www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Výroční zpráva 2018 - profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky 

  

 

profesní komora
Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky

Výroční zpráva
2018

 

 

 

 

 

 

Slovo úvodem

Zakladatelem myšlenky Biotroniky, panem Josefem Zezulkou,  byla vyslovena představa o budoucí platformě – komoře pro tento obor. Je až zázračné moci být u naplnění tohoto odkazu. 

Přejme komoře a Biotronice další dlouhou a úspěšnou cestu.

Váš
Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a jediný pověřený pokračovatel Josefa Zezulky

 

 

 

 

 

 

Obsah:

  1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
     
  2. Poslání, hospodaření, činnost
     
  3. Závěr

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Název: Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky.

Zřizovatel: Společenství Josefa Zezulky, registrovaná náboženská společnost.

Sídlo: Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00.

IČ: 03941582.

Statutární orgán: Tomáš Pfeiffer, sanátor.

Zápis v rejstříku: rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury České republiky.

 

 

 

 

 

 

2. Poslání, hospodaření, činnost

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky (dále též „ profesní komora Sanátor“ nebo zkratka „KoS“) byl založen náboženskou společností Společenství Josefa Zezulky zakládací listinou s účinností od 30. 03. 2015 jako evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

Posláním profesní komory Sanátor je:
- Ku prospěchu celku, generací současných i budoucích života pracovat v náboženské nauce životní filosofii Bytí a její součásti Biotronice tak, jak je přinesl a ustavil zakladatel náboženské nauky přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz.
- Je profesní organizací (komorou) biotroniků Josefa Zezulky, posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v Biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky, navazujíc tak na činnost organizace SANÁTOR – svaz biotroniků, vzniklé dne 13. 05. 1991.
- Posláním je též náboženskými duchovními obřady, duchovními setkáváními, duchovní službou, modlitbou za uzdravení, biotronickým duchovním působením, mší, péčí o duchovní život, osvětou, edukační činností, duchovní pomocí a ostatními duchovními úkony napomáhat potřebným při oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.
- Poslání profesní komory Sanátor je dále naplňováno spoluprací s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory, spoluprací s ostatními subjekty v oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM), přinášením informací o CAM, snahou o spolupráci  CAM a konvenční medicíny. 

Profesní komora Sanátor v roce 2018  neměla placené zaměstnance, členové orgánů, pomocníci a spolupracovníci pomáhali rádi, dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Během roku 2018 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změně statutárního orgánu.

Přehled hospodaření za rok 2018:

 

 
Pokladna k 31.12.2017 0,00
BÚ k 31.12.2017 0,00
Celkem 0,00
Příjmy
Dary 135 800,00
Přijaté příspěvky 80 000,00
Příjmy celkem 215 800,00
Výdaje
Materiál -150 311,00
Režie roku 2018 12 086,00
Výdaje celkem -162 397,00
Pokladna k 31.12.2018 51 479,00
BÚ k 31.12.2018 1 924,00
Celkem 53 403,00
 

Profesní komora Sanátor naplňovala vytyčené cíle a poslání, veškeré aktivity byly plně podřízeny základnímu úkolu tak, aby potřebným mohlo být pomáháno a široké veřejnosti mohla být předkládána životní filosofie Bytí a její součást Biotronika přinesené přinašečem Josefem Zezulkou. V domě Biotronické centrum sociální pomoci se během roku konala pravidelná setkávání s potřebnými, kterým byla poskytována duchovní pomoc, modlitba za uzdravení, biotronické duchovní působení. 

Profesní komora Sanátor se podílela na vydání čísla duchovního časopisu BIOTRONIKA, který navazuje na tradici  od roku 1994 vydávaného duchovně filosofického periodika BYTÍ, v němž je prezentována a široké veřejnosti předkládána životní filosofie Bytí a její součást Biotronika. 

Profesní komora pokračovala ve snaze zvýšit povědomí o oblasti CAM v České republice.  KoS  pokračovala v práci na 2. přepracovaném vydání odborné publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě, která přinesla zásadní informace o významném postavení alternativní medicíny ve světě na rozdíl od stavu v České republice.  Komora přinesla veřejnosti informace od světových autorit, jako jsou WHO (např. Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014- 2023), NATO (publikace vědecko-výzkumné pracovní skupiny Organizace NATO pro vědu a technologie s názvem Intervence integrativní medicíny pro vojenský personál), Evropský parlament (např. jednání a workshopy pořádané zastřešující organizací EUROCAM a dalšími zájmovými skupinami v oblasti CAM, včetně členů Evropského parlamentu), Rada Evropy (např. rezoluce z roku 1999, týkající se evropského přístupu k nekonvenční medicíně), Evropská komise (např. celoevropský výzkumný projekt CAMbrella v rámci 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj), i z řady vědeckých databází, jako jsou např. Cochrane, PubMed/MEDLINE, Science Direct a další.

Komora pokračovala v práci jako řádný člen Platformy  pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi. V roce 2018 profesní komora Sanátor dále rozšířila svoje aktivity o účast na konferencích mezinárodního významu. 

Zástupci profesní komory se zúčastnili předání a projednání Petice na podporu biotroniky  v Poslanecké sněmovně a v Senátu  Parlamentu ČR:

1) Dne 29. června 2018 – Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha. 

Petice na podporu biotroniky s podpisy více než 40 tis. petentů byla  za účasti zástupců profesní komory předána Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  

2) Dne 18. července 2018  - Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlementu České republiky, Praha. 

Petice na podporu biotroniky s podpisy více než 40 tis. petentů byla za účasti zástupců profesní komory předána  Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlementu České republiky

3) Dne 25. září 2018 – Veřejné slyšení v Petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Praha. 

Petice na podporu biotroniky s podpisy více než 40 tis. Petentů konaná pod záštitou Nadaního fondu Bytí  byla za účasti zástupců profesní komory představena na veřejném slyšení před  Petičním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Petice byla oficiálně předána Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 29. června 2018. Na veřejném slyšení byla představena Petice na podporu biotroniky, její odůvodnění a cíle, Biotronika Josefa Zezulky, jakožto obor, který se těší velkému zájmu veřejnosti, byly zveřejněny zásadní informace z jednání Evropského parlamentu, Evropské rady, Světového zdravotnického shromáždní a dalších. Byla představena odborná publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě.

4) Dne 3. října 2018 – Slyšení ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

Petice na podporu biotroniky s podpisy více než 40 tis. petentů byla za účasti zástupců profesní komory představena na slyšení před Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR. Petice byla oficiálně předána výboru dne 18. července 2018. Na veřejném slyšení byla představena Petice na podporu biotroniky, její odůvodnění a cíle, Biotronika Josefa Zezulky, jakožto obor, který se těší velkému zájmu veřejnosti, byly zveřejněny zásadní informace z jednání Evropského parlamentu, Evropské rady, Světového zdravotnického shromáždní a dalších. Byla představena odborná publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě.

Komora se podílela na konání tiskových konferencí o CAM:

1) Dne 26. července 2018 – Tisková konference Alternativní medicína (CAM) ve světě – Průlom v pohledu na alternativní medicínu, dům BCSP, Soukenická 21, Praha. 

Cílem bylo přinést osvětu v oblasti komplementární a alternativní medicíny, představení obrazového příspěvku z konference EUROCAM v Bruselu s vyjádřením předních světových autorit, informovat o předání Petice na podporu biotroniky.

2) Dne 26. září 2018 – Tisková konference Alternativní medicína (CAM) ve světě – Průlom v pohledu na alternativní medicínu, dům BCSP, Soukenická 21, Praha. 

Cílem bylo přinést osvětu v oblasti komplementární a alternativní medicíny, představení obrazového příspěvku z konference EUROCAM v Bruselu s vyjádřením předních světových autorit, odborné publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě, informovat o veřejném slyšení k Petici na podporu biotroniky v Petičním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Profesní komora se zúčastnila konferencí:
1) Dne 5. října 2018 – 13. konference  s odkazem Vincenze Priessnitze, Prissnitzovy léčebné lázně a.s., Jeseník.
Pořadatel: Společnost Vincenze Priessnitze z.s.
Cílem bylo  navázat spolupráci se zúčastněnými subjekty, informovat o činnosti profesní komory a o odborné publikaci Alternativní medicína (CAM) ve světě. Je zde domluveno setkání s paní Norou Laubstein, prezidentkou ANME (Asociace pro přírodní medicínu v Evropě). 
 
2) Dne 25. října 2018 -   seminář Spirituální péče – 10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol 2008-2018.
Pořadatel: Centrum psychosociální a spirituální péče FN Motol.
Cílem bylo navázání nových kontaktů, získání nových informací z oblasti spirituální péče v zahraničí a ve Fakultní nemocnici Motol.  
 
3) Dne 26. října 2018 - konference Integrativní medicína v onkologii, hotel Grandior, Praha.
Pořadatel: Česká lékařská společnost integrativní medicíny.
Cílem bylo navázání nové spolupráce, kontaktů, představení profesní komory a odborné publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě,  získání nových informací z oblasti integrativní medicíny. 
 

Veřejná prezentace  profesní komory byla prováděna zejména na internetu, v tisku, na přednáškách a dalších aktivitách spojených se životní filosofií Bytí a její součástí biotronikou, na konferencích,  workshopech týkajících se CAM.


 

 

 

 

 

 

3. Závěr

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky děkuje všem za zájem a pomoc životní filosofii Bytí a její součásti Biotronice, pomoc při snaze o  upevnění postavení CAM a rozšíření spolupráce CAM a konvenční medicíny.

 

 

V Praze dne 30. 06. 2019

Tomáš Pfeiffer
sanátor
žák a jediný pověřený pokračovatel Josefa Zezulky
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies