www.DUB.cz
UNIVERZITA
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreek
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE SVĚTĚ

ROSTOUCÍ ZÁJEM VĚDY O DOPLŇKOVOU A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNU V ZAHRANIČÍ

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ

ABSTRAKT

Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

SEZNAM PŘÍLOH


 • 112 výzkumných center CAM v EU dle závěrečné zprávy CAMbrelly (viz dále) z roku 2012. (1) CAM je zkratka pro doplňkovou a alternativní medicínu (Complementary and Alternative Medicine).

 • V celém světě mimo EU je také mnoho dalších výzkumných center CAM, kde se čím dál více zkoumá doplňková a alternativní medicína, včetně metod pracujících s bioenergií (například v USA, Austrálii, Indii, Kanadě, Izraeli apod.). (2)

 • Proč by podobně nemohl být možný i v ČR výzkum biotroniky, když už je povolen výzkum tradiční medicíny v Česko-čínském centru tradiční čínské medicíny v Hradci Králové? I v čínské medicíně se mluví o energiích, energetických drahách apod.

 • ! Velmi stoupá počet vědeckých randomizovaných kontrolovaných výzkumů CAM (asi od roku 1990) a stoupá počet vědeckých publikací o CAM. (3)

 • ! Stoupá počet vědeckých časopisů o doplňkové a alternativní medicíně včetně jejich citací v jiných vědeckých časopisech, což svědčí o zvýšeném zájmu vědy o tuto medicínu. V roce 2013 bylo 358 aktivních vědeckých časopisů, podle Ulrichova globálního adresáře periodické literatury (http://ulrichsweb.serialssolutions.com). (4)

 • Někteří respektovaní vědci vyzývají k lepšímu dalšímu výzkumu CAM, např. George Lewith (profesor zdravotního výzkumu na univerzitě v Southamptonu v Anglii). (5)

 • ! CAM je přednášena na lékařských fakultách v mnoha zemích po celém světě. Podle průzkumu zveřejněného v roce 2006 je vzdělávání v CAM k dispozici ve 42 % lékařských fakult v zemích EU15 a ve 20 % fakult "nových" členských zemí EU. Katedry pro CAM a/nebo integrační medicínu se nachází ve Francii (Nantes), Německu (Berlín, Duisburg/Essen, Rostock, Mnichov), Maďarsku (Pécs), Itálii (Florencie a Bologna), Norsku (Tromsø), Švédsku (Stockholm), Švýcarsku (Bern) a ve Spojeném království (Exeter, Sheffield, Southampton, Thames Valley). (6) CAM je vyučována ve více než 50 procentech amerických lékařských fakult (2015). (18-17)

 • U nás jsou léčitelé hrubě a často lživě napadáni. Jsou vyhledáváni podvodníci, jejich kauzy jsou pak široce medializovány, na rozdíl od úspěchů, které jsou často cíleně potlačovány.


POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI CAM A MEDICÍNY OBECNĚ

 • Analýza 145 přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií v databázi výzkumů Cochrane v oblasti doplňkové a alternativní medicíny z roku 2005 v porovnání s podobnou analýzou 1016 přezkumů medicíny obecně z roku 2007 ukázala, že CAM má jen o pár procent nižší účinnost, než medicína obecně. CAM má ve 37,2 % pozitivní nebo možný pozitivní účinek a medicína obecně 44,4 %. CAM má nižší pravděpodobnou škodlivost 0,69 % a medicína obecně 7 %. (7)


 • (Možný) pozitivní účinekPravděpodobně bez účinkuPravděpodobně škodlivéNedostatečná průkaznost
  CAM37,2 % !4,8 %0,69 % !56,6 %
  Medicína obecně44,4 %0,98 %7 %47,8 %


 • Další výzkumné studie ukazují, že tři čtvrtiny chronicky nemocných pacientů, kteří podstoupili léčbu CAM, svůj vlastní stav popisují jako „mírně lepší“ nebo „mnohem lepší“.
  (Zdroj: „CAM 2020 – Přínos CAM pro udržitelnou zdravotní péči v Evropě“, EUROCAM – největší evropská asociace sdružující lékařské i nelékařské organizace se zájmem o CAM.) (7)


DLE VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ BY UZNÁNÍ ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY UVÍTALO 85 % LIDÍ V ČR

 • !! 85 procent Čechů by uvítalo, kdyby některé metody alternativní medicíny byly uznány jako oficiální doplněk klasické léčby a proplácely by je pojišťovny. Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK v roce 2014. (8)


WHO – SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE

 • ! Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje všem členským státům WHO po celém světě větší výzkum doplňkové a alternativní medicíny a její začleňování do národních zdravotních systémů.
  Také se snaží přispět k lepší kvalitě a bezpečnosti metod doplňkové a alternativní medicíny, k jejich lepší dostupnosti a k lepší legislativě. Vydala k tomu dokument Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014-2023. (9)


EU – EVROPSKÁ UNIE

 • ! CAMBRELLA – je celoevropská výzkumná síť pro komplementární (doplňkovou) a alternativní medicínu (zkráceně CAM – Complementary and Alternative Medicine), která v letech 2010 až 2012 provedla průzkum situace CAM v Evropě ve všech důležitých aspektech. Výzkum byl financovaný Evropskou komisí. Výzkumné seskupení se skládalo z 16 partnerských institucí z 12 evropských zemí. Závěrem výzkumného projektu je, že se doporučuje jednotlivým státům EU větší výzkum CAM, protože současný výzkum je nedostatečný, a začleňování CAM do zdravotních systémů jednotlivých zemí. (10)

 • Některé další závěry CAMbrelly:
  1) „Studie udávají, že přáním občanů je, aby CAM byla k dispozici jako součást jejich volitelných možností v rámci zdravotní péče, např. v nemocniční a všeobecné zdravotní péči.“
  2)
  „Vědecká předpojatost brání svobodné výměně myšlenek, konceptů, léčebných technik a porovnávání klinických výsledků.“
  3) „Měly by se zkoumat a hodnotit různé modely integrace CAM do běžných programů zdravotní péče.“
  4) „V 27 zemích EU + 12 dalších zemích je poskytování CAM zajištěno více než 150.000 registrovanými lékaři s dodatečnou certifikací v CAM a více než 180.000 registrovanými a certifikovanými nelékařskými praktiky CAM.
  To představuje až 65 poskytovatelů CAM (35 nelékařských praktiků a 30 lékařů) na 100.000 obyvatel, ve srovnání s počtem 95 praktických lékařů na 100.000 obyvatel v EU.“
  5) „Státem financovaná znalostní základna podložená výzkumem je dostupná především v Dánsku, Německu, Norsku, Švýcarsku a Velké Británii. Tento stav si žádá další výzkum v této oblasti v celé EU a přidružených zemích.“

 • Na základě CAMbrelly také následně vznikl návrh výzkumného plánu CAM pro EU do roku 2020. (11)

 • ! „Asi 100 milionů lidí v Evropě využívá alternativních léčebných metod, neexistuje však žádný společný přístup k jejich regulaci v EU. … Zatímco ve Spojených státech, Číně, Austrálii a Indii mají jasný, vládou financovaný strategický přístup k výzkumu CAM, v rámci EU tomu tak není.“ (George Lewith - profesor zdravotnického výzkumu na Southamptonské univerzitě v Anglii, Proč je třeba zkoumat využití komplementární medicíny, britský deník The Guardian, 29. 11. 2012.) (5)

 • Evropský parlament v roce 1997 přijal Usnesení o "nekonvenční medicíně" A4-0075/97. Od té doby nedošlo k jeho naplnění. (12) V usnesení se v bodě 4 uvádí:
  „Evropský parlament vyzývá Radu, aby po dokončení přípravných prací uvedených v odstavci 2, podporovala rozvoj výzkumných programů v oblasti nekonvenčních léků zahrnujících individuální a komplexní přístup, preventivní úlohu a specificky charakteristické nekonvenční lékařské obory.“

 • ! Parlamentní shromáždění Rady Evropy (není součástí orgánů EU, ale ČR je součástí) přijalo Usnesení 1206 (1999) - Evropský přístup k nekonvenční medicíně, kde vyzývá členské státy, aby podpořily výzkum CAM. (13)
  „Význam alternativní, doplňkové a nekonvenční medicíny roste v Evropě i na celém světě.“
  „Shromáždění vyzývá členské státy, aby podporovaly oficiální uznání těchto forem medicíny na lékařských fakultách a povzbuzovaly nemocnice v jejich použití.“
  „Shromáždění vyzývá členské státy, aby podporovaly a urychlily práce na srovnávacích studiích a výzkumných programech, které v současné době probíhají v Evropské unii, a dále aby více šířily výsledky.“
  „Různé formy medicíny by mezi sebou neměly soupeřit: mohou působit vedle sebe a vzájemně se doplňovat.“

 • ! V Evropském parlamentu (v neformální skupině poslanců CAM Interest Group) ale i v Evropské komisi (v Evropském politickém fóru zdraví EUHPF) probíhají setkání různých organizací CAM s politiky EU, kde stále více roste zájem a více se diskutuje o využití CAM pro zdravější Evropu. Dochází zde k závěrům, že pacientům nejvíce prospěje spolupráce konvenční medicíny s doplňkovou a alternativní medicínou, kdy se vezme z obou přístupů to nejlepší, a že je třeba CAM lépe zkoumat jak z hlediska účinnosti, bezpečnosti, tak i ekonomiky. Viz články:
  1) Přínos CAM při rakovině (2012), (14)
  2) Levnější zdravotnictví při využití i CAM (2013), (14)
  3) Snaha řešit problém rakoviny účinným a jednotným způsobem v rámci celé EU s využitím CAM (2015), (14)
  4) Závěry z konference v Evropském parlamentu o CAM konané 9. 10. 2012 a výzva k akci od sdružení pacientů, praktiků a lékařů CAM pro Evropskou komisi, Evropský parlament a členské státy EU. (15)

 • ! NATO stále více využívá CAM ve vojenských systémech zdravotní péče, zejména z důvodu nižší ceny, lepší účinnosti u některých nemocí a menších nežádoucích účinků (zveřejněno v časopise Medical Acupuncture). (16)


NĚKTERÉ ÚSPĚŠNÉ VÝZKUMY DUCHOVNÍ LÉČBY

 • ! Některé vědecké výzkumy duchovní léčby prokazují nezanedbatelný pozitivní účinek pro pacienty. V závěrech mnoha těchto výzkumů je upozorňováno na potřebu dalších a lepších výzkumů. V příloze přikládáme výběr 23 úspěšných výzkumů, které byly publikovány v recenzovaných vědeckých časopisech. (17) Například 57 % randomizovaných studií do roku 2000 prokázalo pozitivní účinek duchovní léčby. Bylo hodnoceno 23 studií zahrnujících 2774 pacientů.


ROSTOUCÍ ZÁJEM LÉKAŘŮ I PACIENTŮ O DOPLŇKOVOU A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNU

 • !! Doplňková a alternativní medicína je stále více používána i v nemocnicích. V roce 1999 nabízelo 7,7 % dotazovaných nemocnic v USA jednu nebo více terapií CAM, v roce 2005 to bylo 26 %, v roce 2007 37 % a v roce 2010 více než 42 %. (18-1)

 • ! 57 vysoce ceněných akademických lékařských center (20 % všech amerických akademických lékařských center) využívá integrační medicínu (kombinaci konvenční medicíny a CAM). Mezi nimi jsou Harvard Medical School, Yale University, Stanford University, Mayo Clinic, Johns Hopkins University, atd. (18-2)

 • Celkový počet návštěv u poskytovatele CAM (629 milionů) přesáhl celkový počet návštěv u všech lékařů primární péče (386 milionů) ve Spojených státech v roce 1997. (18-3)

 • Metody léčby pomocí životní energie jsou také stále více využívány v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Např. „Reiki“ bylo v roce 2007 nabízeno v 15 % amerických nemocnic (800) jako pravidelná součást služeb. (18-4, 18-5) „Léčivý dotek“ je v USA nabízen v 23 nemocnicích. (18-3)

 • V Evropě je celkem asi 47 integračních onkologických center, kde používají současně s konvenční medicínou i CAM. (18-6) V Norsku nabízí CAM asi 64 % nemocnic. (18-7) Pařížské nemocnice přijaly plán pro začleňování CAM do jejich služeb. (18-8)

 • Spolupráce lékařů s léčiteli je běžná v některých zemích (v Evropě např. ve Velké Británii). (18-9)

 • Spolupráce lékařů s lékaři praktikujícími CAM byla zkušebně realizována v Toskánsku v Itálii v nemocnici Pitigliano. Závěrem bylo, že spolupráce funguje a pacienti jsou velmi spokojení. V Toskánsku je CAM také nabízena asi na 100 ambulantních klinikách. (18-10)

 • 60 % rodinných lékařů v Německu používá CAM, 49 % má ke CAM pozitivní postoj a 12 % negativní postoj. (18-11) Tabulka v příloze (18-12) ukazuje velký nárůst počtu lékařů s kvalifikací pro CAM a „Heilpraktikerů“ v Německu.

 • Dle WHO (z roku 2005) užívá CAM v Africe až 80 % lidí, v Austrálii 48 %, v Kanadě 70 %, 42 % v USA, 38 % v Belgii a 75 % ve Francii. Dle údajů z roku 2013 je to až 50 % lidí v USA. (18-13) V Evropě se užívání CAM pohybuje (v roce 2005) v průměru kolem 30-40 %. (18-15)

 • Dle mezinárodní studie 99 % lékařů doporučuje přírodní prostředky pro děti a 76 % lékařů také doporučuje homeopatii pro děti, zejména z důvodů menších vedlejších účinků ve srovnání s konvenční medicínou. (18-14)

 • Úspěchy v začleňování tradiční medicíny (TM) do zdravotních systémů v afrických zemích v letech 2001 až 2012 na základě strategie WHO je možné vidět v tabulce v příloze. Počet afrických zemí s rozvinutou národní politikou týkající se TM mělo v roce 2000 8 zemí a v roce 2012 to bylo už 40 zemí. (18-16)

 • Pacienti, kteří používali CAM od diagnózy rakoviny, hlásí vyšší úroveň přínosů než ti, kteří CAM nepoužívali. Jednotlivci používající energetické léčení hlásili podstatně větší užitek než ostatní, kteří jej neužívali. Energetické léčení mělo větší účinnost než jiné CAM metody. (18-19)

 • Integrační medicína je nabízena například v londýnské nemocnici The Royal London Hospital pro integrační medicíny (RLHIM), která je největším centrem pro integrační medicínu v evropském veřejném sektoru. (18-20)

 • Švýcarsko uznalo některé metody CAM od května 2017 jako legitimní medicínu, která je proplácena zdravotními pojišťovnami. Jedná se o homeopatii, antroposofickou medicínu, bylinnou medicínu a tradiční čínskou medicínu. Akupunktura byla již dříve uznána. (18-22)

 • Tři čtvrtiny studentů lékařských škol v Americe souhlasí s tím, že by integrace CAM do západní medicíny byla prospěšná. (18-23)

 • Čeští lékárníci a farmaceutičtí asistenti zaujímají ke CAM pozitivní postoj. Více než 90 % respondentů výzkumu zveřejněného v r. 2014 považovalo CAM za účinnou a bezpečnou. 95 % respondentů pak uvedlo, že CAM metody doporučili svým klientům. (18-24)

Výše uvedené legitimizuje možný výzkum biotroniky a je do budoucnosti nadějí.

DOKLADY O ÚČINNOSTI BIOTRONIKY

 • VÝZKUM BIOTRONIKY V NEMOCNICI VE VIMPERKU V ROCE 1982 – V protokolech z výzkumu můžeme pozorovat pozitivní účinky biotroniky, i když byl v polovině přerušen. (19)

 • DALŠÍ DOKLADY – Dva filmy se svědectvími o uzdravení z rakoviny pomocí biotroniky u paní Vernerové a paní Heldové a další svědectví z filmu Utajovaný léčitel. (20) Doklady o léčbě rakoviny a dalších nemocí a doporučení z knihy Život přinašeče. Je k dispozici také vyjádření předsedy Československé akademie věd Jaroslava Kožešníka z roku 1973, kde potvrzuje, že pan Zezulka se zabývá novým vědním oborem – bioenergoterapií a že pro další jeho výzkumnou činnost je třeba mu vytvořit odpovídající pracovní podmínky. Vše je k dispozici na stránkách www.dub.cz. (21)

 • OHLASY NA BIOTRONIKU – Jsou zveřejněny na stránkách www.dub.cz v odkazu Ohlasy. Některé jsou doloženy i lékařskými zprávami. Celkem 125 ohlasů (březen 2017). (22) Dále přikládáme ohlasy z koncertů Vodnářského zvonu, kde také došlo ke zlepšení zdraví (19 ohlasů). (23)


DALŠÍ DŮVODY

 • ! PETICE NA PODPORU BIOTRONIKY 34.143 podpisů k 30. 1. 2017. (24)

 • Pan Zezulka říkal mnohem dříve některé poznatky, které byly dlouho odmítány, ale nakonec je věda uznala. Proto by se měla věnovat větší pozornost tomu, zda náhodou nejsou pravdivé i další jeho názory. V příloze jsou uvedeny některé vědou uznané objevy J.Z. (25) V historii vědy se mnohokrát stalo, že nové objevy byly nejdříve vysmívány a byla snaha je likvidovat, až nakonec byly, někdy až po mnoha letech, uznány. (26) V počátcích medicíny byla její účinnost také nízká, než se rozvinula, proto dejme čas a příležitost i novým oborům, než se účinnost zvýší.

 • Biotronika je vždy zdarma, takže nevydělává na neštěstí druhých. Neodvádí pacienta lékaři a doufá v budoucí spolupráci s lékaři a v začlenění biotroniky do zdravotnictví.

 • Jedno z doporučení ze stanoviska vědecké rady ČLK k léčitelským postupům v onkologii schválené Vědeckou radou ČLK 2. 2. 2012: „Postoj k léčitelům (nelékařům) by neměl být a priori zamítavý. Pokud léčitel spolupracuje s lékařem, mohou jeho rady a prostředky přírodní medicíny přispět ke zlepšení celkové kondice a kvality života nemocného.“ (27-1)

 • „Otevřený přístup k „lidové“ medicíně se nevylučuje s úsilím o vědecké zhodnocení její účinnosti. V mnoha vyspělých zemích se k alternativním formám medicíny obrací 30 až 40 procent lidí, což vypovídá o nedostatku důvěry v současnou vědeckou medicínu, i o touze najít uspokojivější způsoby léčby a péče, než poskytují převládající západní modely zdravotnictví. Mělo by to být signálem, abychom věnovali pozornost tomu, co alternativní medicína svým pacientům nabízí.“ (časopis Medicínská etika & Bioetika, 1997, Cíle medicíny: Hledání nových priorit, Závěrečná zpráva mezinárodního multicentrického výzkumného projektu.) (27-2)

 • CAM je levnější a bezpečnější, a mnoho dalších důvodů pro využití CAM je popsáno v dokumentu CAM2020 – Přínos CAM pro udržitelnou zdravotní péči v Evropě od asociace EUROCAM, která je největší asociací v EU sdružující lékařské i nelékařské CAM organizace. Je jednotným hlasem CAM při komunikaci s EU. CAM je levnější: „Využití CAM může nabídnout významné úspory nákladů veřejným zdravotnickým systémům a ekonomice v širším měřítku. Některé výzkumné studie dokládají, že pacienti, kteří byli léčeni různými formami CAM, užívali méně léků, těšili se lepšímu zdraví, strávili méně dnů na nemocenské a absolvovali méně návštěv u zdravotnických specialistů než pacienti v péči konvenčních lékařů.“ Jeden z výzkumů uvádí až 30% úsporu nákladů na zdravotní péči. CAM je bezpečnější: „CAM je obecně považována za bezpečnou, a to je hlavním důvodem její popularity. Jednotlivé úrovně rizika se přesto mohou mezi jednotlivými léčebnými metodami CAM lišit, nicméně nežádoucí účinky zaznamenané ve výzkumné literatuře jsou jen zřídkakdy závažné povahy.“ (28-1,2,3,4,5) Některé další výhody, pro které je CAM užívána, jsou uvedeny v příloze. (18-21) CAM by pravděpodobně mohla pomoci i s problémem antimikrobiální rezistence. (29)

 • ČESKÁ MEDICÍNA JE OCHOTNA SPOLUPRACOVAT S LÉČITELI – Moderátorka pořadu Medialogy: „Mohou ty nejrůznější, jak se jim říká, alternativní postupy a jejich zastánci spolupracovat s klasickou vědou a medicínou? Jsou lidé v těchto táborech nějak připraveni se spolu bavit? A protože tady nesedí žádný léčitel, tak se zeptám vás na to, jestli jsou toho schopni lékaři a zastánci té klasické západní medicíny?“
  MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr a pedagog, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK: „Klidně.“
  Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK: „Takže tak, jako ve všem, rozumní lidé se nepochybně dohodnout mohou.“
  Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., bývalý ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové: „Já si myslím, že bychom měli přeposoudit možná ty metody, které se tady nabízejí jako alternativní a u kterých, kde si myslíme, že by to mohlo být komplementární k těm, které používáme v západní medicíně, tak tady bych nějaký dialog navázal. Je i řada metod, kde nemá smysl skutečně diskutovat, protože je nemůžeme akceptovat.“ (Medialogy – Alternativní medicína v Čechách, 10. 11. 2015, od 1:23:40, https://www.lf1.cuni.cz/medialogy)

 • Lékaři říkají, že nemají tolik času si s pacientem více promluvit o jeho trápení, a tak proto pacienti vyhledávají léčitele, který se jim věnuje více. Když by ale medicína oficiálně s léčiteli spolupracovala, mohli by tak léčitelé lékařům v tomto pomoci a pacientům by bylo více pomoženo.

 • Názor biotroniky na příčinu a léčbu rakoviny. Pan Zezulka objevil způsob léčby rakoviny, vysvětlil i důvody vzniku rakoviny a praktickými výsledky prokázal tento způsob léčby. (30)

 • Bližší informace o tom, co je to biotronika. (31)

 • Odpovědi na nejčastější námitky skeptiků. (32)

 • Chceme stále opakovat stejné chyby vědy? Připomenutí některých omylů vědy v historii, které se podobají dnešním vyjádřením o biotronice. (26)

 • Názor biotroniky na příčiny a léčbu některých nemocí. Posuďte sami, zda názory biotroniky na různé nemoci by mohly přinést zdravotnictví a vědě něco užitečného. (33)

 • Nikola Tesla: „Jakmile se začne věda zajímat o jevy nefyzikální podstaty, za 10 let se posune tak, jako se neposunula ani za staletí své existence.“ (34)

 • Murphyho zákony: „Pokud nějaký významný, zkušený vědec tvrdí, že je něco možné, má obvykle pravdu. Pokud tvrdí, že je něco nemožné, obvykle se mýlí.“ (35)


Použité zdroje (bližší informace jsou k dispozici ve stejně očíslovaných přílohách):

1 - CAMbrella. Final Report of CAMbrella Work Package 8 - CAMbrella strategy for dissemination of project findings and future networking, Annex 11: List of CAM research centres within the EU [online]. Str. 72-80 [cit. 2016-07-12].
http://www.cam-europe.eu/dms/files/CAMbrella_Reports/CAMbrella-WP8final.pdf

2 - Duchovní universita Bytí. 2016.

3 - Institute of Medicine (US) Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public. Complementary and Alternative Medicine in the United States [online]. Washington (DC): National Academies Press (US); 2005 [cit. 2016-06-12].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83790/
- LUPI, Giuseppe, MD. Acupuncture as a complementary therapy in patients with cancer: the experience of a Regional Public Health Service in Italy [online]. Str. 4 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Track19_Lupi_Stoccarda_2016_def.pdf
- Prof. Dr. med. MELCHART, Dieter, Munich. Integrative Medicine-Research in CoCoNat [online]. Str. 3 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Melchart-Munich_Research-Areas_at_CoCoNat2.pdf

4 - Dr. HALEVI, Gali. Ancient medicine in modern times [online]. Research Trends, December 2013 [cit. 2016-02-21].
http://www.researchtrends.com/issue-35-december-2013/ancient-medicine-in-modern-times/

5 - LEWITH, George. Why we need to research the use of complementary medicine [online]. The Guardian, 29. 11. 2012. [cit. 2015-06-07].
http://www.theguardian.com/healthcare-network/2012/nov/29/complementary-alternative-medicine-research-regulation

6 - CamDoc Alliance. The regulatory status of Complementary and Alternative Medicine for medical doctors in Europe [online]. [cit. 2015-09-01].
http://www.camdoc.eu/Survey/Introduction.html

7 - EUROCAM. CAM 2020 – The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe [online]. 2014, str. 26 [cit. 2015-10-17].
http://ehtpa.eu/pdf/CAM2020-FINAL.pdf

8 - Deník.cz. Uznání alternativní medicíny by uvítalo 85 procent lidí, zjistil průzkum [online]. 27. 8. 2014 [cit. 2016-09-08].
http://www.denik.cz/z_domova/uznani-alternativni-mediciny-by-uvitalo-85-procent-lidi-zjistil-pruzkum-20140826.html

9 - WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 [online]. ISBN 978 92 4 150609 0. [cit. 2015-08-21].
http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/

10 - CAMbrella. CAMbrella (GA No. 241951) Final Report, Reporting period: 01/01/2010 – 31/12/2012, Publishable summary [online]. [cit. 2016-06-30].
http://cordis.europa.eu/result/rcn/57185_en.html,
http://www.cambrella.eu, http://www.cam-europe.eu/cambrella-reports.php

