www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Výroční zpráva 2017 - Společenství Josefa Zezulky

 

 

 

 

 

Společenství Josefa Zezulky

Výroční zpráva
2017

 

 

 

 

 

 

Slovo úvodem

Přiznám se, že pochyby při zakládání Společenství Josefa Zezulky mne jistý čas od tohoto záměru odváděly přesto, že vznik společenství naplnil velké přání mého učitele Josefa Zezulky. Názor veřejnosti není církvi v naší zemi příliš nakloněn. A skutečně trvalo jistý čas než i někteří posluchači DUB pochopili význam tohoto kroku v naší duchovní práci. Dnes již nikdo nepochybuje o historické správnosti tohoto kroku, který naplno jistě docení až další generace.

Děkuji Bohu za to, že jsem u této „společné věci“  mohl být.


Váš
Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky

 

 

 

 

 

 

Obsah:

  1. Základní údaje o Společenství Josefa Zezulky
     
  2. Poslání, činnost a hospodaření náboženské společnosti
     
  3. Závěr

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o Společenství Josefa Zezulky

Název: Společenství Josefa Zezulky.

Právní forma: registrovaná náboženská společnost.

Sídlo: Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00.

IČ: 03659925.

Zápis v rejstříku: rejstřík církví a náboženských společností vedený Ministerstvem kultury České republiky, číslo registrace: 63861/2014-38.

Statutární orgán: Tomáš Pfeiffer, sanátor.

Organizační struktura: Náboženská společnost je budována na územním principu a člení se na jednotlivé organizační jednotky. Organizačními jednotkami jsou:
- územní společenství,
- místní společenství,
- valná hromada.

Náboženská společnost má pět územních společenství, centra územních společenství jsou v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě. Činnost územního společenství má na starosti koordinátor územního společenství. Územní společenství je tvořeno místními společenstvími. Činnost místního společenství má na starosti koordinátor místního společenství. Kontrolním orgánem náboženské společnosti je revizor.

Společenství Josefa Zezulky může dále vytvářet podle potřeby jednotlivé sekce jako poradní orgány sanátora a koordinátorů územních společenství. Byly zřízeny následující sekce:
- sekce čestných členů,
- právní sekce,
- astrologická sekce.

 

 

 

 

 

 

2. Poslání, činnost a hospodaření náboženské společnosti

Společenství Josefa Zezulky je náboženská společnost nového typu pracující ku prospěchu celé biosféry. Náboženská společnost a její duchovní učení vychází z díla přinašeče Josefa Zezulky (narodil se 30.03.1912 v Brně – zemřel 13.12.1992 v Praze), tvůrce životní filosofie Bytí a její součásti biotroniky, tj. náboženské nauky nového typu. Společenství Josefa Zezulky si klade za cíl předkládat a objasňovat novodobou náboženskou nauku životní filosofii Bytí a její součást biotroniku tak, jak je přijal a předložil přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz. Vzdělávání v náboženské nauce je organizováno v duchovním vzdělávacím systému Duchovní univerzita Bytí, zkratka DUB.

Posláním náboženské společnosti je naplnit svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání šířením, praktickým naplňováním a uskutečňováním náboženské nauky nového typu přinesené Josefem Zezulkou, a sice bohoslužbou, vyučováním, vzděláváním, náboženskými úkony, duchovní službou a ostatními vhodnými formami.

Počátky společenství spadají do období, kdy došlo k duchovnímu probuzení přinašeče duchovní nauky Josefa Zezulky, tedy do období po roce 1945. Krátce poté začínají duchovní setkávání duchovních skupin. V rámci přednášek, duchovních setkávání a dalších akcí Duchovní univerzity Bytí je náboženská nauka předkládána široké veřejnosti již od roku 1994. Slavnostní zahájení Duchovní univerzity Bytí se konalo dne 30.03.1994 na duchovním setkání v Obecním domě v Praze.

Náboženská společnost naplňuje svou činností vytyčené cíle. Veškeré aktivity náboženské společnosti byly plně podřízeny základnímu úkolu tak, aby potřebným mohlo být pomáháno a široké veřejnosti mohla být předkládána životní filosofie Bytí přinesená panem Josefem Zezulkou.

Dne 30. března v Den otevřeného nebe, který je náboženskou společností pokládán za největší duchovní svátek v roce, se uskutečnilo za velkého zájmu široké veřejnosti tradiční duchovní setkání u příležitosti slavnostního slibu posluchačů 1. stupně Duchovní univerzity Bytí (DUB) - pouť na horu Říp a den otevřených dveří v domě Biotronické centrum sociální pomoci s doprovodným kulturním programem. Na duchovní setkání se sjeli členové společenství a zájemci z celé České republiky i zahraničí. Součástí duchovního obřadu bylo duchovní požehnání přítomným a celku, modlitba, duchovní křest dětí a duchovní požehnání manželským párům.

V rámci doprovodného kulturního programu v domě BCSP byla slavnostně představena kniha Fraktální astrologie pro každého. Hlavním autorem astrologické části díla je předseda astrologické sekce společenství Vladislav Šíma, na knize se významně podílel a filosofické vedení garantoval sanátor společenství, svým názorem přispěli i ostatní členové astrologické sekce společenství. Kniha je určena nejen astrologům a zájemcům o astrologii, ale každému, koho zajímá, proč náš svět je takový, jaký je. Fraktální astrologie vychází z nauky Bytí Josefa Zezulky a z přednášek Duchovní univerzity Bytí. Dílo není obvyklou astrologickou učebnicí, zájemci zde naleznou odvození základních astrologických prvků a principů, které na základě filosofie Bytí objasňuje většinu toho, co je astrology po tisíciletí pozorováno, vysvětlení vzniku a fungování našeho světa podle filosofie Bytí.

Během kulturního programu dále vystoupila světoznámá sopranistka Maida Hundeling, violoncellista Jiří Bárta, dále sbor Bioton, zazněl také hudební nástroj Vodnářský zvon, který rozezněl Tomáš Pfeiffer. Posluchači se mohli zaposlouchat do filosofie Bytí přenesené do alikvotních hudebních tónů.

Duchovní vzdělávací aktivity pod záštitou Společenství Josefa Zezulky, spojené s duchovní službou, žehnáním a biotronickým duchovním působením, se pravidelně konaly na mnoha místech naší republiky. Na přednáškových setkáních byla filosofie Bytí předkládána zájemcům formou odpovědí na dotazy, diskusí o otázkách duchovní cesty, vývoje života, osudu, celoživotních zákonitostí a další duchovní témata zajímající posluchače.

Společenství Josefa Zezulky bylo během roku prezentováno na duchovních přednáškách a duchovních aktivitách spojených s životní filosofií Bytí a biotronikou. Veřejná prezentace náboženské společnosti byla dále prováděna zejména v tisku, na internetu a dalších aktivitách spojených se životní filosofií Bytí.

Ve spolupráci se Společenstvím Josefa Zezulky byl vydáván časopis BIOTRONIKA, obnovující tradici duchovně filosofického periodika BYTÍ, vydávaného již od roku 1994.

Na valných hromadách společenství byla projednávána činnost v jednotlivých územních obvodech, termíny konání duchovních aktivit v jednotlivých místech, konání a příprava Dne otevřeného nebe, byly projednávány aktuální otázky týkající se chodu organizace.

Evidovaná právnická osoba zřízená Společenstvím Josefa Zezulky - profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky učinila další kroky ve snaze zvýšit povědomí o oblasti komplementární a alternativní medicíny v České republice. Profesní komora pokračovala v práci na 2. přepracovaném vydání odborné publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě, která přinesla zásadní informace o významu CAM ve světě. Komora pokračovala v práci jako člen Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi, zúčastňovala se konferencí mezinárodního významu.

Náboženská společnost v daném období nevyvíjela ekonomickou činnost, neměla vlastní peněžní příjmy, výdaje, výnosy, fondy, majetek, placené pracovníky. Členové orgánů a spolupracovníci vykonávali svou činnost rádi, dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. V roce 2017 byla rozhodnutím statutárního orgánu zřízena astrologická sekce společenství, byli jmenováni její členové a předseda, dále byl jmenován zástupce koordinátora v územním společenství České Budějovice. K jiným změnám v orgánech náboženské společnosti ani ke změnám v zakládací listině společenství nedošlo.

 

 

 

 

 

 

3. Závěr

Společenství Josefa Zezulky děkuje všem za jakoukoliv pomoc a sounáležitost životní filosofii Bytí a její součásti Biotronice Josefa Zezulky.

 

 

V Praze dne 30. 06. 2018

Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies