www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM09 - WHO – STRATEGIE WHO PRO TRADIČNÍ MEDICÍNU 2014-2023

Souhrn <<< Příloha č. 9 >>> Seznam

WHO – STRATEGIE WHO PRO TRADIČNÍ MEDICÍNU 2014-2023

WHO podporuje výzkum CAM a její začleňování do zdravotních systémů

SOUHRN
 • WHO (World Health Organization, Světová zdravotnická organizace) je agenturou OSN, je koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví, centrálu má v Ženevě ve Švýcarsku, má 194 členských států.

 • Vydala dokument Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014-2023 (WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023, http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/).
  Tento dokument navazuje na již dříve vydanou strategii WHO pro tradiční medicínu 2002-2005, který byl více zaměřen na zmapování situace CAM v jednotlivých státech.

 • WHO podporuje výzkum tradiční a komplementární medicíny včetně jejího začleňování do zdravotních systémů jednotlivých členských států v rámci celého světa. Snaží se také přispět k lepší kvalitě a bezpečnosti metod CAM, k jejich lepší dostupnosti a k lepší legislativě.

 • V názvu dokumentu je uvedena tradiční medicína (TM), ale je tím myšlena i komplementární a alternativní medicína (CM), jak je v dokumentu vysvětleno. (T&CM pak značí tradiční a komplementární medicínu).

 • „Cílem strategie je podpořit členské státy ve:
  - využívání potenciálního přínosu TM (tradiční medicíny) pro zdraví, zdravý a harmonický životní styl a péči zaměřenou na lidi;
  - propagaci bezpečného a efektivního využívání tradiční medicíny (TM) regulací, výzkumem a integrací produktů, praktiků a postupů tradiční medicíny do zdravotnických systémů v případech, kde je to vhodné.
  Strategie se zaměřuje na podporu členských států při tvorbě proaktivní politiky a zavádění akčních plánů, které posílí úlohu TM v udržování zdraví obyvatel.“

 • „Ve většině zemí se T&CM (tradiční a doplňková medicína) užívá v široké míře a její užívání rapidně stoupá i v dalších zemích. Zároveň se zájem o T&CM rozšiřuje kromě produktů i na léčebné postupy a poskytovatele.“

 • „Posláním WHO je pomáhat zachraňovat životy a zlepšovat zdraví. Pokud jde o T&CM, WHO podporuje tato poslání tím, že:
  - usnadňuje integraci T&CM do státních zdravotnických systémů tím, že pomáhá členským zemím vypracovat pro tento sektor svou vlastní národní koncepci;
  - vytváří směrnice pro T&CM, a sice vypracováním a poskytováním mezinárodních norem, technických pokynů a metodik pro zkoumání přípravků, postupů a praktiků;
  - stimuluje strategický výzkum T&CM poskytováním podpory pro klinické výzkumné projekty, jež se týkají její bezpečnosti a účinnosti;
  - obhajuje racionální užívání T&CM prostřednictvím propagace jejího využití na základě vědeckých poznatků;
  - a zprostředkovává informace o T&CM tím, že působí jako informační centrum s cílem usnadnit výměnu informací.“

 • „Jelikož užívání T&CM (tradiční a doplňkové medicíny) stoupá, je zde potřeba jejího užšího začlenění do zdravotnických systémů.“Strategie WHO pro tradiční medicínu

2014-2023

citace z dokumentu

http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

Shrnutí

"Tradiční medicína (TM) je důležitou a často podceňovanou součástí péče o zdraví. V některých zemích může být tradiční medicína nebo nekonvenční medicína označována jako komplementární medicína (CM). TM má v ochraně zdraví, v prevenci a léčbě chorob dlouhou historii, zejména chorob chronických.

Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014-2023 byla sestavena jako reakce na usnesení Světového zdravotnického shromáždění o tradiční medicíně (WHA62.13) (1). Cílem strategie je podpořit členské státy ve:
 • využívání potenciálního přínosu TM pro zdraví, zdravý a harmonický životní styl a péči zaměřenou na lidi;

 • propagaci bezpečného a efektivního využívání TM regulací, výzkumem a integrací produktů, praktiků a postupů tradiční medicíny do zdravotnických systémů v případech, kde je to vhodné.

Strategie se zaměřuje na podporu členských států při tvorbě proaktivní politiky a zavádění akčních plánů, které posílí úlohu TM v udržování zdraví obyvatel."


"Ve většině zemí se T&CM užívá v široké míře a její užívání rapidně stoupá i v dalších zemích. Zároveň se zájem o T&CM rozšiřuje kromě produktů i na léčebné postupy a poskytovatele."

Definice T&CM

Tradiční medicína (TM):
"Tradiční medicína má dlouhou historii. Je to úhrn všech znalostí, dovedností a postupů zakládajících se na naukách, víře a zkušenostech vlastních různým kulturám, bez ohledu na to, jsou-li vysvětlitelné či nikoliv. Užívá se v péči o zdraví, také v prevenci, diagnóze, zlepšování stavu nebo léčbě nemocí těla a duše.

Komplementární medicína (CM):
Termíny „komplementární medicína“ nebo „alternativní medicína“ se vztahují k obsáhlé řadě postupů v rámci zdravotní péče, které nejsou součástí tradiční nebo konvenční medicíny toho daného státu a nejsou plně začleněné v dominujícím systému zdravotní péče. V některých zemích mohou být tyto termíny zaměňovány za termín tradiční medicína.

Tradiční a komplementární medicína (T&CM):
T&CM spojuje termíny TM a CM a zahrnuje přípravky, postupy a provozovatele praxe."

Podpora WHO pro oblast T&CM

"Posláním WHO je pomáhat zachraňovat životy a zlepšovat zdraví. Pokud jde o T&CM, WHO podporuje tato poslání tím, že:
 • usnadňuje integraci T&CM do státních zdravotnických systémů tím, že pomáhá členským zemím vypracovat pro tento sektor svou vlastní národní koncepci;

 • vytváří směrnice pro T&CM, a sice vypracováním a poskytováním mezinárodních norem, technických pokynů a metodik pro zkoumání přípravků, postupů a praktiků;

 • stimuluje strategický výzkum T&CM poskytováním podpory pro klinické výzkumné projekty, jež se týkají její bezpečnosti a účinnosti;

 • obhajuje racionální užívání T&CM prostřednictvím propagace jejího využití na základě vědeckých poznatků;

 • a zprostředkovává informace o T&CM tím, že působí jako informační centrum s cílem usnadnit výměnu informací."

"Tato nová strategie vyhodnocuje potenciální přínos, který T&CM může přinést pro zdraví, zejména ve zdravotnických službách, a stanovuje prioritní akce pro období do roku 2023. Tato strategie je efektivní a proaktivní reakcí na rezoluci Světového zdravotnického shromáždění o tradiční medicíně (1), která vybízí členské státy, aby T&CM pokládaly za důležitou součást zdravotnického systému."

"Sektor T&CM nyní hraje významnou roli v hospodářském rozvoji mnoha zemí. Spolu s danými globálními finančními omezeními v současné době může uplatnění T&CM v podpoře zdraví, sebeobslužné zdravotní péči a prevenci chorob fakticky snížit náklady na zdravotní péči."

"Jelikož užívání T&CM stoupá, je zde potřeba jejího užšího začlenění do zdravotnických systémů."


Zdroj: WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 [online]. ISBN 978 92 4 150609 0.
str. 11-19 [cit. 2015-08-21].
http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/
  

 
     
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.