRAKTICKÝ LÉKAŘ JE ZNALÝ V KOMPLEMENTÁRNÍ MEDICÍNĚ, MÍVAJÍ NIŽŠÍ VÝDAJE A ŽIJÍ DÉLE

Souhrn

Kontext
Ekonomové ve zdravotnictví do značné míry ignorovali výzkum komplementární a alternativní medicíny (CAM), přestože klinické zkušenosti i více empirických studií naznačují, že CAM je nákladově efektivní.

Záměr
Prozkoumat nákladovou efektivitu CAM ve srovnání s konvenční medicínou.

Metody
Byl použit soubor dat nizozemské zdravotní pojišťovny 150.000 pojištěnců za léta 2006 - 2009, který obsahoval čtvrtletní informace o nákladech na zdravotní péči (péče praktického lékaře, nemocniční péče, farmaceutická péče a péče poskytovaná vyškoleným zdravotníkem nelékařem*), data narození a úmrtí, pohlaví a 6místné poštovní směrovací číslo. Údaje od 1.913 konvenčních praktických lékařů byly porovnány s údaji od 79 praktických lékařů, kteří měli dodatečnou průpravu v akupunktuře (25), homeopatii (28) a antroposofické medicíně (26).

Výsledky
Pacienti, jejichž praktický lékař je dodatečně odborně vyškolen v CAM, mají o 0 - 30% nižší náklady na zdravotní péči a míru úmrtnosti, v závislosti na věkových skupinách a typu CAM. Nižší náklady vznikají díky nižším nákladům na nemocniční péči a díky menší četnosti léků na předpis.

Diskuse
Vzhledem k tomu, že výsledky ilustrující tento rozdíl byly zjišťovány při současně vysoce podrobné kontrole spolupůsobících faktorů, jako „sousedský specifický fixní efekt“ (neighborhood specific fixed effects), je nepravděpodobné, že by nižší náklady a delší život souvisely s rozdíly v sociálně-ekonomickém postavení. Možná vysvětlení mohou spočívat ve vlastní volbě (např. u lidí s nízkým zájmem o lékařské intervence je více pravděpodobné, že si zvolí CAM) a v lepších postupech praktických lékařů se znalostí komplementární medicíny (např. méně nadbytečné léčby, větší zaměření se na preventivní a léčebnou podporu zdraví). To naznačuje, že je třeba provést více kontrolovaných studií (replikační studie, výzkum založený na více ucelených údajích, studie nákladové efektivity CAM pro konkrétní diagnostické kategorie).

* Pozn. překl.: Pův. termín „paramedic care“ označuje v kontextu nizozemského systému velkou skupinu profesí, vykonávaných specializovaným zdravotníkem nelékařem, jako např. fyzioterapeut, pohybový terapeut, logoped, radioterapeutický laborant, ergoterapeut, výživový poradce a další. Čerpáno z: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paramedicus

Zdroj: Peter Kooreman, Erik W. Baars. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer [online]. Eur J Health Econ (2012) 13:769–776 DOI 10.1007/s10198-011-0330-2 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482459


2) NIŽŠÍ NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI U PACIENTŮ, JEJICHŽ PRAKTICKÝ LÉKAŘ MÁ DODATEČNOU PRŮPRAVU V CAM

Zveřejněno: 4. ledna 2016

citace z článku

"Nizozemští pacienti, jejichž praktický lékař navíc absolvoval odbornou přípravu v CAM, mají v průměru o €192 (10,1%) nižší povinné i dodatečné celkové roční náklady na zdravotní péči. Jejich délka života není delší ani kratší než u pacientů konvenčních praktických lékařů.
Toto je závěr nizozemské studie, která vypočítala náklady na zdravotní péči a míru úmrtnosti u 1.521.773 pacientů (98,8%), kteří mají konvenčního (CON) praktického lékaře v porovnání s údaji 18.862 pacientů (1,2%) majících praktického lékaře, jenž absolvoval dodatečnou průpravu v komplementární a alternativní medicíně (CAM)."

Výzkum v proběhl letech 2006 – 2011.

