www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto

DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ

Slavnostní zahájení

Duchovní univerzity Bytí 30. března 1994 v Obecním domě v Praze

 
Přepis projevu Tomáše Pfeiffera
 
    Je zahajována nová etapa ve vývoji lidství. Je to vliv Vodnáře, který přichází a již dnes velkou silou zasahuje mnohé. Mnozí již dnes cítí, jak málo současná schémata lidské společnosti vyhovují potřebám dalšího rozvoje. K tomuto duchovnímu jaru patří i nové centrum, duchovní centrum, které je tvořeno právě nyní a zde.
    Prožíváte krásnou dobu, která se opakuje jen jednou za dva tisíce let. Záleží na každém z vás, zda přijmete, či nepřijmete. Je to věc svobody, vaší svobodné vůle.
 
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ - Slavnostní zahájení

 
    Naše území je vlastně nyní ozářeným územím. Územím, které je zatím ostrůvkem klidu, které je méně zmítáno než ostatní části světa, územím, kde se rodí v současnosti velmi mnoho nadaných lidí, kteří budou mít ve vyvoleném národě jeden veliký úkol - a vlastně povinnost: pomáhat všem ostatním v tvorbě a rozvíjení kultury ducha tak, aby ubývalo ve světě hrůz. Hrůz pro nás lidi, ale i hrůz pro ostatní, protože by bylo velmi neetické, kdybychom se zabývali jen sami sebou. Každý z nás, vlastně vše, je jednoho základu. A tak není možné vydělit jednu část celku a nadřadit ji ostatním částem celku, protože každá část celku má svůj význam, ať stojí kde stojí. Ať jsi vysoký nebo nízký, máš stejnou cenu a stejný nárok na život.
    Přišla tedy doba znovuzrození přinašeče. Toho, který ví, který zná a který se opakuje jednou po dvou tisících letech. Je na nás i na vás všech, abyste jej poznávali podle myšlenek, abyste hledali to, co je vám ku prospěchu, co je vám duševní a duchovní potravou. Bylo by velmi nešťastné sklouzávat k pouhému dogmatu, k pouhému přebírání bez kontroly rozumu, ukáznění se, ale bylo by naopak velmi ušlechtilé začít tvořit konstruktivní myšlení, myšlení, které je tvůrčí, které není jenom popisné. K tomu má pomoci Duchovní univerzita, která je místem, kde bude vyučována nauka o lidství. A tak v prvních částech našeho vzdělávání by měla být obsažena nauka o empatii, schopnosti soucítění s druhými, tedy vlastně právě forma našeho lidství, našeho vlídného, mírotvorného postoje ke všemu, co jest. Měla by zde být obsažena nauka o filosofii, o etice jako způsobu rovnovážného jednání a další obory.
    Duchovní univerzita bude organizována poněkud odlišně od stávajících vzdělávacích ústavů, které se doposud více věnovaly, jak jsem již řekl, popisným vědám, popisným způsobům vzdělávání.
    Domnívám se, že jednou přijde doba, kdy opravdu bude mladý život nejprve vzděláván ve svém lidství, aby později byl vzděláván ve všem ostatním potřebném, tedy ve fyzice, chemii, dějepise atp.
    Je to důležité proto, aby nedocházelo ke zneužívání poznaného na podkladě malého rozvoje osobnosti, a to je vždy velmi nešťastné. O předmětech, které budou probírány v Duchovní univerzitě, se zmíním při této příležitosti pouze okrajově, ale přesto některé uvedu.
    Budeme se zabývat naukou o vzniku toho, co pozorujeme, tedy času, prostoru. Budeme se ptát po jeho dvoupólovosti, tedy po vzniku hmoty a ducha. Budeme si zdůvodňovat a promýšlet, proč lze říci, že vše je pouze myšlenkou, vibrací, chvěním.
    Budeme v rámci tohoto poznávání studovat i nauku o bezčasovosti jako vyjádření vztahu času a nekonečna, které obsahuje všechny časy v latentním stavu.
    Budeme mluvit o vzniku hmoty, tedy o vzniku vesmíru, o fázích vzniku vesmíru a spojení ducha a hmoty jako prvé bytosti, která je vlastně prvým zástupcem života. V této souvislosti budeme mluvit i o jejím vývoji a zákonech, které způsobují, že život je stále složitější a složitější, a že původní primitivní život se stává po mnoha a mnoha vývojových stupních vlastně až člověkem, což umožní zamýšlet se nad otázkami, jaké úkoly ve vývoji má on jako druh.
    Budeme se ptát po osudovosti jako nauce o dění. Budeme hledat, které příčiny tvoří osud, děj, které mechanismy jsou příčinou toho kterého výsledku. Opět - nakonec - budeme dokládat, že i v této oblasti je vše pouze myšlenkou. Ne lidskou, ale jinou.
    Budeme pátrat po složení bytosti, po jejím trojjediném základu - vždyť je zde hmota, duch a vitalita. Každá tato oblast je vlastně stejná a zároveň jiná, projevená dle svého charakteru.
    Budeme studovat zákon odrazu - to jest rozdíl od osudu. A budeme mluvit o dobrovolné cestě osudy a o cestě násilné, tedy o cestě, kterou tvoří zákon odrazu. Budeme se velmi věnovat, zvláště ve vyšších stupních, meditativním technikám jako základní cestě, základnímu nástroji naší přeměny. Vždyť všechno to, co zde bude přednášeno, nebude cílem samo o sobě, a bude sloužit jedinému výsledku - a sice naší vlastní změně.
    Budeme se dále ptát po významu manter, vyladění a zklidnění nás samých, budeme se učit, jak se vyladit, jak uklidnit svoji mysl, aby byla dobrým nástrojem pro žádané. Budeme hledat vnitřní vědomí, nitro - a budeme se učit v něm soustředit, budeme vytvářet vnitřní oheň, který je palivem nutným pro cestu. Každá činnost potřebuje vytvoření vnitřního žáru, nadšení pro věc, a to je právě ta energie, která nás posouvá vpřed. Pak je ovšem i nutný výběr cílů, tedy směrů, kam se chceme vydávat.
    Rovněž tak bude nutné pracovat na svých volních vlastnostech, tedy pěstování vůle tak, abychom nebyli zbytečně odváděni od svých úkolů.
    Budou zde přednášeny pro vybrané i praktiky pomocné - a sice pro ty, kteří budou potřebovat tento způsob výuky. Budou napřed informováni o účelu těchto praktik, o jejich rizikách, a později tedy přijdou praktika sama. Budou to dechové praktiky, kdy se adept bude ladit s rytmem Tvůrčího díla tak, aby s ním harmonoval. Bude zde spojování se základními silami vesmírnými, které jsou vždy vyhraženy jen pro ty, kteří stojí na tom stupni, který pro ně je. Budeme se učit nabírat síly a pracovat s nimi. Budeme se i učit, jaké podmínky jsou nutné pro duchovní práci tak, aby byla co nejméně rušena. Tedy podmínky pro meditaci i jiná cvičení.
    Budeme se seznamovat i s obřady - obřadem mše a křtu. Ti z nás, kteří budou nadáni pro biotronickou léčbu, budou potom vedeni v této léčebné disciplíně jako léčitelé-biotronici. A tak, dá-li Bůh, bude později, v pozdějších letech, takto nadaných lidí přibývat ku prospěchu potřebných.
    Vlastní univerzita bude rozdělena do několika stupňů. Ten první, nultý, je přístupný každému žijícímu člověku. Vždyť každý, kdo žije, má právo se vzdělávat ve svém lidství. Nejsou tu žádná omezení věkem, pohlavím, národností, ani jakákoliv jiná.
    V prvém ročníku již měli by být přítomni pouze ti, kteří promysleli svůj vztah k ostatnímu životu, a to do té míry, že se také změnili ve svých zvyklostech zejména stravovacích, ale i jiných.
    Bylo by tedy dobré, aby prvý ročník navštěvovaly již jen ty bytosti, které nepožívají těla druhých živočichů. Tedy takto netvoří něco, co vlastně v jejich případě je již v osudovosti nepřípustné. Má to své hluboké kořeny a důvody duchovní a není to jen samoúčelná podmínka.
    Je připravovaný Duchovní dům, který zatím existuje v projektu, a zároveň je k dispozici hmotně - je to dům Duchovní univerzity - bude ve svých prostorách mít i biotronickou nemocnici a vegetariánskou jídelnu, spojenou s prodejnou potravin a jiných ekologických výrobků, které jsou bez chemické konzervace. Bude zde i sál sloužící vám - posluchačům Duchovní univerzity Bytí.
    Počítá se s dobrovolností a bude velmi obtížné celý projekt zaštítit finančně. V biotronice nejsou nikdy kladeny žádné finanční požadavky, a tak bude nutné, aby provoz jídelny a prodejny přispíval na provoz sálu a nemocnice.
    Jestli dovolíte, závěrem by měla zaznít mše. A tak vás prosím o úplný klid a uvolnění. Po této mši bude následovat hudební doznění našeho setkání a pak se rozloučíme a budu se těšit na naše další setkávání v čase, který vám bude možný, a doufám ku prospěchu nás všech.
   
 
 
 
ZAKLÁDACÍ LISTINA


DUCHOVNÍ UNIVERZITY BYTÍZ POVĚŘENÍ BOŽÍHO PŘINAŠEČE ZAKLÁDÁM KU PROSPĚCHU SOUČASNÝCH I BUDOUCÍCH GENERACÍ ŽIVOTA DUCHOVNÍ UNIVERZITU BYTÍ.
NECHŤ JE KOLÉBKOU VZDĚLANOSTI A KULTURY DUCHA A V ROVNOVÁŽNÉ MOUDROSTI BYTÍ.
V NASTÁVAJÍCÍM JARU VODNÁŘSKÉ ÉRY BUDIŽ NÁPOMOCÍ PŘECHODU OD ANIMALA K LIDSKÉ BYTOSTI.

VE VĚDOMÍ ODPOVĚDNOSTI KE VŠEMU ŽIVOTU
DÁNO V KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ PRAZE
DNE 30. 3. 82 VE 12.45 HODIN
STŘEDOEVROPSKÉHO ČASU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      žezlo Duchovní univerzity Bytí
 
žezlo Duchovní univerzity Bytí        
 

 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies