www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
CAM12 - USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A4-0075-1997 O NEKONVENČNÍ MEDICÍNĚ

Souhrn <<< Příloha č. 12 >>> Seznam

USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A4-0075-1997 O NEKONVENČNÍ MEDICÍNĚ

Politika EU pro CAM

překlad z http://www.efcam.eu/cam-regulation/eu-policy-on-cam/


EU nemá mnoho zavedených politik, které se vztahují přímo k CAM, třebaže významná část populace využívá CAM jako součást své zdravotní péče. Existuje několik opatření týkajících se léčivých přípravků a produktů CAM, avšak žádné z nich se netýká práva na práci a na praxi.

Usnesení Evropského parlamentu – autoři zprávy: Lannoye/Collins
V roce 1997 přijal Evropský parlament usnesení o „nekonvenční medicíně“. Od té doby nebylo v této souvislosti přijato žádné opatření.

Usnesení bylo přijato následovně:
  1. Vyzývá Komisi, aby zahájila proces uznávání nekonvenční medicíny, umožní-li to výsledky studie, a za tímto účelem podpořila zřízení příslušných výborů.

  2. Vyzývá Komisi, aby provedla důkladnou studii o bezpečnosti, účinnosti, oblasti působnosti a komplementární či alternativní povaze všech nekonvenčních medicín a aby vypracovala komparativní studii různých vnitrostátních právních modelů, kterým praktici nekonvenční medicíny podléhají.

  3. Vyzývá Komisi, aby při formulování právních předpisů o nekonvenčních formách medicíny jasně rozlišovala mezi nekonvenčními medicínami, které jsou „komplementární“ ze své podstaty nebo jsou „alternativní“ v tom smyslu, že nahrazují konvenční medicínu.

  4. Vyzývá Radu, aby poté, co dokončí přípravné práce uvedené v odstavci 2 výše, podpořila rozvoj výzkumných programů v oblasti nekonvenčních medicín, které by zahrnovaly individuální a holistický přístup, preventivní roli a konkrétní charakteristiky nekonvenčních léčebných oborů; a zavazuje se jednat nápodobně.

  5. Naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve předložila Radě a Evropskému parlamentu zprávu o výsledcích studií a výzkumu, provedených v rámci rozpočtové položky B-7142, jež je od roku 1994 vyčleněna na výzkum účinnosti homeopatie a dalších nekonvenčních medicín.

  6. Vyzývá Komisi, aby při posuzování účinnosti léčebných metod užívaných v nekonvenční medicíně zajistila, že se při žádných léčbách prováděných v členských státech nebudou používat léčivé přípravky zhotovené z orgánů ohrožených živočišných druhů, což by představovalo zapojení do ilegálního obchodování.

  7. Vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice o potravních doplňcích, které často bývají na hranici mezi dietetickými a léčivými přípravky. Taková právní úprava by měla pomoci zaručit správnou výrobní praxi s ohledem na ochranu spotřebitele, aniž by byla omezena svoboda přístupu a volby, a zajistit všem praktikům svobodu tyto výrobky doporučit; vyzývá Komisi, aby odstranila obchodní překážky mezi členskými státy, a to tak, že výrobcům zdravotních produktů umožní volný přístup na všechny trhy v EU.

  8. Pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.


Zdroj: European Parliament. 9. Non-conventional medicines, A4-0075/97: Resolution on the status of non-conventional medicine [online]. [cit. 2015-08-21].
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EN
  

 
     
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.