11 - Forsch Komplementmed. 2014;21(2):e116. doi: 10.1159/000360744. Epub 2014 Mar 24. A research roadmap for complementary and alternative medicine what we need to know by 2020. Fischer F, Lewith G, Witt CM, Linde K, von Ammon K, Cardini F, Falkenberg T, Fønnebø V, Johannessen H, Reiter B, Uehleke B, Weidenhammer W, Brinkhaus B. [online]. [cit. 2015-08-31].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24851850

12 - European Parliament. 9. Non-conventional medicines, A4-0075/97: Resolution on the status of non-conventional medicine [online]. [cit. 2015-08-21].
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EN

13 - Council of Europe – Parliamentary Assembly. Resolution 1206 (1999): A European approach to non-conventional medicines [online]. [cit. 2015-11-14].
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16727&lang=en

14 - EUROCAM. CAM – for a healthier Europe: Cancer and the contribution of CAM [online]. 2012 [cit. 2016-07-13].
http://www.cam-europe.eu/cancer-and-the-contribution-of-cam.php
EUROCAM. CAM – for a healthier Europe: CAM: An investment in health [online]. 2013 [cit. 2016-07-13].
http://www.cam-europe.eu/cam-an-investment-in-health.php
EUROCAM. CAM – for a healthier Europe: CAM in cancer care – a European report [online]. 16. 7. 2015 [cit. 2015-10-16].
http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=136605166994

15 - EU CAM Conference. CALL FOR ACTION [online]. 9. 10. 2012 [cit. 2015-06-12].
http://www.efcam.eu/cam-conference-declaration-call-to-action/

16 - EUROCAM. NATO increasingly utilising Complementary and Alternative Medicine (CAM) [online]. 4. 1. 2016 [cit. 2016-06-14].
http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=136605531754

17 - Duchovní universita Bytí. 2016 (odkazy na jednotlivé výzkumy jsou v příloze).

18-1 - Professor Heather McLeod, University of Canterbury, New Zealand; Professor Vincent Chi Ho CHUNG The Chinese University of Hong Kong. The Integration of Traditional and Complementary Medicine in Health Systems [online]. Květen 2012, strany 31-32 [cit. 2016-02-21].
http://www.actuaries.org/HongKong2012/Presentations/TBR11_McLeod.pdf

18-2 - EUROCAM. CAM 2020 – The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe [online]. 2014, str. 16 [cit. 2015-10-17].
http://ehtpa.eu/pdf/CAM2020-FINAL.pdf

18-3 - Healing Touch Worldwide Foundation. Healing Touch and Healthcare [online]. [cit. 2016-06-28].
http://www.healingtouchprogram.com/resources/healthcare

18-4 - William Lee Rand. Reiki In Hospitals [online]. The International Center for Reiki Training [cit. 2016-06-28].
http://www.reiki.org/reikinews/reiki_in_hospitals.html

18-5 - DiNucci EM, Stanford University, Stanford, CA, USA. Energy healing: a complementary treatment for orthopaedic and other conditions [online]. 2005 [cit. 2016-06-28].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16056170

18-6 - ROSSI, Elio. Integrative medicine in Italy and the Tuscany experience [online]. Homeopathic Clinic - Hospital of Lucca, Tuscan Network for Integrative Medicine, str. 82-83 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Track9_Rossi_E_Integrative_medicine_in_Italy_2016.pdf
European Parliament. Workshop Alternative Medicines 2011 [online]. Str. 94 [cit. 2016-07-17].
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2011/475079/IPOL-ENVI_AT(2011)475079_EN.pdf

18-7 - R Jacobsen, V. M. Fønnebø, N. Foss, and A. E. Kristoffersen corresponding author, The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM), Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway. Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals [online]. 2015 [cit. 2016-02-21].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534010/

18-8 - CAMbrella, Bettina Reiter. CAM will be part of public hospital care in Paris [online]. [cit. 2016-07-14].
http://www.cambrella.eu/home.php?il=214

18-9 - WHO. Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [online]. 2001 [cit. 2016-07-02].
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/7.21.html
- ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 06/2014: 3.3.1 Velká Británie [online]. [cit. 2015-08-15].
http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet062014.htm

18-10 - Simonetta Bernardini, Franco Cracolici, Rosaria Ferreri, Massimo Rinaldi, Roberto Pulcri, Centre of Integrated Medicine, Pitigliano Hospital, Tuscany Region, Italy. Integration between orthodox medicine, homeopathy and acupuncture for inpatients: Three years experience in the first hospital for Integrated Medicine in Italy [online], Received 1 March 2015, Revised 20 March 2015, Accepted 25 March 2015, Available online 29 April 2015 [cit. 2016-06-01].
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411015000450

18-11 - Prof. Dr. med. JOOS, Stefanie. Integration of Complementary and Alternative Care in Primary Health Care [online]. International Congress for Integrative Health & Medicine June 2016 – Stuttgart, str. 9 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/en/presentations/29-saturday-june-11-2016-samstag-11-juni-2016/276-track-18.html

18-12 - Prof. Dr. med. JOOS, Stefanie. Integration of Complementary and Alternative Care in Primary Health Care [online]. International Congress for Integrative Health & Medicine June 2016 – Stuttgart, str. 7 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/en/presentations/29-saturday-june-11-2016-samstag-11-juni-2016/276-track-18.html

18-13 - WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [online]. [cit. 2015-10-17].
http://www.wpro.who.int/health_technology/book_who_traditional_medicine_strategy_2002_2005.pdf
- Wikipedia. Alternative medicine [online]. [cit. 2016-07-13].
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine

18-14 - SUTHERLAND, Lara. New Study Reveals 99% Doctors Have Recommended Natural Remedies for Children [online]. Businnes Wire, 3. 7. 2016 [cit. 2016-07-09].
http://www.businesswire.com/news/home/20160703005011/en/Study-Reveals-99-Doctors-Recommended-Natural-Remedies

18-15 - LUPI, Giuseppe, MD. Acupuncture as a complementary therapy in patients with cancer: the experience of a Regional Public Health Service in Italy [online]. Str. 8 [cit. 2016-06-26].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Track19_Lupi_Stoccarda_2016_def.pdf
MOLASSIOTIS, A. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey [online]. Ann Oncol (April 2005) 16 (4): 655663. doi: 10.1093/annonc/mdi110 First published online: February 2, 2005 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15699021

18-16 - LUPTÁKOVÁ, Adéla. Postavení nekonvenční medicíny v zemích EU, ve světě a v ČR [online]. bakalářská práce, 2016, str. 25 a 68 [cit. 2016-07-06].
http://theses.cz/id/xi2mwr/Bakal_sk-prce_Adla_Luptkov.pdf

18-17 - Virginia S Cowen, Vicki Cyr. Complementary and alternative medicine in US medical schools [online]. Dove Press, Advances in Medical Education and Practice 2015:6 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334197/
Wikipedia. Alternative medicine [online]. [cit. 2016-07-13].
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine

18-18 - C. Lee Ventola, MS. Current Issues Regarding Complementary and Alternative Medicine (CAM) in the United States [online]. P&T, August 2010, Vol. 35, No. 8 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935644/

18-19 - Sheila N. Garland, David Valentine, Krupali Desai, Susan Li, Corey Langer, Tracey Evans, and Jun J. Mao. Complementary and Alternative Medicine Use and Benefit Finding Among Cancer Patients [online]. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, November 2013, 19(11): 876881.doi:10.1089/acm.2012.0964 [cit. 2016-07-17].
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2012.0964

18-20 - University College London Hospitals NHS Foundation Trust. About The Royal London Hospital for Integrated Medicine (RLHIM) [online]. [cit. 2016-07-17].
http://www.uclh.nhs.uk/OurServices/OurHospitals/RLHIM/Pages/AboutRLHIM.aspx

18-21 - EUROCAM. Benefits of CAM [online]. [cit. 2016-07-17].
http://www.cam-europe.eu/cam-benefits.php

18-22 - EUROCAM. Switzerland to recognise complementary therapies as legitimate medicine [online]. 5. 4. 2016 [cit. 2016-07-17].
http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=142287296159

18-23 - Samueli Institute. 2010 Complementary and Alternative Medicine Survey of Hospitals: Summary of Results [online]. Strana 5 [cit. 2016-07-30].
http://www.samueliinstitute.org/File%20Library/Our%20Research/OHE/CAM_Survey_2010_oct6.pdf

18-24 - POKLADNÍKOVÁ, Jitka; DESIREE, Lie. Postoje českých lékárníků a farmaceutických asistentů ke komplementární a alternativní medicíně (KAM) [online]. Klin Farmakol Farm 2014; 28(2): 49–54 [cit. 2016-09-13].
http://www.klinickafarmakologie.cz/artkey/far-201402-0003_CAM_Attitudes_Self-
reported_Use_and_Client_Recommendations_of_Czech_Pharmacists_and_Pharmacy_Technicians_Impl.php


19 - SANÁTOR – svaz biotroniků JZ. Protokoly z výzkumu biotroniky v nemocnici ve Vimperku [online]. [cit 2016-03-30].
http://www.dub.cz/cs/biotronika-josef-zezulka.php
PFEIFFER, Tomáš. ŽIVOT PŘINAŠEČE. Dimenze 2+2 Praha, 30. 3. 2012. ISBN 978-80-85238-60-0.
http://www.dub.cz/cs/zivot-prinasece.php

20 - BIOVID. Filmové svědectví o uzdravení paní Vernerové z rakoviny pomocí biotroniky [online]. 2011 [cit. 2016-03-30].
http://www.dub.cz/cs/20-vyroci.php
BIOVID. Filmové svědectví o uzdravení paní Heldové z rakoviny pomocí biotroniky [online]. 2012 [cit. 2016-03-30].
http://www.dub.cz/cs/biotronicke-pusobeni-na-rakovinu.php
BIOVID. Film Utajovaný léčitel [online]. 2009 [cit. 2016-03-30].
http://www.dub.cz/cs/utajovany-lecitel.php

21 - PFEIFFER, Tomáš. ŽIVOT PŘINAŠEČE. Dimenze 2+2 Praha, 30. 3. 2012. ISBN 978-80-85238-60-0.
http://www.dub.cz/cs/zivot-prinasece.php

22 - SANÁTOR – svaz biotroniků JZ. Ohlasy na biotroniku [online]. [cit. 2016-06-30].
http://www.dub.cz/cs/vyzva-ohlasy.php

23 - SANÁTOR – svaz biotroniků JZ. Ohlasy na koncerty Vodnářského zvonu [online]. [cit. 2016-06-30].
http://www.dub.cz/cs/ohlasy-na-vodnarsky-zvon.php

24 - Nadační fond Bytí pro životní filozofii a léčbu biotronikou. Petice na podporu biotroniky [online]. [cit. 2016-03-30].
http://www.dub.cz/cs/petice-na-podporu-biotroniky.php

25 - Duchovní universita Bytí. 2016.

26 - Redakce i60.cz. Několik citátů [online]. 19. 11. 2013 [cit. 2016-07-21].
http://www.i60.cz/clanek/detail/6309/nekolikcitatu
Wikipedie. Alternativní medicína [online]. [cit. 2016-07-21].
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Alternativn%C3%AD_medic%C3%ADna
Robert M. Youngson. Vědecké omyly, bludy a podvrhy. Vydání 1., 2004. H&H Vyšehradská s.r.o., ISBN 80-86022-84-6.

27-1 - Česká lékařská komora. Stanovisko vědecké rady ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii [online]. 2. 2. 2012 [cit. 2016-06-18].
http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/01_stanovisko_vr_clk_neoverenym_lecitelskym_postupum_onkologii-100384.pdf

27-2 - Časopis Medicínská etika & Bioetika, 1997. Cíle medicíny: Hledání nových priorit, Závěrečná zpráva mezinárodního multicentrického výzkumného projektu [online]. [cit. 2016-02-09].
http://www.bioethics.sk/files/journal/1997-1.pdf

28-1 - EUROCAM. CAM 2020 – The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe [online]. 2014, str. 26 [cit. 2015-10-17].
http://ehtpa.eu/pdf/CAM2020-FINAL.pdf
Peter Kooreman, Erik W. Baars. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer [online]. Eur J Health Econ (2012) 13:769–776 DOI 10.1007/s10198-011-0330-2 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482459

28-2 - EUROCAM. Lower healthcare costs for patients whose GP has additional training in CAM [online]. 4. 1. 2016 [cit. 2016-07-17].
http://www.cam-europe.eu/news2.php?id=136605100634

28-3 - Patricia M Herman, Beth L Poindexter, Claudia M Witt, David M Eisenberg. Are complementary therapies and integrative care costeffective? A systematic review of economic evaluations [online]. BMJ Open 2012;2:e001046.doi:10.1136/bmjopen-2012-001046 [cit. 2016-07-17].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945962

28-4 - Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine. Study Shows BHI Participants Reduced Doctors Visits by 43% [online]. [cit. 2016-07-17].
http://www.bensonhenryinstitute.org/news-and-events/bhi-news/223-study-shows-bhi-participants-reduced-doctors-visits-by-43
- Harvard Gazette. Relaxation response proves positive – Study reveals how mindbody medicine could cut health care costs [online]. 13. 11. 2015 [cit. 2016-07-17].
http://news.harvard.edu/gazette/story/2015/10/relaxation-response-proves-positive
- Stahl JE, Dossett ML, LaJoie AS, Denninger JW, Mehta DH, Goldman R, et al. (2015). Relaxation Response and Resiliency Training and Its Effect on Healthcare Resource Utilization [online]. PLoS ONE 10(10): e0140212. doi:10.1371/journal.pone.0140212 [cit. 2016-07-17].
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0140212

28-5 - European Parliament. Workshop Alternative Medicines 2011 [online]. Str. 55 [cit. 2016-07-17].
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2011/475079/IPOL-ENVI_AT(2011)475079_EN.pdf

29 - EUROCAM. The role of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in reducing the problem of antimicrobial resistence [online]. [cit. 2016-06-29].
http://cam-europe.eu/the-role-of-complementary-and-alternative-medicine-cam-in-reducing-the-problem-of-antimicrobial-resistance.php

30 - Uspořádal PFEIFFER, Tomáš. ZEZULKOVA BIOTRONIKA, Dimenze 2+2 Praha, 2015, ISBN 978-80-85238-73-0.

31 - SANÁTOR – svaz biotroniků JZ. Články o biotronice [online]. [cit. 2016-03-30].
http://www.dub.cz/cs/antikancerogenni-dieta.php
http://www.dub.cz/cs/biotronika-rozhovor-s-tomasem-pfeifferem.php
http://www.dub.cz/cs/biotronika.php
http://www.dub.cz/cs/ne-mate-slovo-zamysleni-tomase-pfeiffera-nad-soucasnym-denim-z-hlediska-biotroniky.php
http://www.dub.cz/cs/otevreny-dopis-ministru-zdravotnictvi-k-priprave-zakona-o-lecitelstvi-a-vyzva-ke-zkoumani-biotroniky.php

32 - Duchovní universita Bytí. 2016.

33 - PFEIFFER, Tomáš. Časopisy Bytí.

34 - Editmax.eu. Citáty Nikoly Tesla [online]. [cit. 2016-07-21].
http://citaty.editmax.eu/category/autori/nikola-tesla

35 - ŠIROKÝ, Jan a kolektiv. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Computer Press Brno 2011, str. 7, ISBN 978-80-251-3510-5.Chcete-li, pomozte nám hledat další zajímavé zprávy o doplňkové a alternativní medicíně (CAM) ve světě, které můžete zasílat na mail info@dub.cz.


Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv šíření tohoto textu a údajů v něm obsažených povoleno pouze se souhlasem profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky.
  


KNIHOVNA