www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Výroční zpráva 2017 - profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky 

  

 

profesní komora
Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky

Výroční zpráva
2017

 

 

 

 

 

 

Slovo úvodem

Milí přátelé,

to, co chci vyjádřit, řekl přede mnou již Hippokratés:

„Jediným velkým lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří.“

Děkuji všem, kteří pomáhají tato slova jakkoliv prakticky naplnit.

Váš
Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky

 

 

 

 

 

 

Obsah:

  1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
     
  2. Poslání, hospodaření, činnost
     
  3. Závěr

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Název: Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky.

Zřizovatel: Společenství Josefa Zezulky, registrovaná náboženská společnost.

Sídlo: Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00.

IČ: 03941582.

Statutární orgán: Tomáš Pfeiffer, sanátor.

Zápis v rejstříku: rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury České republiky.

 

 

 

 

 

 

2. Poslání, hospodaření, činnost

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky (dále též „ profesní komora Sanátor“ nebo zkratka „KoS“) byl založen náboženskou společností Společenství Josefa Zezulky zakládací listinou s účinností od 30. 03. 2015 jako evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

Posláním profesní komory Sanátor je:
- Ku prospěchu celku, generací současných i budoucích života pracovat v náboženské nauce životní filosofii Bytí a její součásti biotronice tak, jak je přinesl a ustavil zakladatel náboženské nauky přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz.
- Je profesní organizací (komorou) biotroniků Josefa Zezulky, posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v Biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky, navazujíc tak na činnost organizace SANÁTOR – svaz biotroniků, vzniklé dne 13. 05. 1991.
- Posláním je též náboženskými duchovními obřady, duchovními setkáváními, duchovní službou, modlitbou za uzdravení, biotronickým duchovním působením, mší, péčí o duchovní život, osvětou, edukační činností, duchovní pomocí a ostatními duchovními úkony napomáhat potřebným při oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.
- Poslání profesní komory Sanátor je dále naplňováno spoluprací s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory, spoluprací s ostatními subjekty v oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM), přinášením informací o CAM, snahou o spolupráci  CAM a konvenční medicíny. 

Profesní komora Sanátor v roce 2017  neměla vlastní peněžní příjmy, výdaje, výnosy, fondy, majetek, neměla placené zaměstnance, členové orgánů, pomocníci a spolupracovníci pomáhali rádi, dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Profesní komora Sanátor v předmětném období nevyvíjela ekonomickou činnost. Během roku 2017 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změně statutárního orgánu.

Profesní komora Sanátor naplňovala vytyčené cíle a poslání, veškeré aktivity byly plně podřízeny základnímu úkolu tak, aby potřebným mohlo být pomáháno a široké veřejnosti mohla být předkládána životní filosofie Bytí a její součást biotronika přinesené přinašečem Josefem Zezulkou. V domě Biotronické centrum sociální pomoci se během roku konala pravidelná setkávání s potřebnými, kterým byla poskytována duchovní pomoc, modlitba za uzdravení, biotronické duchovní působení. 

Dne 30. března v Den otevřeného nebe se uskutečnilo za velkého zájmu veřejnosti tradiční slavnostní setkání u příležitosti slavnostního slibu posluchačů 1. stupně DUB – pouť na horu Říp a den otevřených dveří v domě Biotronické centrum sociální pomoci.  Tento den je profesní komorou Sanátor považován za nejvyšší duchovní svátek v roce. 

Profesní komora Sanátor se podílela na vydání čísla duchovního časopisu BIOTRONIKA, který navazuje na tradici  od roku 1994 vydávaného duchovně filosofického periodika BYTÍ, v němž je prezentována a široké veřejnosti předkládána životní filosofie Bytí a její součást biotronika. 

Komora pokračovala v realizaci výzkumu – zkušenosti s biotronickým duchovním působením metodou  Biotronika Josefa Zezulky. Výkum je prováděn mezi osobami, které  jsou v  kontaktu s biotronickým duchovním působením a duchovní službou konanou KoS, cílem je přiblížit obor a jeho potenciál v řešení a skutečné prevenci řady zdravotních obtíží.

Profesní komora pokračovala ve snaze zvýšit povědomí o oblasti CAM v České republice.  KoS  pokračovala v práci na 2. přepracovaném vydání odborné publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě, která přinesla zásadní informace o významném postavení alternativní medicíny ve světě na rozdíl od stavu v České republice.  Komora přinesla veřejnosti informace od světových autorit, jako jsou WHO (např. Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014- 2023), NATO (publikace vědecko-výzkumné pracovní skupiny Organizace NATO pro vědu a technologie s názvem Intervence integrativní medicíny pro vojenský personál), Evropský parlament (např. jednání a workshopy pořádané zastřešující organizací EUROCAM a dalšími zájmovými skupinami v oblasti CAM, včetně členů Evropského parlamentu), Rada Evropy (např. rezoluce z roku 1999, týkající se evropského přístupu k nekonvenční medicíně), Evropská komise (např. celoevropský výzkumný projekt CAMbrella v rámci 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj), i z řady vědeckých databází, jako jsou např. Cochrane, PubMed/MEDLINE, Science Direct a další.

Komora pokračovala v práci jako řádný člen Platformy  pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi. V roce 2017  profesní komora Sanátor dále rozšířila svoje aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu: 

13. 06. - 15. 06. 2017  - 6. Ministerská konference WHO pro životní prostředí a zdraví v Ostravě  - akce celoevropského i světového významu, kterou zorganizovala Regionální kancelář WHO pro Evropu ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP).

červenec 2017 – seznámení s dr. Tonem Nicolaiem, představitelem a mluvčím organizace EUROCAM.

16. 10. 2017 – Workshop v Evropském parlamentu na téma: „Komplementární a alternativní terapie pro pacienty dnes a zítra“. Komora zde předala prezentaci Biotroniky Josefa Zezulky. Jednání bylo rozděleno do dvou tématických celků:

1. Aktuální stav  CAM terapií v Evropě

2. Tradiční doplňková a alternativní medicína: Legislativní rámec a perspektiva veřejného zdraví.

Veřejná prezentace  profesní komory byla prováděna zejména na internetu, v tisku, na přednáškách a dalších aktivitách spojených se životní filosofií Bytí a její součástí biotronikou, na konferencích,  workshopech týkajících se CAM.


 

 

 

 

 

 

3. Závěr

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky děkuje všem za zájem a pomoc životní filosofii Bytí a její součásti biotronice, pomoc při snaze o  upevnění postavení CAM a rozšíření spolupráce CAM a konvenční medicíny.

 

 

V Praze dne 30. 06. 2018

Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies