www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Výroční zpráva 2019 - profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky 

  

 

profesní komora
Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky

Výroční zpráva
2019

 

 

 

 

 

 

Slovo úvodem

Profesní komora Sanátor vyvíjí aktivity v oblasti tradiční, komplementární a integrativní medicíny TCIM, dříve CAM,  v České republice i v rámci zahraničí. Rovněž v průběhu roku 2019 se profesní komora  zúčastnila mnoha konferencí mezinárodního významu a přinesla z těchto konferencí české veřejnosti poznatky z oblasti TCIM.

Pro další rozvoj a upevnění TCIM je  nutné  prohloubení spolupráce mezi jednotlivými obory i spolupráce s medicínou EBM (Evidence based medicine – medicína založená na důkazech). Jednou z nejvýznamnějších nejbližších aktivit profesní komory je spolupořadatelství Mezinárodního kongresu zdraví 2020 Praha,  který se bude konat pod záštitou hlavního města Prahy. Hlavním cílem je vytvořit celoevropskou a celosvětovou platformu jako jednotný informační prostor pro komunikaci nejenom napříč obory TCIM. Cílem je ku prospěchu pacienta a jeho svobodného holistického (celostního) přístupu ke zdraví vytvořit celoevropský a celosvětový společný informační prostor pro všechny obory TCIM. 

S úctou
Tomáš Pfeiffer
sanátor
ředitel profesní komory

 

 

 

 

 

 

Obsah:

  1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky
     
  2. Poslání, hospodaření, činnost
     
  3. Závěr

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o profesní komoře Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Název: Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky.

Zřizovatel: Společenství Josefa Zezulky, registrovaná náboženská společnost.

Sídlo: Soukenická 21, Praha 1, PSČ 110 00.

IČ: 03941582.

Statutární orgán: Tomáš Pfeiffer, sanátor.

Zápis v rejstříku: rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury České republiky.

 

 

 

 

 

 

2. Poslání, hospodaření, činnost

Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky (dále též „ profesní komora Sanátor“ nebo zkratka „KoS“) byl založen náboženskou společností Společenství Josefa Zezulky zakládací listinou s účinností od 30. 03. 2015 jako evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

Posláním profesní komory Sanátor je:
- Ku prospěchu celku, generací současných i budoucích života pracovat v náboženské nauce životní filosofii Bytí a její součásti Biotronice tak, jak je přinesl a ustavil zakladatel náboženské nauky přinašeč Josef Zezulka, a uskutečnit a naplnit tak jeho odkaz.
- Je profesní organizací (komorou) biotroniků Josefa Zezulky, posláním je sdružovat, školit, vzdělávat a ustavovat do praxe adepty v Biotronice Josefa Zezulky, garantovat odbornost biotroniků ustavených v Biotronice Josefa Zezulky, navazujíc tak na činnost organizace SANÁTOR – svaz biotroniků, vzniklé dne 13. 05. 1991.
- Posláním je též náboženskými duchovními obřady, duchovními setkáváními, duchovní službou, modlitbou za uzdravení, biotronickým duchovním působením, mší, péčí o duchovní život, osvětou, edukační činností, duchovní pomocí a ostatními duchovními úkony napomáhat potřebným při oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.
- Poslání profesní komory Sanátor je dále naplňováno spoluprací s jinými duchovními naukami, organizacemi, medicínskými a ostatními příbuznými obory, spoluprací s ostatními subjekty v oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM), přinášením informací o CAM, snahou o spolupráci  CAM a konvenční medicíny. 

Přehled hospodaření za rok 2019:

 
Pokladna k 31.12.2018 51 479,00
BÚ k 31.12.2018 1 924,00
Celkem 53 403,00
Příjmy
Dary 131 035,00
Přijaté příspěvky 490 000,00
Příjmy celkem 621 035,00
Výdaje
Materiál + energie -159 879,00
Režie roku 2019 -424 994,00
Výdaje celkem -584 873,00
Pokladna k 31.12.2019 10 059,00
BÚ k 31.12.2019 79 506,00
Celkem 89 565,00.
 

Profesní komora Sanátor v roce 2019  neměla placené zaměstnance, členové orgánů, pomocníci a spolupracovníci pomáhali rádi, dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Během roku 2019 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změně statutárního orgánu.

Profesní komora Sanátor naplňovala své poslání, veškeré aktivity byly plně podřízeny základnímu úkolu tak, aby potřebným mohlo být pomáháno a široké veřejnosti mohla být předkládána životní filosofie Bytí a její součást Biotronika přinesené přinašečem Josefem Zezulkou. V domě Biotronické centrum sociální pomoci se během roku konala pravidelná setkávání s potřebnými, kterým byla poskytována duchovní pomoc, modlitba za uzdravení, biotronické duchovní působení. 

Profesní komora Sanátor se podílela na vydávání  duchovního časopisu BIOTRONIKA, který navazuje na tradici  od roku 1994 vydávaného duchovně filosofického periodika BYTÍ, v němž je prezentována a široké veřejnosti předkládána životní filosofie Bytí a její součást Biotronika. 

Profesní komora pokračovala ve snaze zvýšit povědomí o oblasti tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM) v České republice. KoS zpracovala anglický překlad 2. přepracovaného vydání odborné publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě, která přinesla zásadní informace o významném postavení alternativní medicíny ve světě na rozdíl od stavu v České republice. Odborná skripta v angličtině Alternative Medicine (CAM) in the World, profesní komora využívala při účasti a jednáních na mnoha významných mezinárodních setkáních. 

Komora přinesla veřejnosti informace od světových autorit, jako jsou WHO (např. Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014-2023), NATO (publikace vědecko-výzkumné pracovní skupiny Organizace NATO pro vědu a technologie s názvem Intervence integrativní medicíny pro vojenský personál), Evropský parlament (např. jednání a workshopy pořádané zastřešující organizací EUROCAM a dalšími zájmovými skupinami v oblasti CAM, včetně členů Evropského parlamentu), Rada Evropy (např. rezoluce z roku 1999, týkající se evropského přístupu k nekonvenční medicíně), Evropská komise (např. celoevropský výzkumný projekt CAMbrella v rámci 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj), i z řady vědeckých databází, jako jsou např. Cochrane, PubMed/MEDLINE, Science Direct a další.

Profesní komora pokračovala v navazování spolupráce za účelem upevňování postavení tradiční, komplementární a integrativní medicíny na národní i mezinárodní úrovni, pokračovala ve veřejné prezentaci profesní komory a Biotroniky Josefa Zezulky na národní i mezinárodní úrovni,  rozšiřovala účast na mezinárodních kongresech a konferencích. 

Komora pokračovala v práci jako řádný člen Platformy  pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.  Stala se členem významné mezinárodní organizace:

ISCMR – Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny.

ISCMR je mezinárodní multidisciplinární vědecká organizace zřízená za účelem podpory, rozvoje a šíření nových poznatků týkajících se léčení celého člověka a celého systému zdravotnického výzkumu, včetně všech tradičních, holistických, alternativních, doplňkových a integračních forem medicíny (TCAIM). Poskytuje platformu pro výměnu znalostí a informací TCAIM za účelem posílení mezinárodní komunikace a spolupráce. 

V roce 2019 profesní komora Sanátor dále rozšířila svoje aktivity o účast na mnoha konferencích mezinárodního významu. 

Ředitel profesní komory Tomáš Pfeiffer  vystoupil dne 2. ledna 2019 ve významné indické televizní stanici TV 24News v Kerale, kdy během duchovní cesty po Indii byl osloven vědeckou pracovnicí Dr. Sangeethou Vijay, působící v Laboratoři pro cytogenetickou a molekulární diagnostiku, divize onkologického výzkumu, Trivandrum, Indie. Při příležitosti duchovní cesty po Indii bylo domluveno osobní jednání a rozhovor pro tuto významnou TV stanici v Kerale. Rozhovor vedla Dr. Sangeetha Vijay. Ve svém vystoupení ředitel profesní komory sanátor Tomáš Pfeiffer představil indické veřejnosti profesní komoru,  Biotroniku Josefa Zezulky – zaměření, přínos pro pacienty, zkušenosti s léčbou rakoviny. Dále byla představena publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě

Profesní komora obdržela od Amarjeeta S Bhamry, tajemníka britské Nadstranické parlamentní skupiny pro indické tradiční vědy, pozvánku k účasti na zasedání parlamentní skupiny dne 11. února 2019 na Den medicíny unani 2019,  do Parlamentu Spojeného království v  Londýně. Pořadatelem byla Nadstranická parlamentní skupina pro indické tradiční vědy (All Party Parliamentary Group – Indian Traditional Sciences) za podpory Indické ambasády ve Spojeném království.

Tématickými okruhy konference byly:

- Efektivita, užití a budoucnost systému medicíny unani, jakožto součásti AYUSH v rámci moderní společnosti.

- Možnosti posílení vědecké důkazní základny.

Na konferenci se sešlo téměř 100 účastníků včetně poslanců parlamentu, lékařů, výzkumných pracovníků, vedoucích profesních zástupců a zájmových skupin.

Ředitel profesní komory zde vystoupil v projevu, při kterém představil profesní komoru. Zúčastněným byla předána odborná publikace Alternativní medicína (CAM) ve světě a další informační materiály, týkající se zkušeností pacientů s léčbou biotronikou Tomáše Pfeiffera. Profesní komora zde navázala kontakt s významnými osobnostmi v oblasti CAM: 

Dr. Suresh Swarnapury BAMS, lékař a konzultant ajurvédy

Umesh Parmar, Guru Yoga

Dr Peter Grey, poradce pro projekty EU, Norwegian University of Science and Technology, Trodheim

Dr. Diwakar Sukul, psycholog a védský terapeut, Kamkus Clinic, Londýn

Varsha Kumari Mistry, forenzní expert, Metropolitan Police

Dr. Venkata N Joshi, ambulantní lékař, College of Ayurveda UK

Dr. Padma Jain, Academica.

Zástupci profesní komory se dne  6. března 2019 zúčastnili výročního valného shromáždění členů ANME ve Frankfurtu nad Mohanem. Profesní komora, jakožto členská organizace ANME, byla pozvána k účasti na zasedání prezidentkou ANME Norou Laubstein. Pořadatelem byla organizace ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě.
 
Účast profesní komory byla významná k navázání nových kontaktů, k podpoře cílů a naplnění svého poslání, zvýšení informovanosti. Na zasedání ředitel Tomáš Pfeiffer představil  prezentaci na téma situace TCIM v ČR a odbornou publikaci Alternativní medicína (CAM) ve světě. Účastníkům jednání byly předány publikace Alternativní medicína ve světě a Zezulkova biotronika.
 

Profesní komora se zúčastnila dalších významných mezinárodních sympozií a kongresů za účelem upevňování spolupráce v oblasti tradiční, kompelementární a integrativní medicíny a prezentování Biotroniky Josefa Zezulky:

Dne 13. března 2019 – Zasedání EUAA, Kolín nad Rýnem.

Pořadatel: EUAA – Evropská asociace pro ájurvédu.

Profesní komora, jakožto členská organizace EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu, byla pozvána k účasti na zasedání Dr. Harshou Gramminger, víceprezidentkou EUAA.

Zástupci profesní komory představili odbornou publikaci Alternativní medicína (CAM) ve světě, prezentovali aktivity profesní komory, navázali užší vztahy s vedením asociace.

Dne 19. června 2019 – Setkání širší rady ANME, Frankfurt nad Mohanem.

Pořadatel: ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě.

Dne 20. - 21. června 2019 – Mezinárodní den jógy, Dolní sněmovna parlamentu, Londýn.

Dne 26. června 2019 – výroční generální shromáždění EPHA, Brusel, profesní komora jako členská organizace ANME, dostala od ANME nabídku se tohoto shromáždění zúčastnit.


Ve dnech 22.-23. srpna 2019 – pracovní schůzky v Londýně za účelem podpory a přípravy Kongresu zdraví 2020 Praha.

Ve dnech 12.-15. září 2019 – 12. kongres integrativní medicíny, Tarragona, Barcelona.

Dne 9. října 2019 – zasedání ANME – Asociace pro přírodní medicínu v Evropě. Ředitel profesní komory detailněji představil záměr týkající se konání kongresu TCIM v Praze v roce 2020 a platformu, která má z kongresu vzejít.


Dne 5. listopadu 2019 – Den ájurvédy v Parlamentu Spojeného království v Londýně.

Veřejná prezentace profesní komory byla prováděna zejména na internetu, v tisku, na přednáškách a dalších aktivitách spojených s životní filosofií Bytí a její součástí Biotronikou, na konferencích a kongresech týkajících se TCIM.


 

 

 

 

 

 

3. Závěr

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky děkuje všem za zájem a pomoc životní filosofii Bytí a její součásti Biotronice, pomoc při snaze o  upevnění postavení TCIM a rozšíření spolupráce TCIM a  medicíny EBM. 

 

 

V Praze dne 12. 06. 2020

Tomáš Pfeiffer
sanátor
ředitel profesní komory
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies