www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM34 - STUTTGARTSKÁ DEKLARACE O INTEGRATIVNÍM ZDRAVÍ A MEDICÍNĚ 2016

Souhrn <<< Příloha č. 34 >>> Seznam

STUTTGARTSKÁ DEKLARACE O INTEGRATIVNÍM ZDRAVÍ A MEDICÍNĚ 2016


Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu
Od léčby nemoci k tvorbě zdraví


Stuttgartská deklarace byla schválena účastníky Mezinárodního kongresu pro integrativní zdraví a medicínu, který se konal 9. - 11. června 2016 ve Stuttgartu (Německo): www.icihm.org

Stuttgartská deklarace představuje výzvu k akci určenou vládám, WHO a profesním organizacím.


Kontext
Medicína dnes čelí obrovským výzvám: chronická onemocnění a onemocnění související s životním stylem zahlcují zdravotnické systémy, antimikrobiální rezistence se stala hrozbou pro lidské zdraví, míra úmrtnosti dětí a matek je stále neúměrně vysoká v zemích s nízkými příjmy, změna klimatu a znečištění ovlivňují lidské zdraví, všeobecný přístup ke zdravotnickým službám není v mnohých zemích stále zajištěn, náklady na zdravotní péči stoupají bez odpovídajícího zlepšení zdraví a životní pohody.

Zaměření se na léčbu nemoci utlumilo nahlížení na jednotlivce v jeho komplexnosti; odvrací se tak pozornost od těsného vztahu mezi zdravím jednotlivců, zdravím společností a zdravím našeho životního prostředí.

Poptávka po tradiční a komplementární medicíně (T&CM) je ve všech zemích vysoká, protože podle zkušeností lidí jsou možnosti biomedicínského modelu reagovat na všechny jejich zdravotní potřeby omezené. Lidé hledají přístup k léčení, který je zaměřen na člověka v jeho komplexnosti, podporuje samoléčbu, tvorbu zdraví a je participativní.

Integrativní zdraví a medicína
Integrativní zdraví a medicína vznikly jako trend, který je zaměřen na celého člověka, který zohledňuje jednotlivce ve svém fyzickém, psychologickém, duchovním, sociálním a environmentálním kontextu a který zahrnuje všechny profese a praktiky, jež tento přístup uplatňují.

Integrativní zdraví a medicína představuje empiricky podloženou integraci konvenční biomedicíny s tradiční a komplementární medicínou (T&CM). Všechny vhodné terapeutické přístupy a zdravotnické obory jsou užity k dosažení optimálního zdraví a nalezení optimální léčby, při současném uznání a respektování jedinečného přínosu mnoha léčebných systémů.

Integrativní zdraví a medicína jsou důkazem důležitosti vztahu lékař-pacient, důležitosti participace a posílení postavení pacienta a také pokládají důraz na meziprofesní spolupráci, sítě a týmy.

Kongres ve Stuttgartu prezentoval možnosti, kterými integrativní zdraví a medicína může pomoci při řešení globálních zdravotních problémů, jako jsou antimikrobiální rezistence a nepřenosné nemoci. Další možnosti jsou: pomoc při rozšiřování všeobecného zdravotního pojištění; řešení sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů ovlivňujících zdraví na individuální i komunitní úrovni.

Úspěšné modely integrativní péče nyní existují v celém spektru zdravotní péče, včetně kardiologie, onkologie, léčby bolesti, duševního zdraví, pediatrie a očekává se, že další oblasti přibydou.

Existuje zde rostoucí a v mnoha případech věrohodná důkazní základna pro tradiční a komplementární medicínu, integrativní zdraví a medicínu a model integrativní péče, která se týká účinnosti a dalších oblastí, jako jsou kvalita života, bezpečnost a nákladová efektivnost.

Model integrativního zdraví a medicíny je plně v souladu se Strategií WHO pro tradiční medicínu 2014-2023 a poskytuje postupy smysluplné integrace do zdravotnických systémů. Některé země dosahují významného pokroku v integraci T&CM do svých zdravotnických systémů, mnoho zemí však zaostává, a to i přes několikerá usnesení nejvyššího rozhodovacího orgánu WHO - Světového zdravotnického shromáždění, který je vyzývá, aby v této oblasti konaly.


Výzva k akci
Na základě našeho závazku dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v souladu s Agendou EU pro udržitelný rozvoj 2030 a společné vize ke zlepšení lidského zdraví a životní pohody pro všechny, usilujeme o vytvoření koordinovaného, globálního hnutí za účelem rozvoje integrativního zdraví a medicíny, přičemž by se tento model zakládal na vzájemném respektu, výměně a spolupráci.

Zavazujeme se a vyzýváme tímto i ostatní k přijetí opatření pro řešení naléhavých globálních potřeb v oblasti zdraví, jako jsou antimikrobiální rezistence a rostoucí zátěž nepřenosných nemocí, a sice pomocí dalšího rozvoje, vyhodnocování, sdílení a zavádění modelů integrativní prevence a péče.

Zavazujeme se a vyzýváme tímto i ostatní ke spolupráci při provádění relevantního výzkumu s cílem zvýšit množství vědeckých důkazů.

Naším společným cílem je demonstrovat, že integrativní zdravotní péče je cenově dostupná a zajistit její přístupnost pro všechny.

Vyzýváme vlády aby:
* Uznaly integrativní zdraví a medicínu jakožto celospolečenskou koncepci, která pomůže dosáhnout cílů udržitelného rozvoje;
* Zahrnuly integrativní T&CM do oblasti poskytování služeb zdravotní péče a sebepéče, jak bylo dohodnuto ve Strategii WHO pro tradiční medicínu 2014-2023 a v několika usneseních Světového zdravotnického shromáždění;
* Spolupracovaly s výzkumnými centry integrativního zdraví a medicíny, s praktiky integrativního zdraví a medicíny a občanskou společností při vytváření politik v oblasti integrativního zdraví a medicíny;
* Vytvořily a financovaly ambiciózní veřejné výzkumné programy s cílem rozšířit důkazní základnu týkající se léčebných postupů T&CM a integrativních léčebných modelů;
* Vytvořily a podpořily systémy pro kvalifikaci, akreditaci nebo udělování licencí praktikům integrativní medicíny;
* Zajistili začlenění konceptů integrativního zdraví do vzdělávacích programů všech pracovníků ve zdravotnictví;
* Přijaly takové způsoby regulace, které jsou přizpůsobené specifické povaze léčebných systémů tradiční a komplementární medicíny.


Vyzýváme Světovou zdravotnickou organizaci aby:
* Upřednostňovala zavádění Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014-2023;
* Přijala, kdykoli to bude relevantní, model integrativního zdraví a medicíny napříč rezorty a strategiemi WHO k dosažení cílů udržitelného rozvoje;
* Usnadnila spolupráci zemí na regionální úrovni a úzce spolupracovala s výzkumnými centry T&CM, praktiky T&CM a občanskou společností s cílem urychlit zavádění Strategie WHO pro tradiční medicínu.

Vyzýváme profesní organizace aby:
* Aktivně podporovaly zavádění Strategie WHO pro tradiční medicínu, včetně certifikace praktiků a postupů T&CM.


International Congress for Integrative Health & Medicine · June, 09 – 11, 2016 · Stuttgart · www.ICIHM.org ·
Organizers: Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland e.V. (DAMiD) · www.damid.de
The Academy of Integrative Health & Medicine (AIHM) · www.aihm.org

[Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu • 9. - 11. června 2016 • Stuttgart • www.ICIHM.org •
Organizátoři: Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland e.V. (DAMiD) • www.damid.de
Akademie integrativního zdraví a medicíny (AIHM) • www.aihm.org]


Zdroj: Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu. STUTTGARTSKÁ DEKLARACE O INTEGRATIVNÍM ZDRAVÍ A MEDICÍNĚ [online]. 9. - 11. června 2016, Stuttgart [cit. 13-05-2017].
http://www.icihm.org
https://www.aihm.org/events/stuttgart-2016/about-stuttgart-2016/