Odkaz:
Baars EW & Kooreman P (2014). A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs. BMJ Open, 4:e005332 doi:10.1136/
Baars, E.V. & Kooreman, P. (2014). 6-leté komparativní ekonomické vyhodnocení nákladů na zdravotní péči a měr úmrtnosti u nizozemských pacientů, kteří mají konvenčního praktického lékaře a praktického lékaře s průpravou v CAM. BMJ Open, 4:e005332 doi:10.1136/
http://m.bmjopen.bmj.com/content/4/8/e005332.full


Zdroj: EUROCAM. Lower healthcare costs for patients whose GP has additional training in CAM [online]. 4. 1. 2016 [cit. 2016-07-17]. http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=136605100634


3) JSOU KOMPLEMENTÁRNÍ A INTEGRATIVNÍ LÉČEBNÉ METODY NÁKLADOVĚ
EFEKTIVNÍ? SYSTEMATICKÝ PŘEHLED EKONOMICKÝCH HODNOCENÍ


Souhrn

Záměr:
Pomocí komplexního systematického přezkumu ekonomických hodnocení komplementární a integrativní medicíny (CIM) stanovit, jakou hodnotu mají tyto léčebné metody pro reformní snahy v oblasti zdravotnictví.

Zdroje informací:
Databáze PubMed, CINAHL, AMED, PsychINFO, Web of Science a EMBASE byly prohledány od jejich vzniku až do roku 2010. K článkům byly navíc vyhledány bibliografie a recenze a klíčoví výzkumní pracovníci byli kontaktováni.

Kritéria způsobilosti pro výběr studií:
Kritéria užitá pro nalezení studií týkajících se CIM vycházela z kritérií pro kategorii komplementární a alternativní medicíny Cochrane. Zahrnuty byly všechny studie týkající se CIM, které vykazovaly hospodářské výsledky.

Metody hodnocení studií:
Všechna nedávno provedená (a pravděpodobně nejvíce relevantní co do nákladů) plná ekonomická vyhodnocení, která byla zveřejněna mezi lety 2001 – 2010, podléhala opatřením pro kvalitu. Uvedeny jsou podrobné výsledky studií vyšší kvality.

Výsledky:
Bylo identifikováno celkem 338 ekonomických hodnocení. 204 z nich bylo zveřejněno mezi lety 2001 – 2010 a zahrnuje širokou škálu CIM u různých populací. Z nich celkem 114 představuje úplná ekonomická hodnocení. 90% těchto článků zahrnovalo studie jednotlivých léčebných metod CIM a pouze jedna porovnávala klasickou běžnou péči s běžnou péčí praktiků, kteří měli navíc kvalifikaci v CIM. Kritéria kvality splňovalo 31 (27%) z nedávno provedených úplných hodnocení a 22 z nich také splnily minimální kritérium přenositelnosti („generalizace“). Z 56 porovnání, která byla provedena u studií vyšší kvality, 16 (29%) vykazuje zlepšení zdraví včetně úspor nákladů při léčbě CIM ve srovnání s běžnou péčí. Kvalita týkající se analýz užitečnosti nákladů v oblasti CIM byla dle příslušných kritérií obecně srovnatelná se stejnými analýzami prováděnými napříč všemi oblastmi medicíny, a kvalita studií týkající se úspor nákladů byla mírně, ale ne výrazně, nižší než u studií vykazujících zvýšení nákladů (85% vs. 88%, p=0,460).

Závěry:
Toto komplexní přezkoumání identifikovalo mnoho ekonomických vyhodnocení CIM, která chyběla v předchozím přezkumu, a také objevující se důkazy o nákladové efektivitě a možných úsporách nákladů u alespoň několika klinických populací. Doporučuje se provést další studie.

Zdroj: Patricia M Herman, Beth L Poindexter, Claudia M Witt, David M Eisenberg. Are complementary therapies and integrative care costeffective? A systematic review of economic evaluations [online]. BMJ Open 2012;2:e001046.doi:10.1136/bmjopen-2012-001046 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945962
http://bmjopen.bmj.com/content/2/5/e001046.full


4) STUDIE UKAZUJE, ŽE ÚČASTNÍCI PROGRAMU BHI (VÝUKA MEDITACE A JÓGY) MĚLI O 43% NIŽŠÍ ČETNOST NÁVŠTEV U LÉKAŘE

Klíčovým názorem Benson-Henry Institutu (BHI) je to, že pacienti, kteří se vzdělávají v přístupu zaměřeném na mysl a tělo, jako např. v meditaci a józe, mohou omezit vlastní stres a zlepšovat své celkové fyzické zdraví. Správnost tohoto názoru byla prokázána v předběžné studii zveřejněné na podzim 2015 v časopise PLOS ONE. Studie zjistila, že pacienti, kteří se zúčastnili programů BHI, snížili četnost návštěv u lékaře v průměru o 43% za rok poté, co tyto programy absolvovali.

Vedoucím studie byl Dr. James E. Stahl z Institutu MGH (Massachusettské všeobecné nemocnice) pro hodnocení technologií. Dr. Stahl již dříve s BHI spolupracoval a je vedoucím divize všeobecné interní medicíny v lékařském centru Dartmouth-Hitchcock.

