www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERSITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Klasická i alternativní medicína - cestou spolupráce

Klasická i alternativní medicína - cestou spolupráce

Komplementární a alternativní medicína CAM (z angl. Complementary and Alternative Medicine) prošla za posledních 25 let, hlavně v zahraničí, velkým rozvojem. Česká veřejnost bohužel o tomto stavu není téměř informována. Naopak jsou spíše publikovány negativní excesy a v očích odborné i laické veřejnosti tak vzniká mylné povědomí o alternativní medicíně, které neodpovídá reálnému stavu.

Před dvěma lety byla veřejnosti profesní komorou Sanátor- svaz biotroniků Josefa Zezulky (dále jen KoS) - jejímž zakladatelem a ředitelem je biotronik Tomáš Pfeiffer, poprvé předložena fakta o výzkumu alternativní medicíny ve světě (viz publikace s názvem Alternativní medicína (CAM) ve světě aneb O čem se mlčí -volně ke stažení na www.dub.cz). Tato česká organizace se pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM v České republice, zejména v oblasti biotroniky a hledat nová řešení v oblasti péče o veřejné zdraví, prevenci a zdravý životní styl. KoS je aktivním participantem na konferencích evropského i světového významu, členem mezinárodní Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi.

Současný stav v oblasti zdraví občanů je dlouhodobě těžko udržitelný. Prognózy vývoje některých soudobých nemocí jsou velmi nepříznivé, což zvyšuje tlak na hledání jiných možných alternativních řešení. Proto je důležité zvážit využití dosud oficiálně neuznávaných, přesto empiricky prověřených forem péče o zdraví. Ve světě i v zemích EU je zdůrazňována potřeba pokračovat ve výzkumu CAM a hledat možná řešení narůstajícího počtu chronicky nemocných pacientů, kteří ne vždy nacházejí účinnou primární léčbu. Rovněž se řeší problematika stoupající antibiotické rezistence. I z tohoto pohledu výrazně vrůstá význam prevence, která je vždy lepší volbou než jakákoli léčba. Toto dokazuje i statistika, která tvrdí, že na nežádoucí účinky léčiv zemře ročně v Evropě 197 000 Evropanů. Prevencí lze potenciálně ušetřit 70% – 80% nákladů vynaložených na zdravotní péči. 

Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně ČR bylo úspěšné

Vzhledem k diametrálně odlišnému přístupu k alternativním oborům v zahraničí a u nás bylo třeba reagovat. Vznikla Petice na podporu biotroniky, kterou podepsalo 40 722 petentů. (Biotronika ustavená Josefem Zezulkou je nemedicínský obor sloužící k pomoci osobám při chorobách a oslabeních způsobených bioenergetickou nedostatečností.) Dne 18. 7. 2018 byla petice předána a 25. 9. 2018 proběhlo veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, jehož výsledkem bylo usnesení petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které doporučuje:

- podporovat vzdělávání v oblasti alternativní medicíny na lékařských fakultách

- zvážit vytvoření centra pro výzkum alternativní medicíny v České republice

- podporovat začlenění oboru biotroniky do struktury nemedicínských oborů

Petiční výbor informoval o průběhu veřejného slyšení a jeho závěrech Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Česká veřejnost je dosud udržována v omylu. Alternativní medicína (CAM) má (dle asociace EUROCAM):

- prokazatelné pozitivní účinky – jen o 7% nižší než u medicíny,

- minimální negativní účinky.

Výsledky jsou průkazné – nedostatečná průkaznost je jen o 9% častější než u medicíny. Medicína od CAM vyžaduje kvalitní důkazní základnu prokazující její účinnost a bezpečnost. ALE…

1/ Je sama konvenční medicína vždy založena na důkazech? V databázi PubMed jsou pouhá 3% z téměř 450 000 citací v oblasti výzkumu uváděna jako randomizované kontrolované studie (RCT).

2/ Konvenční léčiva jsou v praxi někdy předepisována mimo registrované (testované) indikace.

3/ Konvenční medicína je nákladná a rizikovější, než byste čekali.

Náklady na zdravotní péči v USA mají do roku 2024 dosáhnout 20% HNP.

Úmrtí způsobené chybným lékařským zásahem je třetí nejčastější příčinou úmrtí v USA.

„Možná, že jsme svědky toho, že je vyžadován dvojí standard, který očekává, že modality CAM musí být založeny na důkazech, přičemž ve skutečnosti většina konvenčních léčeb není.“ *Tolik technická zpráva Organizace pro vědu a technologie NATO (2017), která vznikla na objednávku americké vlády.

Jak jinak ještě chcete dokázat, že to není podvod? Zhodnocení výzkumů účinnosti alternativní medicíny (CAM) v nejprestižnější vědecké databázi Cochrane, která je zlatým standardem výzkumu medicíny. Srovnání analýzy 145 přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) v oblasti CAM v databázi Cochrane a analýzy 1016 přezkumů RCT v oblasti medicíny obecně ukázalo, že komplementární a alternativní medicína (CAM) je bezpečnější než vědecká, a zároveň má prokazatelné pozitivní účinky, které jsou jen o málo nižší než u medicíny.

 

 

(Možný)
pozitivní účinek
Pravděpodobně bez účinku
Pravděpodobně
škodlivé
Nedostatečná
průkaznost
CAM
37,2%
4,8%
0,69%
56,6%
Medicína
všeobecně
44,4%
0,98%
7%
47,8%

Zdroj: EUROCAM. CAM 2020

 

Vyspělé státy podporují výzkum alternativní medicíny. Od 90. let se výrazně zvýšil počet výzkumných středisek pro CAM. Jenom v EU existuje 112 výzkumných center pro CAM, další jsou provozována v USA, Kanadě, Austrálii, o východní Asii nemluvě. Stále více států disponuje vlastním národním výzkumným ústavem pro CAM. Počet odborných časopisů pro CAM v roce 2013 dosáhl počtu 358, dle databáze Ulrich.Veřejnost ve vyspělých zemích využívá CAM stále více. A my se máme stydět jít k homeopatovi? Zájem o komplementární a alternativní medicínu (CAM) se za posledních 25 let v celosvětovém měřítku exponenciálně navýšil. 30–70% občanů vyspělých zemí využívá CAM. Opravdu jste si nikdy nedali bylinkový čaj?

 Procento pacientů využívajících CAM ve vyspělých státech

Obr. Procento pacientů využívajících CAM ve vyspělých státech. Zdroje: WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [online]. 2002 [cit. 2018-04-01]. 

Když pacient trpí, je třeba zakopat válečnou sekeru. CAM v nemocnicích. V praxi se rozvíjí také spolupráce CAM a vědecké medicíny. Např. ve Velké Británii je pod záštitou královské rodiny provozována Královská londýnská nemocnice integrativní medicíny, v italském Toskánsku se v praxi zkoušejí modely spolupráce medicíny a CAM v rámci lékařských týmů. Při prestižních univerzitách – např. Harvard, Yale, Stanford – jsou zakládána akademická lékařská střediska pro integrativní medicínu (počet členských center amerického Konsorcia akademických lékařských center integrativní medicíny se zvýšil z 8 v roce 1999 na 70 v roce 2018).

Evropa a svět s alternatívní medicínou počítají. Světová zdravotnická organizace (WHO) se problematikou CAM zabývá již od 70. let. Od roku 2001 WHO aktivně podporuje výzkum, legislativní zakotvení a začlenění tradiční/komplementární a alternativní medicíny (T/CAM, T&CM) do národních systémů zdravotní péče po celém světě. Aktuálním dokumentem WHO o CAM je Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023. Světová zdravotnická organizace WHO dlouhodobě doporučuje začlenit alternativní medicínu (CAM) do systémů zdravotní péče.

Evropský parlament schválil již v roce 1997 doporučující Usnesení k nekonvenčním medicínám. 9. října 2012 se konala v Evropském parlamentu mezinárodní konference „CAM: Inovace a přínos pro evropskou zdravotní péči“. Závěrečné prohlášení schválené všemi účastníky konference „Výzva k akci“ obsahuje následující:

Aktuální situace CAM v Evropě:

- Více než 100 milionů evropských občanů využívá CAM.

- CAM má významný zdravotní i ekonomický potenciál.

- Důkazní základna ohledně bezpečnosti a účinnosti CAM se již díky výzkumu značně rozrostla.

- Rozvinulo se kvalitní vysokoškolské vzdělávání garantované profesními sdruženími.

Členské státy by proto měly:

- Zajistit racionální využití CAM občany a rovný přístup občanů k CAM.

- Vhodně začlenit CAM do svých národních zdravotnických systémů.

- Zavést kvalifikační, akreditační nebo licenční systémy pro poskytovatele CAM.

16. října 2017 proběhl v Evropském parlamentu mezinárodní workshop „Komplementární a alternativní terapie pro pacienty dnes a zítra“, organizovaný Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Obsahem jednání bylo:

Aktuální situace v Evropě:

- Současný stav v oblasti zdraví je dlouhodobě neudržitelný.

- Narůstá počet chronických pacientů.

- Problém antibiotické rezistence se zhoršuje.

- Na nežádoucí účinky léčiv ročně zemře 197 000 Evropanů.

Návrhy:

- Je nutné zvážit využití dosud neuznávaných, ale empiricky prověřených forem péče.

- Je třeba pokračovat ve výzkumu CAM, pro následné zařazení do zdravotních systémů.

- Je třeba se zaměřit na prevenci, prevencí lze ušetřit 70–80% nákladů

Co dělat, když konvenční léčba nestačí? Podle průzkumů uskutečněných ve Velké Británii, Švýcarsku a Německu, 40–60% lékařů poskytuje nebo doporučuje CAM svým pacientům, v Japonsku je to dokonce 60–70%.

Občané si CAM žádají, povinností demokratických vlád je vytvořit podmínky k rozvoji.

Na vysokou poptávku i rozvoj v oblasti CAM reagují státy světa postupnými kroky směřujícími k začlenění CAM do veřejných systémů zdravotní péče – nejprogresivnější jsou kromě východoasijských států především Austrálie, Kanada, USA a „staré“ státy EU, hlavně Švýcarsko, Velká Británie a Německo (např. Švýcarsko v roce 2017 začlenilo do systému zdravotnictví homeopatii, akupunkturu, antroposofickou medicínu, tradiční čínskou a rostlinnou medicínu, ty jsou hrazené ze zdravotního pojištění).

 

Situace v České republice: Kdo nic neví o seriózní alternativní medicíně (CAM), je snadnou obětí skutečných šarlatánů.

Veřejnost: Podle průzkumu agentury STEM/MARK s uznáním alternativní medicíny souhlasí 85% Čechů. Významnou podporu veřejnosti měla např. petice na podporu Biotroniky Josefa Zezulky, během níž bylo sebráno 40 722 podpisů. Češi CAM využívají podobně jako ostatní Evropané, ovšem z naprostého nedostatku spolehlivých informací mohou být mnohem spíše obětí podvodníků.

Výzkum: Výzkum probíhá jen minimálně a bez státní podpory, neexistují kvalitní odborné časopisy pro CAM. Laická ani lékařská veřejnost nemá k dispozici objektivní informace v češtině o stavu rozvoje a výzkumu, o zkušenostech ze zahraniční klinické praxe, o možnostech a limitech jednotlivých metod CAM, o jejich spolehlivých poskytovatelích v ČR.

Vzdělání: Žádná vysoká škola neposkytuje vzdělání v CAM na bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni, pouze několik málo vysokých škol poskytuje studentům informace v oblasti CAM formou volitelných seminářů.

Postoj politických reprezentací: Zatím je minimální státní podpora rozvoje. CAM je ignorována nebo jsou vyvíjeny pouze snahy tuto oblast regulovat nebo omezovat, bez ohledu na celosvětový vývoj a někdy možná i bez hlubší znalosti problematiky. VYTVOŘME PROSTOR PRO RACIONÁLNÍ ROZVOJ ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY (CAM) V ČESKÉ REPUBLICE.

Na pozadí celosvětového vývoje v oblasti zdravotnictví je zřejmé, že sektor komplementární a alternativní medicíny (CAM) je v České republice zcela zanedbanou, opomíjenou, a dokonce zcela mylně chápanou oblastí, a to přes velký zájem ze strany veřejnosti. Je v národním zájmu České republiky věnovat pozornost zkušenostem, které naši zahraniční kolegové získali za posledních 25 let, kdy se v jejich zemích CAM postupně rozvíjela (včetně modelů právního zakotvení, vzdělávání, certifikace apod.), zvážit možnosti využití potenciálu CAM ve prospěch občanů České republiky a postupně v tomto směru učinit první praktické kroky.

Bližší informace na  www.sanator.cz a www.dub.cz

 

časopis Medium 1/2019, 2. 1. 2019

 
  
 
        Linkedin  
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies