www.DUB.cz
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ – Společenství Josefa Zezulky
Oficiální stránky Biotroniky a filosofie Bytí Josefa Zezulky
českyenglishdeutchfrancaisespanolitalianorussiangreekesperanto
Biotronika

Jiné užití, než pro osobní potřebu, tohoto textu a obrázků i jejich částí
je možné pouze s písemným 
souhlasem vydavatele.

Tomáš Pfeiffer

ŽIVOT PŘINAŠEČE

BIOTRONIKA

První pokusy J. Z. předvést léčebné výsledky biotroniky  přišly již v padesátých létech. Docházel léčit dlouhodobě  nemocné.

Následně se pak celý život pokoušel biotroniku zařadit do rodiny oborů, které pomáhají člověku v nemoci.

Mimochodem výraz biotronika poprvé užívá pro léčbu vitálními silami právě on. Postupně vytváří biotronickou patologii, nauku o silách, popisuje způsoby léčby a výchovy dalších adeptů na tyto obory. Zejména však vytváří filosofii Bytí, která se dotýká jedinečným a originálním způsobem nejzákladnějších oblastí.

Vykládá vše od počátku existence času a prostoru, až po konkrétní řešenou otázku. Tam, kde jiní končí, on naopak začíná. Pro biotroniku mu přicházejí ve vizích i grafické symboly, loga. Některé z nich jsou na následujících obrazech.

Je ovšem velmi těžká doba, oficiální místa tomuto nepřejí, přes veškerou snahu o pomoc mnohých významných lidí.


V Praze dne 31. března 1969.

Doporučení

Podepsaní členové Koordinační skupiny pro výzkum problematiky psychotroniky sledují již delší čas činnost pana Josefa Zezulky; na základě dosud dosažených výsledků dospěli k závěru, že jeho mimořádné schopnosti by se měly stát předmětem soustavného vážného vědeckého bádání. Jmenovaný je schopen dotykově nebo i na vzdálenost vyvolávat určitý druh meziosobní interakce, a tak příznivě ovlivňovat průběh některých onemocnění, případně je likvidovat, aniž by při tom rušivě zasahoval do terapie prováděné lékařem (viz opisy některých vyjádření).

Pro delší objektivní výzkum je nezbytně nutné, aby byl shromážděn velký počet dokladů, potřebných k vědeckému zhodnocení.
Doporučujeme proto, aby jmenovanému bylo umožněno cele se věnovat této činnosti, kterou zatím provozuje charitativně jen v okruhu svých známých.

Přimlouváme se za to proto, že pan J. Zezulka přistupuje ke své činnosti s potřebnou vážností, otevřeností a odpovědností, je jedním z mála lidí, schopných navazovat výše zmíněnou meziosobní interakci a pro budoucnost se ukazuje, že by zde byla i možnost výchovy dalších osob s obdobnými schopnostmi. Podpora jeho snah je tedy  v zájmu dalšího rozvoje vědeckého poznání dosud neprobádaných vlastností člověka i v zájmu lidského zdraví osob, kterým by touto cestou mohlo být pomoženo.

PhDr. Zdeněk Rejdák, sociální psychologie
Doc.Dr. Jaroslav Suchý, CSc, antropologie
Doc.Dr. Jiří Cvekl, CSc, filosofie
 

Ústav národního zdraví NV hlavního města Prahy

V Praze dne 15. února 1968

Pan Josef Zezulka
ul. J. Plachty č. 25, Praha 5.

S odvoláním na osobní návštěvu pracovníků našeho ústavu u Vás, využíváme Vaši ochotu a nabídku předvést Vámi používanou metodu léčení.

V zájmu snadnější dostupnosti pro pozvané lékaře našich zařízení byla by schůzka uskutečněna

v zasedací síni I. polikliniky OÚNZ Praha 5, Kartouzská č. 6, IV. poschodí - ve čtvrtek dne 22. února 1968 ve 12 hodin.

Pokud by Vám snad tento termín nevyhovoval, podejte nám zprávu na telefon. číslo 23-56-16 a byl by dohodnut termín jiný.

Ředitel ÚNZ NVP:
MUDr Alois Pokorný

V Praze dne 8. června 1967

Vážený pan ThDr. h.c. Josef Plojhar, ministr zdravotnictví, PRAHA

Vážený pane ministře,

Dovoluji si obrátit se na Vás se zdvořilou žádostí o pozornost k záležitosti, která může znamenat jistý přínos v péči o lidské zdraví.

Jde o využití mimořádných schopností těch osob, které mohou léčebně zasahovat a zlepšovat zdravotní stav pacientů při některých onemocněních. Aniž by postiženému organismu dávali jakékoliv látky, působí na něj jen svými osobními vlastnostmi, zpravidla dotykem. Racionální vysvětlení lze hledat v teorii o přenosu bioinformací. Z antropologického hlediska je možno označit sanátora za osobu, která je nadána vlohou s velmi vzácným výskytem v lidské populaci.

V našem státě, podobně jako v zahraničí, pracuje malý počet těchto osob, s různým stupněm uvedené vlohy. Obor sanátorů nezapadá do vědeckého pojetí současné medicíny. Neměl by však být zásadně odmítán, i když nelze vyloučit, že někteří šarlatáni mohou mimořádnou vlohu jen předstírat. Navrhuji, aby sanátorská vloha byla vědecky zkoumána a u nadaných osob dále rozvíjena. Nejde o vědní disciplínu, kterou lze nastudovat, ale o jistou obdobu mimořádného uměleckého talentu. Náležitým vedením a přiměřeným vzděláním potencovaná sanátorská vloha může se stát cenným spolupracovníkem zdravotnictví jako jsou např. léčivé prameny nebo jiné přírodní zdroje. Úspěchy některých zahraničních sanátorů, jímž bylo umožněno pracovat veřejně, jsou toho dokladem. Náš stát má možnost zaujmout v tomto oboru jedno z předních míst.

Chtěl bych Vás upozornit na sanátora vynikajících duchovních kvalit, má řadu úspěchů i při velmi vážných onemocněních, včetně zhoubného bujení tkání. Vzhledem k dosavadnímu negativnímu stanovisku oficielní medicíny však zůstává jeho spolupráce s lékaři omezena jen na soukromý zájem. Bylo by velmi záslužné, umožnit tomuto sanátorovi, aby mohl dát své schopnosti k dispozici pro zdraví našeho obyvatelstva. Je jím 

Josef Zezulka, bytem v Praze 5, ul. Jindř. Plachty 25.

Jelikož mimořádné lidské schopnosti patří do oboru mého studia, zajímal jsem se o tento případ a prosím Vás proto, vážený pane ministře, abyste nás oba přijal, vyslechl jeho návrhy na praktické využití sanátorů ve zdravotnictví a z moci svého úřadu mu umožnil jejich uskutečňování.

S projevem úcty

(Doc.Dr. Jaroslav Suchý, CSc)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

V Praze dne 20. srpna 1969

Vážený soudruh
Doc. dr. Jaroslav Suchý CSc.
Pedagogická fakulta KU
M. Rettigové 4
Praha 1

Vážený soudruhu docente,

obdrželi jsme Váš dopis z 11. července t. r., adresovaný panu ministrovi, a týkající se léčitelského působení pana Zezulky.

Poněvadž bychom si rádi upřesnili některé podrobnosti, týkající se způsobu léčby pana Zezulky, prosím Vás, zda byste se mohl dostavit v době Vám vyhovující do odboru zdravotnického výzkumu a techniky, místnost č. 104, bychom mohli záležitost podrobněji prohovořit. Dobu návštěvy nám laskavě předem oznamte na tel. číslo 25-62-28 (přímá linka) nebo na čís. 25-06-51, linka 498.

Se soudružským pozdravem

MUDr. Alena Kovaříková CSc.


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

V Praze dne 9. září 1969

Vážený soudruh
Doc. dr. Jaroslav Suchý CSc.
Pedagogická fakulta KU
M. Rettigové 4
Praha 1

Vážený soudruhu docente,

obdrželi jsme Váš dopis,  týkající se léčitelských schopností pana Zezulky, který jste adresoval 11. července t. r. panu ministrovi. Prostudovali jsme záznamy lékařů i soukromých osob o léčebném působení pana Zezulky a po rozhovoru s dr. Rejdákem a Vámi docházíme k tomuto závěru:

Psychotronika je mladý obor, poznatky v tomto směru nejsou ještě utříděné, a jelikož neznáme podstatu psychotronických jevů, neodvažujeme se mluvit o možnosti jejich cíleného využití, zvláště ne v oblasti lidského zdraví. Údajné terapeutické schopnosti pana Zezulky, jak bylo konstatováno na schůzce lékařů s panem Zezulkou na OÚNZ Praha 5, jíž se zúčastnil i odborník ministerstva zdravotnictví dr. V. Dvořák, byly zaznamenány u nemocných, kteří se současně řádně léčili u svých lékařů, a proto lze těžko hovořit o přímém příznivém efektu léčby pana Zezulky. Proto se nám jeví žádoucím, nashromáždit nejdříve průkazný experimentální materiál, z něhož by bylo jasno, že nejde jen o pouhou sugesci. Příslušné fyziologické pokusy, pokud k tomu bude pan Zezulka svolný, by bylo možno provést ve Výzkumném ústavu experimentální terapie v Praze Krči, Budějovická 800, pod vedením ředitele prof. dr. O. Šmahela, DrSc.
Máte-li připraven návrh na provedení některých pokusů, nebo máte-li experimentální výsledky týkající se schopností pana Zezulky, obraťte se laskavě na prof. Šmahela, který je o Vašem zájmu o psychotroniku informován.

Se soudružským pozdravem

MUDr. Josef Dubský
ředitel odboru zdravotnického výzkumu a techniky

 
 
 
 
Život Přinašeče

ŽIVOT PŘINAŠEČE  - Tomáš Pfeiffer
Vydal © Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika 30. 3. 2012
www.dub.cz, ISBN 978–80–85238–60–0
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě nebo překládána do jakéhokoliv jazyka bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
© Tomáš Pfeiffer, 30. 3. 2012

  

 
       
 
© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány.
 
Změnit nastavení cookies