„Hlavním zjištěním naší studie je, že programy, které učí pacienty schopnosti vyvolat ‘relaxační reakci‘ (relaxation response) – především ti, kteří byli školeni v BHI – mohou také výrazně snížit míru využívání zdravotní péče,“ uvedl Dr. Stahl. „Tyto programy podporují stav dobrého celkového zdraví (wellness) a v našem prostředí omezených zdrojů zdravotní péče by mohly potenciálně zmírnit zátěž systémů poskytování zdravotní péče při minimálních nákladech a při nulovém reálném riziku.“

Relaxační reakce byla poprvé popsána před více než 40 lety Herbertem Bensonem, lékařem, zakladatelem a emeritním ředitelem BHI a spoluautorem studie. Oproti fyziologickému protějšku dobře zdokumentované reakce ‘bojuj nebo uteč‘ (fight-or-flight response), je relaxační reakce vyvolána postupy zahrnujícími meditaci, prohloubené dýchání a modlitbu a ukázala se jako nápomocná v léčbě poruch souvisejících se stresem, od úzkosti až po hypertenzi. Autoři této studie uvádí, že choroby související se stresem, jako úzkost a deprese, představují třetí největší příčinu zdravotních výdajů ve Spojených státech, a sice po srdečních onemocněních a rakovině, které jsou také ovlivněny stresem.

„Studie odhalují, že 60 až 90 procent návštěv u lékaře souvisí se stresem. Tento výzkum dokládá, že můžeme výrazně zkvalitnit životy našich pacientů tím, že budeme integrovat snižování stresu do našeho modelu poskytování zdravotní péče.“ uvedl Dr. Benson. „To by mohlo zlepšit celkové zdraví pacientů a dramaticky snížit jejich náklady na zdravotní péči. Je čas, aby byl tento přístup integrován do mainstreamové medicíny.“

Dalšími spoluautory této studie zveřejněné v PLOS One jsou: výkonný ředitel BHI Dr. Gregory L. Fricchione; ředitel výzkumu John W. Denninger, doktor medicíny, PhD.; lékařský ředitel Darshan Mehta; výzkumní pracovníci Michelle Dossett, doktor medicíny, PhD. a Roberta Goldman; Scott LaJoie, PhD., z Univerzity v Louisville.

„Výsledky jsou slibné a to nám dává naději, že další precizní studie potvrdí závěry této zprávy,“ uvedl Dr. Fricchione. „Zavázali jsme se provádět precizní studie, protože je to dle našeho názoru velmi důležité pro dobrou kondici našeho systému zdravotní péče.“

Zdroj: Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine. Study Shows BHI Participants Reduced Doctors Visits by 43% [online]. [cit. 2016-07-17].
http://www.bensonhenryinstitute.org/news-and-events/bhi-news/223-study-shows-bhi-participants-reduced-doctors-visits-by-43

Techniky relaxační reakce, jako jsou meditace, jóga a modlitba, by mohly snížit potřebu služeb zdravotní péče o 43%. Toto je závěr studie sledující účastníky školícího programu zaměřeného na techniku relaxační reakce, provedené v Massachusettské všeobecné nemocnici, která je fakultní nemocnicí Harvardovy univerzity.

Předchozí studie ukázaly, že vyvolání relaxační reakce – fyziologického stavu hlubokého klidu – nejenže zmírňuje stres a úzkost, ale rovněž ovlivňuje fyziologické faktory, jako jsou krevní tlak, srdeční tep a spotřeba kyslíku.

Autoři studie také konstatují, že nemoci související se stresem, jako je úzkost a deprese, představují třetí největší příčinu výdajů na zdravotnictví ve Spojených státech, a to po srdečních onemocněních a rakovině (které jsou také ovlivněny stresem).

Zdroj: Harvard Gazette. Relaxation response proves positive - Study reveals how mindbody medicine could cut health care costs [online]. 13. 11. 2015 [cit. 2016-07-17].
http://news.harvard.edu/gazette/story/2015/10/relaxation-response-proves-positive

Stahl JE, Dossett ML, LaJoie AS, Denninger JW, Mehta DH, Goldman R, et al. (2015). Relaxation Response and Resiliency Training and Its Effect on Healthcare Resource Utilization [online]. PLoS ONE 10(10): e0140212. doi:10.1371/journal.pone.0140212 [cit. 2016-07-17].
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140212


5) SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PŘI POUŽITÍ CAM
Zdroj: European Parliament. Workshop Alternative Medicines 2011 [online]. str. 55 [cit. 2016-07-17].
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2011/475079/IPOL-ENVI_AT(2011)475079_EN.pdf